Dne 9. listopadu 2007 se generální ředitel NTM Mgr. Horymír Kubíček, Ing. Petr Cenker, kurátor Leteckého archivu, a Mgr. Tomáš Rezek, kurátor letecké sbírky, zúčastnili zasedání Podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V rámci prezentací muzeí a zájmových subjektů zaměřených na sbírkový fond čs.letectví, jehož 90. výročí vzniku si připomeneme v říjnu 2008, představili historii a současnost letecké sbírky a leteckého archivu.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté,

je mi ctí pozdravit Vás jménem Národního technického muzea na jednání schůze Podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku. Spolu s panem Mgr. Rezkem, kurátorem letecké sbírky muzea, a panem Ing. Cenkerem, kurátorem Leteckého archivu muzea, si Vám dovolíme představit současné postavení NTM v dokumentaci vývoje našeho letectví i výhled rozvoje sbírek v tomto oboru.

Kořeny současného NTM lze spatřovat ve sběratelských aktivitách Stavovské inženýrské školy, založené roku 1717, Pražské polytechniky 1806, ale i Náprstkova Průmyslového muzea z roku 1873.

V červenci 2008 uplyne 100 let od ustavující schůze Technického muzea Království českého. Cílem činnosti muzea, jehož vznik iniciovala česká technická inteligence, byla dokumentace vývojových trendů technického vývoje, hodnocení jejich významu pro společnost a uchovávání dokladů tohoto vývoje budoucím generacím. Od března 1910 bylo muzeum vedeno a financováno Spolkem technického muzea Království českého, jehož členy byly i významné průmyslové závody a banky.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté,

vážíme si Vašeho zájmu o problematiku péče o sbírkových fond Národního technického muzea a uvítáme Vaši podporu při realizaci zmíněné expozice letectví v dopravní hale a při budování nových depozitářů v Čelákovicích. Rovněž velmi oceníme Vaši pomoc při realizaci plánované přístavby hlavní budovy NTM na Letné.

Mgr. Horymír Kubíček


SCHWARZENBERSKÝ PALÁC

28. září 1910 zpřístupnil Spolek své první sbírky veřejnosti ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech. Zde byla také poprvé prezentována samostatná česká letecká expozice.

GUSTAV FINGER

V dobách rozmachu vzduchoplavby a rodící se aviatiky se podařilo zakladateli letecké sbírky Ing. Gustavu Fingerovi shromáždit drobné artefakty, modely a archiválie z počátku našeho letectví. Provizorní poměry v budově Schwarzenberského paláce však nedostačovaly potřebám širší sbírkové činnosti. V meziválečném období funkci správce letecké sbírky zajistil Aeroklub Republiky československé, kterému se podařilo získat podporu představitelů vojenského letectva a leteckého průmyslu. Pro bezpečné uložení historických letounů byly zajištěny sklady a hangáry leteckých společností. Během druhé světové války nalezly letecké sbírky útočiště v pražské Invalidovně.

ZESTÁTNĚNÍ

V roce 1951 bylo muzeum zestátněno a získalo dnešní název. NTM se stalo muzejním a vědeckým pracovištěm s celostátní působností. Cílená státní podpora umožnila investice do nových expozic v budově muzea na Letné a zvýšení počtu zaměstnanců. Od šedesátých letech vzrostl význam muzea jako badatelského a edičního pracoviště pro dějiny vědy a techniky, současně se muzeum prezentovalo zdařilými výstavami v zahraničí.

DOPRAVNÍ HALA

V letech 1964 – 1965 a naposledy v letech 1978 – 1979 byly reinstalovány expozice v dopravní hale muzea, včetně převěšení letadel. Několik desítek, zejména vojenských letadel, ze sbírek NTM, bylo převedeno do sbírek Vojenského historického ústavu Armády ČR a mnohá z nich jsou prezentována v jejich expozicích ve Kbelích.

REKONSTRUKCE

V současné době prochází Národní technické muzeum zásadní stavební rekonstrukcí. Po jeho znovuotevření se zde objeví nové expozice (Architektura a stavitelství, Polygrafie, Technika v každodenním životě) a zároveň původní expozice dopravní haly a uhelného a rudného dolu projdou citlivou obnovou a modernizací. Rekonstrukce je jedinečnou příležitostí ke zlepšení podmínek pro vystavení leteckých sbírek. Do repasovaných prostor by se měly vrátit letouny již renovované do podoby, kterou si právem zaslouží. V současnosti je řešena otázka jejich svěšení, restaurování a nového bezpečného zavěšení.

DEPOZITÁŘ ČELÁKOVICE

Nový depozitář v Čelákovicích, který jako muzejní počin roku získal cenu Gloria Musealis, je plně využit dalšími odděleními muzea. Pro rozvoj letecké sbírky a leteckého archivu a pro získávání nových akvizic je také třeba vybudovat další depozitáře.


Letecký archiv NTM

VZNIK

Letecký archiv (LA) zpracoval a pro veřejnost koncem 60. let minulého století zpřístupnil jeho zakladatel Karel Bittner. LA byl původně umístěn v sedmi místnostech v budově Invalidovny v Karlíně. Od svého vzniku se LA těší velkému zájmu odborné i laické veřejnosti.

Základní části LA původně tvořily:

  • archivní svazky cca 1 700 ks (tzv. Bittnerova sbírka)
  • sbírka výkresů cca 12 500 ks
  • sbírka skleněných negativů, negativů a diapozitivů cca 5 000 ks.

POVODEŇ 2002

LA byl v roce 2002 kompletně zaplaven. Byly zasaženy dvě ze tří nejcennějších sbírek: sbírka výkresů a sbírka skleněných negativů. Sbírku výkresů se podařilo poměrně rychle ze zasažených prostor dostat a zamrazit. Podle hrubého odhadu se tak podaří zachránit okolo 95 % výkresů z původního množství. Skleněné negativy byly urychleně z postižených prostor evakuovány, umyty a ošetřeny. Byly rovněž urychleně digitalizovány. Sbírku se podařilo jak fyzicky zachránit, tak i nově zpracovat a uložit. Takto se podařilo zachránit cca 3 200 skleněných negativů.

SOUČASNÝ STAV

Letecký archiv byl v roce 2006 přestěhován do nových prostor. Byla přijata nová organizační struktura. Činnost archivu je momentálně závislá na průběhu rekonstrukce hlavní budovy NTM. Postupně se vysouší a ukládá zamražený materiál. Probíhají také akvizice nového materiálu.

CÍLE

Mezi hlavní cíle činnosti LA momentálně náleží: • dokončení vysoušení, zpracování a uložení materiálu zasaženého povodní, • zahájení provozu pro badatelskou veřejnost, což závisí na dokončení rekonstrukce • hlavní budovy NTM, • akvizice zaměřené nejen na historický materiál, ale také na současnost oboru letectví, • širší uplatnění práce s digitální informací, digitalizace.

Ing. Petr Cenker


Letecká sbírka NTM

V současnosti má Národní technické muzeum statut ústředního muzea České republiky s významnou dokumentační a prezentační funkcí. Základním úkolem jeho odd. Historie letectví je sbírková činnost, která je zaměřena zejména na dokumentaci domácího letectví.

Sbírka vzniká s vědomím, že nemůže suplovat funkce specializovaného leteckého muzea a snaží se proto vytvářet průřez dějinami domácího letectví a dokumentovat jeho unikátní konstrukce. Snaží se být sbírkou unikátních originálních letounů.

Letecká sbírka společně s leteckým archivem patří mezi návštěvnicky a badatelsky nejnavštěvovanější oddělení Národního technického muzea.

Obsahuje téměř 3000 sbírkových předmětů z toho 40 kompletních letounů. 18 z nich je zavěšeno ve stálé expozici Dopravní haly, 2 jsou zapůjčeny LM VHÚ Kbely a 1 Technickému muzeu v Brně.

ZANONIA

Mezi nejvýznamnější exponáty patří jedna z prvních konstrukcí Igo Etricha letounek Zanonia, se kterým v letech 1905 až 1906 podnikal první pokusy o řízený let nad naším územím. Letoun získal své jméno podle semena jávské liány a je významným dokladem prvotních inspirací průkopníků letectví v rostlinné říši.

KAŠPAR

Čestné místo ve sbírce zaujímá letoun Ing. Jana Kašpara. Jedná se o letoun vlastní výroby systém Blériot z roku 1910. Jan Kašpar svojí činností položil základy českému letectví a své letecké schopnosti potvrdil prvním dálkovým přeletem nad územím Čech z Pardubic do Prahy-Chuchle, který provedl s letounem dochovaným ve sbírce Národního technického muzea.

ANATRA

Další chloubou letecké sbírky jsou tři světově unikátní vojenské letouny z období I. světové války – ruský Anatra Anasalj, se kterým se Českoslovenští piloti pravděpodobně setkali již během služby u čs. legií v Rusku. Po vzniku samostatné Československé republiky, se přibližně 23 strojů tohoto typu dostalo do výzbroje nově vznikajícího československého letectva. Americký LWF Tractor bojoval s českými legionáři v Rusku a letoun Knoller CII progresivní konstrukce původně sloužil v rakousko uherské armádě.

LA-7

V součastnosti pravděpodobně nejvíce ceněný letoun na uzemí střední Evropy sovětský stíhací Lavočkin La-7, se kterým za druhé světové války bojovali českoslovenští letci.

MOTORY

Sbírka obsahuje i rozsáhlou kolekci leteckých motorů (více než 100 kusů), které dominuje 10 motorů vyrobených před rokem 1910 a pravděpodobně vůbec první spalovanací motor vyrobený speciálně pro použití v letadle firmou ADAM s Oskavy z roku 1895.

Zlín Z-24 Krajánek

Národní technické muzeum neprezentuje své letecké sbírky pouze staticky prostřednictvím výstavních sálů, ale snaží se přibližovat historické letouny veřejnosti v jejich přirozeném prostředí – na letištích. 4 letouny z jeho sbírek jsou udržovány v letuschopném stavu

Piper

Piper je pozorovací letoun z období II. sv. války provozovaný Leteckým sportovním centrem v Moravské Třebové.

Aero C – 104

V současnosti je ve spolupráci s firmou BMZ Air Service dokončován projekt renovace letounu Aero C – 104. Jedná se pravděpodobně o jeden z nejnáročnějších renovačních projektů posledních let, protože tento unikátní dvouplošník bude provozován jako plně akrobatický.

Avie BH

Národní technické muzeum se snaží podporovat i jiné než vlastní projekty a svojí pomyslnou troškou přispělo i při stavbě autentické repliky Avie BH-1 postavené Marcelem Sezemským.

Zlín Z-XIII

Nejaktuálnějším projekten letecké sbírky Národního technického muzea je spolupráce při výrobě repliky prototypu letounu Zlín Z-XIII.

Mgr. Tomáš Rezek

Autor: Barbara Resnerová