Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Muzeum elektrotechniky a médií

Muzeum elektrotechniky a médií spravuje největší část sbírkových předmětů ze sbírky Národního technického muzea. Je složeno z oddělení elektrotechniky, informatiky a akustiky, oddělení exaktních věd, oddělení fotografické a filmové techniky, oddělení tiskařství a oddělení zdravotnické techniky.

Muzeum elektrotechniky a médií NTM (MEM) vzniklo organizační změnou ke dni 1. 2. 2012 (č.j.: NTM č. 1317/2011 ze dne 1. 1. 2012). Na základě této změny bylo spojeno oddělení elektrotechniky, informatiky a akustiky, oddělení fotografické a filmové techniky a oddělení polygrafie pod jedno zastřešující muzeum. V letech 2018 přibyla sbírka zdravotnické techniky a jako zatím poslední byla do MEM převedena v roce 2021 sbírka exaktních věd. MEM rovněž spravuje expozice Tiskařství, Astronomie, Interkamera a Fotografický ateliér. Podílí se na přípravě nového Muzea železnice a elektrotechniky na Masarykově nádraží. Zápůjčkou ze sbírky oddělení foto-kino MEM výrazně obohacuje také expozice Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. Sbírkové předměty z oddělení elektrotechniky, informatiky a akustiky představují významnou část expozice Elektrárny královského města Písku.

Počátky sbírkových oddělení

Základem dnešních sbírkových oddělení se staly jednotlivé odborné skupiny Technického muzea Království českého. V roce 1911 bylo ustaveno grafické oddělení, jehož součástí byly fotografie, grafické techniky, knihtisk a knihařství. V roce 1923 vznikla samostatná skupina fotograficko-kinematografická. Od roku 1924 pracoval v této skupině Jindřich Brichta, všestranný filmař a jeden z našich nejstarších kameramanů, který měl dobré kontakty v zahraničí i u nás. Předměty jím získané patří mezi to nejcennější, co oddělení fotografické a filmové techniky ve svých sbírkách má.

Sbírka polygrafie vznikala v období do II. světové války ze dvou zdrojů. Starší část pochází z fondů Českého průmyslového muzea, založeného Vojtěchem Náprstkem, v němž se grafické sbírky vytvářely od 70. let 19. století; druhou částí jsou původní sbírky Technického muzea, které vznikaly od roku 1911. Obě sbírky se definitivně spojily v roce 1944.

Elektrotechnika jako obor byla v muzeu zastoupena od jeho počátků. Záhy se podařilo získat první významné dárce, např. Elektrotechnickou a.s., dříve Kolben a spol., Elektrické podniky kr. hl. města Prahy, Elektrotechnickou továrnu Fr. Křižíka v Karlíně a další. Vzhledem k narůstající šíři elektrotechniky bylo už tehdy nemožné získat ucelené vývojové řady výrobků všech oborů. Z tohoto důvodu se v roce 1915 elektrotechnické oddělení rozdělilo na jednotlivé sekce: nízké napětí, vysoké napětí, telegrafie a telefonie. V roce 1917 vzniklo samostatné oddělení „Vývoj elektrického osvětlování“. V roce 1925 byla otevřena stálá výstava elektrických světelných zdrojů. Ke skupině se dodatečně přičlenila také nově vznikající sbírka vysílacích a přijímacích radiolamp s postupy tovární výroby tříelektrodové lampy Elektra.

Již roku 1910 byla založena geodetická skupina Technického muzea pro Království české, která se stala základem dnešního oddělení exaktních věd. U jejího zrodu stál geodet Ing. František Fiala se svou sbírkou map a přístrojů pro astronomii a geodézii, kterou daroval muzeu. Na samém počátku muzea roku 1911 byla sběratelská aktivita podpořena zakoupením sbírky Habermelových přístrojů z doby rudolfinské na aukci v Amsterdamu. Od roku 1914 byla část sbírky geodézie instalována ve Schwarzenberském paláci jako trvalá expozice na ploše 50 m2. K dalším aktivitám oddělení patřilo uspořádání několik výstav mapové sbírky. První stálá výstava astronomie byla otevřena pod záštitou Československé astronomické společnosti v roce 1923 v tehdejším sídle muzea na Hradčanském náměstí.

Oddělení zdravotnické techniky vzniklo na základě rozhodnutí generálního ředitele Národního technického muzea Karla Ksandra k 1. 3. 2018, a to v návaznosti na probíhající výstavu Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně.

Sbírkotvorná činnost

Odborní pracovníci všech oddělení MEM systematicky svěřené sbírky zpracovávají a dle platné sbírkotvorné koncepce doplňují. Hlavním zdrojem sbírkových fondů jsou akvizice nabízené od jednotlivců, institucí i výrobních podniků, ale také vlastní cílevědomá sběratelská činnost. Další aktivitu představuje zajišťování výpůjček sbírkových předmětů na výstavy v jiných muzeích a institucích i odborné konzultace pro zájemce z řad veřejnosti.

Vědecká a publikační činnost

Vědecké aktivity odborných pracovníků MEM vedou k prohloubení znalostí o vývoji jednotlivých oborů, jejich roli v historicko-společenském kontextu i k bližší identifikaci jednotlivých předmětů. Jejich badatelská činnost probíhá také v rámci grantových projektů (např. NAKI a DK RVO). Pracovníci MEM každoročně vydávají několik odborných článků a publikací. V roce 2021 vznikla edice Krása historické fotografie, ve které dosud vyšly publikace Přemysl Koblic fotograf publicista a Historie barevné fotografie. V edičním plánuje jsou dále publikace o organizované české amatérské fotografii, o fotografech Josefu Binkovi, Karlu Šmirousovi a Rudolfu Paďoukovi, publikace Historie černobílé klasické analogové fotografie a sbírka NTM, a Barevná fotografie 19. století.. V rámci projektu NAKI Historická fotografie byla zpracována metodika Preventivní péče, uložení, instalace a ochrana historického fotografického materiálu a vydána publikace Tvář průmyslové doby. Poldi – lidé a jejich továrna.

V rámci skupiny elektro byly vydány publikace Ultraphon: triumf českého gramofonového průmyslu a katalogy Československé rozhlasové přijímače 1923–1930 ve sbírkách NTM, Československé gramofony 1946–1993 a Sbírka fonografů NTM. V rámci skupiny exaktních věd se připravuje publikace Čeští výrobci přístrojů pro astronomii a geodézii.

Výstavní a prezentační činnost

V posledních letech byly odbornými pracovníky MEM připraveny výstavy (včetně kritických katalogů) 100 let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023; Jak se měří svět; Sláva amatérské fotografie. Organizovaná amatérská fotografie v letech 1889–1955; Český kinematograf. Počátky filmového průmyslu (1896–1930) či 300 let Müllerovy mapy Čech. Z dalších výstav jmenujme Člověk v náhradách, Od plamene k LEDu. Světelné zdroje ve sbírkách NTM, Hudba ve spirále nebo 60 let České televize.

Odborní pracovníci MEM se pravidelně účastní mezinárodních i tuzemských odborných konferencí. Každoročně je rovněž pořádáno sympozium Z dějin geodézie a kartografie. V roce 2022 byl zahájen cyklus seminářů Z dějin gramofonového průmyslu. Několikrát za rok se pořádají fotografické workshopy starých fotografických procesů pro širokou veřejnost (například slaný papír, kyanotypie apod.). Probíhají také pravidelná setkání Přátel historických fotografických technik. Výsledky své odborné činnosti pracovníci prezentují rovněž prostřednictvím příspěvků v rozhlase a televizi.

 

Fotografický ateliér

Vývoj fotografie, její uplatnění a vliv na společnost

Televizní studio

Expozice vznikla ve spolupráci s Českou televizí. Od úterý 25. června 2024 je z důvodů…

Tiskařství

Cesty polygrafie od Gutenberga až po digitální tisk

Interkamera

Prostor, barva a pohyb

Kontakty

Mgr. et MgA. Michaela Hrubá
ředitelka odboru muzea elektrotechniky a médií
|
220 399 264

Ing. Jaromír Bílek
kurátor elektrotechniky, informatiky a akustiky
|
220 399 244

Bc. René Melkus
kurátor elektrotechniky, informatiky a akustiky
|
220 399 224

Ing. MgA. Tomáš Štanzel
kurátor sbírek foto-kino
|
220 399 179

Ing. Pavel Pohlreich
kurátor oddělení polygrafie
|
220 399 278

Ing. Lucie Burešová
kurátorka zdravotnické techniky
|
220 399 173