Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Věda a výzkum

Národní technické muzeum je státní příspěvkovou organizací, která má vědeckou a výzkumnou činnost přímo zakotvenou ve své zřizovací listině a výzkum a vývoj je tedy podstatným předpokladem její činnosti.

Národní technické muzeum je státní příspěvkovou organizací, která má vědeckou a výzkumnou činnost přímo zakotvenou ve své zřizovací listině a výzkum a vývoj je tedy podstatným předpokladem její činnosti.

Národní technické muzeum dlouhodobě zaštiťuje a koordinuje výzkum v oblasti dějin vědy, techniky a průmyslu v českých zemích. Badatelská a vědecká činnost tvoří nutnou platformu podporující odborné zázemí sbírek a expozic. Jednotlivé sbírky NTM jsou systematicky tvořeny též na základě vědeckého poznání a badatelské činnosti, nezbytnou součástí je pořizování odborné dokumentace a vědecký výzkum prostředí, z něhož jsou předměty získávány. Zmíněné oblasti výzkumu mají v NTM oporu i v archivních fondech spravovaných Archivem NTM, Archivem Muzea architektury a stavitelství a knihovních fondech Knihovny NTM.

Výzkumná laboratoř NTM provádí analýzy pro restaurátorské a konzervátorské činnosti a působí jako konzultační a školicí pracoviště v oblasti preventivní konzervace. Je zapojena do výzkumných úkolů jiných institucí i řešení vlastních výzkumných projektů.

V rámci NTM je k dispozici digitalizační pracoviště vybavené potřebnou technikou na vysoké úrovni, Pro účely pořádání konferencí a workshopů disponuje NTM moderně vybaveným konferenčním sálem.

Personálně zajišťují vědeckou a výzkumnou činnost pracovníci Odboru vědeckého tajemníka, Oddělení preventivní konzervace a odborní pracovníci napříč sbírkovými odděleními NTM ve spolupráci s Oddělením publikačním a edičním.

Poradním orgánem generálního ředitele NTM je vědecká rada. Působnost vědecké rady je ukotvena v Organizačním řádu Národního technického muzea.

Do seznamu výzkumných organizací vedeného MŠMT bylo NTM zapsáno 4. listopadu 2017.

 

V uplynulých letech i v současnosti je muzeum vedle podpory z Dlouhodobé koncepce na rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) zapojeno také do vědeckých projektů v rámci NAKI.

SOUČASNOST

V současnosti NTM řeší v pozici hlavního řešitele (příjemce-koordinátora) projekt NAKI:

 

Jako další účastník projektu se NTM podílí na realizaci následujících projektů NAKI:

2011–2022

Jako hlavní řešitel projektu se NTM podílelo na realizaci projektů NAKI:

Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu (projekt DG18P02OVV003)

Průmyslové město a jeho proměny ve 20. století: Kultura, identita a řád urbánní průmyslové společnosti na příkladu "ideálního města" Zlína (konsorciální projekt NAKI, id. kód: DG16P02M028, doba řešení 2016–2018)

Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí (konsorciální projekt NAKI, id. kód: DF13P01OVV007, doba řešení: 2013–2017)

Přemysl Koblic. Fotograf mnoha „tváří“ Prahy a výzkumník ve fotografické technice a chemii (projekt NAKI id kód: DF12P01OVV042, doba řešení 2012–2014)

Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM moderními fyzikálními a chemickými metodami s cílem zkvalitnit jejich restaurování a preventivní konzervaci (konsorciální projekt NAKI, id. kód: DF12P01OVV034, doba řešení: 2012–2015)

 

Jako další účastník projektu se NTM účastnilo na realizaci následujících projektů NAKI:

Řeč materiálu – tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl (projekt DG18P02OVV030)

Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století (projekt DG18P02OVV038)

České století motorismu (projekt DG18P02OVV051)

Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl (projekt DG18P02OVV059)

Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století (projekt DG18P02OVV054)

Století informace: svět informatiky a elektrotechniky – počítačový svět v nás (projekt DG18P02OVV052)

• projekt ČVUT – Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi (projekt NAKI č. DF11P01OVV009, řešení 2011–2015 MK0/DF)

• projekt Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR - Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti (projekt NAKI č. DF11P01OVV010, řešení 2011–2015, MK0/DF)

• projekt ČVUT - Komplexní metodika pro výběr a řemeslné zpracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů (projekt  DF12P01OVV020, řešení 2012–2015, MK0/DF)

 

NTM realizovalo v rámci Integrovaného operačního programu EU projekt „Centra stavitelského dědictví“ v Plasích. V Centru stavitelského dědictví je rozvíjen i projekt studijního depozitáře (referenční sbírky) a v plánu je i vytvoření podmínek pro řadu aktivit v oblasti popularizace stavitelského dědictví, primárního a dalšího vzdělávání, vědy a výzkumu. Působnost Centra stavitelského dědictví je celostátní, zacílená na potřeby tuzemské i zahraniční badatelské obce.

 

Jako další účastník projektu se NTM zapojilo do realizace tříletého konsorciálního projektu financovaného z Evropského komunitárního programu:

Daguerreobase – FP7 – project of the European Commission  (2012–2014)

 

1999–2010

V minulosti bylo NTM nositelem úspěšných výzkumných záměrů „Dějiny věd a techniky“ (1999–2003, MK0CEZ99F0101) a „Česká technika na pozadí světového vývoje“ (2004–2010, MK00002329901). Publikační činnost, v rámci zmíněných výzkumných záměrů navázala na „Studie o technice v českých zemích“ vznikajících na půdě NTM od 80. let. Stejnojmenná osmisvazková publikace je dodnes nepostradatelnou a nepřekonanou syntetickou příručkou pro dějiny techniky a aplikovaných věd mapující dlouhé období od 18. století do začátku 90. let 20. století. Závěrečné tři svazky této řady byly oceněny zvláštní cenou Gloria musaealis v kategorii muzejní publikace roku 2003.

Kontakty

PhDr. Miloš Hořejš
vědecký tajemník
|
220 399 215

PhDr. Hana Králová Ph.D.
vedoucí projektu
|
220 399 165

Ing. Jana Kleinová
výzkumný pracovník
|
220 399 172

Eva Svobodová, RNDr. Ph.D.
výzkumný pracovník
|
220 399 170

Mgr. Michal Novotný, Ph.D
vedoucí edičního oddělení
|
220 399 267

Ing. Michaela Kerberová
redaktor
|
220 399 266

PhDr. Jan Slavíček, Ph.D.
redaktor
|
220 399 190