Kostelní 42, Praha 7, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Knihovna Národního technického muzea

Z důvodu probíhajících stavebních úprav bude studovna Knihovny NTM od 20. 5. do 31. 8. uzavřena.

Knihovna NTM je veřejně přístupnou specializovanou knihovnou s odborným fondem zaměřeným na dějiny vědy, techniky a průmyslu nejen v rámci České republiky, ale i v evropském a celosvětovém kontextu. Vznikla společně se založením muzea v roce 1908 a později byla obohacena velmi cennými fondy dvou významných knihoven – knihovny Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách (Průmyslové jednoty), která tvoří převážnou část historického fondu knihovny NTM, a knihovny Spolku architektů a inženýrů (SIA).

V současnosti knihovní fond čítá okolo 220 000 svazků a je každoročně doplňován o odbornou literaturou nejen české, ale i zahraniční provenience.

Knihovna NTM poskytuje pouze prezenční výpůjčky ve své studovně.

Obsahový charakter fondu tvoří technika, průmysl, řemesla, přírodní a exaktní vědy a hospodářství. Zastoupeny jsou technické obory jako hornictví, hutnictví, strojírenství, železniční a automobilová doprava, letectví, elektrotechnika, architektura a stavitelství apod., z přírodních věd především astronomie, fyzika, matematika, geologie a chemie; z ekonomických oborů ty, které svým zaměřením umožňují studovat vývoj hospodářství. Některá technická díla, týkající se např. architektury, stavitelství, designu zabíhají svým rozsahem i do oborů uměleckých, které knihovna jinak systematicky nesleduje.

Významnou součástí fondu knihovny NTM je její historický fond, vzešlý z knihovny Jednoty k povzbuzení průmyslu v Čechách a knihovny Spolku inženýrů a architektů. V obou významných knihovnách je možné nalézt mnoho unikátních historických pramenů. Mezi rodinné stříbro knihovny patří celistvé řady časopisů vztahujících se k rozvoji řemesel a počátku průmyslového podnikání v českých zemích.

Historie knihovny

Knihovna Národního technického muzea má dlouholetou tradici. Vznikla postupným spojením tří významných knihoven, a to vlastní knihovny NTM, knihovny Jednoty k povzbuzení průmyslu v Čechách (Průmyslová jednota) a knihovny Spolku inženýrů a architektů (SIA).

S jejím budováním bylo započato již při založení muzea v roce 1908. Stejně jako archiv byla již tehdy chápána jako důležitá samostatná složka muzea, která měla nejen doplňovat a umožňovat činnost sbírkových skupin, ale i shromažďovat a uchovávat technickou literaturu pro potřeby badatelů a veřejnosti. Proto muzeum od počátku budovalo knihovny dvě – příruční a hlavní. Příruční knihovna měla obsahovat základní díla o celkovém vývoji techniky a průmyslu i jednotlivých průmyslových odvětvích a měla tak sloužit pro vnitřní potřeby muzea. Hlavní knihovna měla obsahovat odborné knihy a časopisy ze všech technických oborů a sloužit pro potřeby širšího okruhu zájemců.

Samotná knihovna byla původně umístěna společně se sbírkami ve Schwarzenberském paláci. Její základ ale postupně vzrůstal různými dary, odkazy i dílčími nákupy tak, že kolem roku 1920 dosáhl počtu cca 12 000 svazků. Mezi první dárce patřil například Ing. J. Štěp, správce horního úřadu v Jáchymově, který daroval muzeu velmi cenný spis Ch. A. Schlütera „Gründlicher Unterricht von Hütte-Werken“ z roku 1738 a položil tak základní kámen ke sbírce starých tisků. Po 1. světové válce začaly do knihovny přispívat jako dárci též přední průmyslové závody jako Breitfeld, Daněk & spol., Škodovy závody a další. Z důvodu nedostatku místa a ve snaze soustředit všechny pražské technické knihovny na jednom místě muzeum rozhodlo o přestěhování své hlavní knihovny v roce 1919 do Havelského kláštera na Starém Městě, kde byla tehdy umístěna i knihovna Průmyslové jednoty. Zde byl fond knihovny jako samostatný celek zpracován a zpřístupněn veřejnosti. Zároveň došlo mezi oběma institucemi ke smlouvě, podle níž by měly být obě knihovny sloučeny a společně s knihovnou Spolku inženýrů a architektů by měly vytvořit ústřední technickou knihovnu v Praze. To se nakonec nepodařilo a ke spojení došlo až v 50. letech.

Na významu mezitím začala nabývat také příruční knihovna, umístěná do té doby v kanceláři muzea a založená pro vnitřní potřebu ústavu. Obsahovala prameny zachycující vývoj přírodních věd, techniky a průmyslu, mezi něž patřily vzácné tisky, odborné knihy a časopisy, životopisy vynikajících technických tvůrců a vynálezců apod. Po dokončení nové budovy na Letné se počátkem 50. let příruční knihovna muzea přestěhovala do nových prostor, zatímco původní hlavní knihovna muzea zůstala společně s Průmyslovou jednotou v nevyhovujících prostorách v paláci Kinských na Staroměstském náměstí, kam se v roce 1935 přemístila z Havelského kláštera. Po likvidaci Průmyslové jednoty jakožto organizace v roce 1950 byla její knihovna definitivně přičleněna ke knihovně NTM a stejně tak o dva roky později i knihovna Spolku inženýrů a architektů. Včleněním knihovny Jednoty k povzbuzení průmyslu v Čechách získalo muzeum velmi cenný fond, který svou velikostí, množstvím unikátů a starých tisků daleko převyšoval význam původní muzejní knihovny. Knihovna Průmyslové jednoty byla založena již v roce 1835 a po celé 19. století sloužila jako jediná veřejná technická knihovna v Praze. V druhé polovině 19. století, kdy se do čela Průmyslové jednoty dostali i představitelé českých průmyslových a obchodních kruhů, začala knihovna shromažďovat nejen technickou literaturu, ale i národohospo­dářskou a ekonomickou, která byla důležitá pro poznání rozvoje řemeslné a průmyslové výroby.

Spojení těchto knihoven tak ve své době položilo základ k vybudování jedné z největších specializovaných odborných knihoven u nás. Přesto však k fyzickému sloučení obou fondů knihovny NTM došlo až v roce 1972, kdy po uvolnění a dostavění depozitáře v 1. patře východního křídla muzejní budovy bylo možné přestěhovat knihovnu bývalé Průmyslové jednoty z Paláce Kinských na Letnou. V 90. letech pak knihovna převezla do svých depozitářů knižní fond vzniklý ze svozů v 50. letech a uložený v depozitáři v Invalidovně. Současně převzala několik tisíc svazků odborné literatury z rušených podniků a ústavů jako byly například Královodvorské železárny, SURPMO, České loděnice apod.

Knihovna systematicky obohacuje svůj fond nákupem odborných publikací tematicky zaměřených na stěžejní obory NTM. S rozvojem informačních technologií stále více rozvíjí spolupráci s ostatními knihovnami – například Národní knihovnou, Národní technickou knihovnou, knihovnami Uměleckoprůmys­lového musea, Národního muzea, Vojenského historického ústavu, Národní galerie, knihovnami ČVUT, VŠCHT, VŠUP, AVU atd. Již několik let Knihovna NTM spolupracuje se Souborným katalogem ČR, je zapojena v Jednotné informační bráně, v bráně TECH a od roku 2007 spolupracuje na vzniku a dalším rozvoji Oborové brány umění a architektura ART.

Knihovna prošla v uplynulých letech stejně jako celá budova muzea rozsáhlou rekonstrukcí. Kromě studovny a kancelářských prostor došlo k zásadním změnám v depozitářích knihovny. Historický depozitář byl vybaven klimatizační jednotkou a knihy jsou uloženy v nových kompaktních regálech, což vše výrazně zkvalitnilo uložení historického knižního fondu. Uživatelům je k dispozici nově vybavená studovna, rozšířená o volný výběr publikací nejen encyklopedického charakteru, ale i o základní literaturu ke stěžejním oborům muzea. Knihovna NTM je znovu otevřena pro veřejnost od září 2014.

 

Otevírací doba studovny knihovny

Z důvodu rekonstrukce bude studovna knihovny uzavřena od 20. května do 31. srpna 2024.

Znovu pro Vás otevřeme 3. září 2024.

 

úterý 9:00 17:00
středa 9:00 17:00

Kontakt:
studovna: +420 220 399 217
e-mail: knihovna@ntm.cz

Knihovní řád NTM je dostupný ve formátu PDF.

Online katalogy:

  • elektronický katalog obsahuje monografie, periodika, články ze sborníků a časopisů, speciální druhy dokumentů včetně starých tisků. Je zde zpracována veškerá knižní produkce od roku 1990, která se nachází ve fondu Knihovny NTM. Výběrově je v posledních letech zpracováván i historický fond knihovny. Katalog obsahuje též články ze sborníků a ročenek od roku 2000. Záznamy jsou vytvářeny v knihovním systému Clavius.
  • katalog aktuálně odebíraných časopisů

Lístkové katalogy:

  • jmenný katalog – obsahuje záznamy o knižním fondu, seřazené abecedně podle příjmení autora nebo prvního slova z názvu (v případě, že má kniha více než tři autory nebo v případě, že autor není uveden);
  • systematický katalog – obsahuje záznamy o dokumentech řazené podle znaků Mezinárodního desetinného třídění. Rejstřík MDT je k dispozici ve studovně;
  • katalog periodik – obsahuje záznamy o titulech časopisů, které jsou ve fondu knihovny NTM, seřazené abecedně podle jejich názvů. Záznam obsahuje údaje o tom, které ročníky daného titulu knihovna vlastní;
  • jmenný bibliografický katalog – obsahuje záznamy článků z pravých i nepravých periodik, které jsou řazeny podle jmen autorů nebo prvního slova názvu (v případě, že autor není uveden);
  • věcný bibliografický katalog – obsahuje záznamy článků z pravých i nepravých periodik, které jsou řazeny podle vlastního klíče. Vyhledávání v tomto katalogu zajišťují pracovnice knihovny;
  • katalog starých tisků – obsahuje cca 2000 záznamů o starých tiscích vydaných do roku 1800, vztahujících se převážně k oborům jako je astronomie, geodézie, matematika, hornictví a  hutnictví, chemie a alchymie.

Kontakty

Mgr. Petr Souček
vedoucí knihovny
|
220 399 177

PhDr. Markéta Varyšová
knihovnice
|
220 399 176

Mgr. Anna Leharová
knihovník
|
220 399 187

Jana Petrovská
výměna, katalogizace
|
220 399 269

Richarda Svobodová
katalogizace historického fondu
|
220 399 233

Anna Říhová, DiS.
katalogizace

Marcela Meisslová