Jméno a příjmení:Zdeněk Vácha

Titul:PhDr.

Adresa kontaktní:Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Telefon:220 399 196

E-mail:zdenek.vacha (zavináč) ntm.cz

  

Dosažené vzdělání:2004
PhDr. na základě práce „Sbor odborných poradců československé delegace na mírové konferenci v Paříži roku 1919. Formování sboru, způsob práce odborných poradců a jejich zapojení do činnosti delegace, osudy členů sboru po návratu z Paříže.“ (částečně přepracovaná diplomová práce)

2003
Mgr., diplomová práce „Sbor odborných poradců československé delegace na mírové konferenci v Paříži roku 1919. Formování sboru, způsob práce odborných poradců a jejich zapojení do činnosti delegace, osudy členů sboru po návratu z Paříže.“

1997 - 2003
Filozofická fakulta UK Praha, historie - archivnictví

  

Pracovní zkušenosti:od roku 2004
Archiv Národního technického muzea

2002 - 2003
První archivní a spisovenská, Praha – Blansko, s. r. o.

2001 - 2004
Archiv Českého vysokého učení technického Praha

  

Granty vlastní, spolupráce:

2012-2014
NAKI MK Přemysl Koblic. Fotograf mnoha „tváří“ Prahy a výzkumník ve fotografické technice a chemii.Přemysl Koblic. Fotograf mnoha „tváří“ Prahy a výzkumník ve fotografické technice a chemii.

2010-2011
Grant GAČR, Vědci uprostřed „velké politiky“. Pařížská mírová jednání r. 1919 ve svědectví jejich účastníků, českých a  polských expertů. Edice cestovního deníku Adolfa Černého a  komplementární korespondence (spoluřešitel)

2009
Grant GAČR, Encyklopedický slovník českých dějin 1938-1945 (ÚSD - spolupráce na heslech)

2008
Grant GAČR, Biografický slovník českých zemí (spolupráce na heslech)

2005-současnost
Grant GAČR, Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století (spoluřešitel)

2005?
Grant GAČR, Samospráva a její vliv na sociální, hospodářský a  intelektuální rozvoj Čech v letech 1862-1913 (spolupráce)

2004-2005
Grant GAČR, Transformace společenských elit v procesu modernizace. Šlechta českých zemí 1749 – 1948 (spolupráce)

2003
Grant GAČR, Emancipační snahy českých výtvarných umělců 1835-1856 (spolupráce)

2001-2003
Grant GAUK, Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 (spolupráce)

  

Zahraniční studijní pobyty, kurzy, konference:2000
Bratislava
Universita Komenského Bratislava, katedra archívnictva a pomocných vied historických

  

Práce v odborných organizacích:

2014-2016
Širší komise projektu TAČR TB0200MV026 Vývoj software pro popis archiválií na základě Základních pravidel pro zpracování archiválií metodou PCP (ELZA)

2010-2012
Rozšířená pracovní skupina pro přípravu návrhu nových základních pravidel pro zpracování archivního materiálu. (Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR).

2009
Pracovní skupina pro přípravu návrhu nových základních pravidel pro zpracování archivního materiálu v rámci grantového úkolu "Možnosti a  formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v  elektronické podobě. (Projekt výzkumu a vývoje VE 20072009004, Ing. Miroslav Kunt, Národní archiv ČR)

  

Členství ve společnostech:Česká archivní společnost, sekce specializovaných archivů

Publikační činnost:

Vácha Zdeněk: Jak si Štěpař, Hanák & spol. pro závodní suspenzi dojeli .... In: Zouharová Dyková Sylvie, Fricová Jana (eds.): České století motorismu II. Motorismus jako prostředek volného času. TM Brno, 2020, s. 127–138.

Kliment Petr - Vácha Zdeněk - Petrik Josef, Popis archivu Poldi a jeho akvizice do NTM. In: Tvář průmyslové doby. Poldi - lidé a jejich továrna, NTM, 2020, s. 31–37.

Vácha Zdeněk: Depozitární hala NTM pro archiválie, knihy a papírové sbírkové předměty. In: Archivní časopis, 67, 2017, č. 3, str. 290-313.

Kmochová, Romana  - Šafářová, Dana - Vrbová, Pavla - Vácha, Zdeněk - Štanzel, Tomáš: Přemysl Koblic: fotograf, chemik, Praha 2014, 235s.

Vácha Zdeněk: Fotografické počátky Přemysla Koblice, Sborník Historická fotografie 13, 2014, s. 60-65.

Vácha Zdeněk: Fotografická pozůstalost Ing. Přemysla Koblice, průkopníka české amatérské fotografie, Sborník Historická fotografie 13, 2014, s. 109-111.

Vácha Zdeněk: Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v ČSR a co průmyslového v něm (z)bylo. In: Matušíková Lenka - Kahuda Jan - Smitka Jiří (reds.): Průmysl - Město - Archiv. Archivy a dokumentace průmyslového dědictví. Sborník příspěvků z 15. konference archivářů ČR konané ve dnech 3. - 5. června 2013 v Ostravě-Vítkovicích, Praha 2014, s. 105-124.

Vácha Zdeněk: Žádám Vás jako vynikajícího odborníka … Organizace odborných prací pro československou delegaci na mírové konferenci v Paříži v letech 1918-1919. Masarykův ústav Akademie věd ČR, Praha 2013, 335s, ISBN 978-80-87782-04-0.

Vácha Zdeněk: Motoristická spolková samospráva – známá, či neznámá? Vybrané momenty z vývoje motoristické spolkové samosprávy do roku 1945. In: Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894-1945 (eds. Miloš Hořejš – Jiří Křížek a kol.), Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 31, Praha 2012, s. 209-214.

Vácha Zdeněk: Vladimír List na mírové konferenci v Paříži v roce 1919. In: Stříteský Hynek (ed.), Vladimír List: Žil jsem pro elektrotechniku. Práce z dějin techniky a přírodních věd 30, Národní technické muzeum, Praha 2012, 80–91.

Vácha Zdeněk: Josef Woldřich (1880-1937). In: Akademický bulletin Akademie věd ČR, 2012, č. 10, s. 25.

Vácha Zdeněk: Specializované archivy a jejich zkušenosti se stávající archivní legislativou. Výsledky ankety provedené v květnu 2010. In: Práce z dějin Akademie věd, 3/2011, č. 1, s. 121-130.

Vácha Zdeněk – Váchová, Petra: Od nápravy povodňových škod k nové archivní badatelně (2002-2009). Archiválie Národního technického muzea se opět zpřístupňují. In: Archivní časopis, 60, 2010, č. 1, str. 48-58.

Vácha Zdeněk: PhDr. Jan Hozák šedesátiletý. In: Archivní časopis, 60, 2010, č. 4, str. 402-404.

Vácha Zdeněk – Stříteský, Hynek – Váchová, Petra: Prameny obrazové povahy k dějinám cukrovarnictví ve sbírkách Národního technického muzea. In: Listy cukrovarnické a řepařské, 126, září-říjen 2010, č. 9-10, s. 310-316.

Vácha Zdeněk: Velký slovník československých techniků: tvorba neoficiálního encyklopedického díla a jeho limity v padesátých letech 20. století. In: Věda a technika v Československu v letech 1945-1960, Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 24, Praha 2010. str. 21-31.

Vácha Zdeněk: Zasedání sekce specializovaných archivů ČAS v NTM. Zpráva in: http://www.ntm­.cz/….

Vácha Zdeněk: Nová badatelna. Zpráva in: http://www.ntm­.cz/….

Vácha Zdeněk: hesla Mirtes Oldřich, Mrkos Jaroslav. In: Encyklopedický slovník českých dějin 1938–1945. (v tisku)

Vácha Zdeněk (rec.): Štemberk Jan, Automobilista v zajetí reality. In: Dějiny a současnost, 2009/XXXI, č. 5, ISSN 0418–5129, s. 46.

Vácha Zdeněk (rec.): Autor. kolektiv, Velké Meziříčí v zrcadle dějin. In: Pražský sborník historický 2008/2009 (v tisku)

Vácha Zdeněk: Velký slovník československých techniků – zapomenutý projekt NTM. In: Věda a technika v českých zemích 1945–1960. (v tisku)

Vácha Zdeněk, Váchová Petra: Od nápravy povodňových škod k nové archivní badatelně (2002–2009). Archiválie NTM se opět zpřístupňují. Archivní časopis (v tisku)

Vácha Zdeněk: heslo Danihelka Antonín: In: Biografický slovník českých zemí. (v tisku)

Vácha Zdeněk: Katalogová hesla – Stavba řetězového mostu Františka I., Formulář tovaryšského listu, Portrét Františka Josefa Gerstnera, Ocenění firmy Piette za produkci papírového zboží. In: KLIMENT, Petr – RASL, Zdeněk – ZAMRZLOVÁ, Jitka (edd.), Sto let Národního technického muzea (Výběrový katalog sbírek). Realizace. (2008)

Sekyrková Milada, Vácha Zdeněk (edd.): Paměti a  vzpomínky jako historický pramen. Práce z dějin techniky a  přírodních věd, sv. 10, Praha, NTM, 2006, ISBN 80–7037–152–8, 391 s.

Hlavačka Milan, Zdeněk Vácha: Jiří Kristián z Lobkovic. Legislatorische Studie über das Gemeindewesen in Böhmen. In: Vývoj české ústavnosti v letech 1618–1918. Univerzita Karlova, Praha, 2006, ISBN 80–246–1209–7, s. 966–1001.

Vácha Zdeněk (ed.): Jaroslav Novák: Antonín Jelínek a syn, továrna na kůže Velké Meziříčí 1863–1963. In: Západní Morava X, 2006, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně/ Moravský zemský archiv v Brně, ISBN 80–7275–069–0­/80–86931–13–7, s. 85–92.

Vácha Zdeněk: Československé Kladsko? Pokus o nástin politicko-odborných snah o připojení Kladska k ČSR během I. světové války a po ní. Kladský sborník VII/2006. Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové. ISBN 80–903509–6-8, s. 149–182.

Hojda Zdeněk – Prahl Roman, Kunstverein nebo/oder Künstlerverein? Hnutí umělců v Praze 1830 – 1856. Fontes historiae artium, sv. XII, 2004. Ediční část, s. 95–240 (společně s Ševčenkovou Petrou).

Jiřinec Martin, Řezníček Michal, Boňková Jana, Vácha Zdeněk: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793. II. Kouřimský kraj, Bydžovský kraj, Litoměřický kraj. SÚA Praha, 2003, 379s, autorství Bydžovský kraj, s. 207–307.

Vácha Zdeněk, Mádlová Vlasta (zpr.): Konference Česká věda v době normalizace (1970–1975). Archivní čtvrtletník, roč. IX., 2003, číslo poslední, s. 18–19.

Vácha Zdeněk: Letošní manévry budou se konati… Přípravy velkomeziříčského politického okresu na císařské manévry konané u Velkého Meziříčí 8.-11. září 1909. Západní Morava, VI., 2002, s. 31 – 56.

Vácha Zdeněk: Český expert na mírové konferenci v Paříži v roce 1919. (Antonín Boháč) Historický obzor, XIII., 2002, č. 5–6, s. 138–139.

Vácha Zdeněk (rec.): Západní Morava 2–4, 1998–2000. Archivní časopis, roč. 51, 2001, č. 2, s. 132–134.

Vácha Zdeněk: Červená a bílá jsou barvy naše? Národnostní problematika v době příprav a konání císařských manévrů u Velkého Meziříčí (8. – 11. 9. 1909). Západní Morava, V., 2001, s. 82 – 106.

Pažout Jaroslav, Mádlová Vlasta, Vácha Zdeněk: Zpráva o archivní exkurzi do Bratislavy. Zpravodaj Historického klubu, roč. 11, 2000, č. 1, s. 27–28.

Vácha Zdeněk (rec.): Antonín Dvořák, Velké Meziříčí na dobových pohlednicích I., 1897 – 1922. Západní Morava, IV., 2000, s. 199.

2. Konference:

Vácha Zdeněk: "Mezi torpédem a motocyklem". Workshop České století motorismu III, NTM Praha, 13. 9. 2021.

Vácha Zdeněk: Jak si Štěpař, Hanák & spol. pro závodní suspenzi dojeli .... Workshop České století motorismu II, TM Brno, 31. 8. 2020.

Vácha Zdeněk: Průběžné zkušenosti z ověřování – Archiv NTM. NAČR, konference „ELZA 2017 – První kroky po nové cestě pořádání“, 4. 10. 2017.

Vácha Zdeněk – Uhlíková Kristina: Archivní fond versus dokumentační sbírky (výstřižkové archivy, fotokopie, opisy apod.), archivně-muzejní pojetí zpřístupnění. Konference Zpracování složitých a rozsáhlých osobních a rodinných archivů se zřetelem k fondu Zdeněk Nejedlý, NAČR, 25. 10. 2016.

Vácha Zdeněk - Kmochová Romana - Vrbová Pavla: Večery s Přemyslem Koblicem, část IV. Křížem krážem po levém břehu Vltavy. Od Holešovic přes Hradčany, Malou Stranu, Smíchov a Košíře až do Prokopského údolí. Klub za starou Prahu, Mostecká 1 (Juditina věž), 3. 3. 1014.

Vácha Zdeněk: „Dneska skládám svoje náčiní a putuji zas dál. Mám zde s fotografováním celodenní zaměstnání.“ Přemysl Koblic válečným fotografem (1916-1918). Workshop „Fotografie a I. světová válka“, NTM, 27. 11. 2014.

Vácha Zdeněk: Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v ČSR a co průmyslového v něm (z)bylo. Průmysl - Město - Archiv. Archivy a dokumentace průmyslového dědictví.  15. konference archivářů ČR konané ve dnech 3. - 5. června 2013 v Ostravě-Vítkovicích.

Vácha Zdeněk: Nová depozitární hala NTM pro archivní dokumenty a papírové sbírkové předměty. Předneseno na pracovním setkání Historické plány a mapy. Problematika restaurování a ukládání, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., 16. 10. 2012

Vácha Zdeněk: Vladimír List na mírové konferenci v Paříži v roce 1919. Předneseno na semináři Vladimír List - osobnost české techniky, NTM Praha, 4. 10. 2011

Věda technika v českých zemích v 60. letech 20. století, konaná v NTM ve dnech 7.-8. 12. 2010, příspěvek "Archiv Národního technického muzea v 60. letech 20. století".

Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci v ČR, konaná v NTM ve dnech 22.-23. 6. 2010, příspěvek "Sbírka cenných papírů a platidel jako obrazový pramen pro dějiny českého cukrovarnictví".

2009, Praha: Věda a technika v českých zemích 1945–1960.

2009, Praha: Den otevřených dveří v Archivu Národního technického muzea.

Profesní zaměření :

1. Oblasti povinností:

Evidence Národního archivního dědictví. Provádí evidenci archiválií Archivu NTM v programu PEvA na úrovni operátora a správce. Na základě metodiky OAS MV ČR vykonává dohled nad evidencí archiválií v NTM. Zajišťuje každoroční odevzdávání databáze PEvA do NA ČR.

Spisová služba. Na základě § 52 zákona 190/2009 Sb. o archivnictví a spisové službě vykonává dohled nad vedením spisové služby v NTM. Je členem skartačních komisí a provádí výběr archiválií ve skartačním řízení. Je garantem spisového řádu a plánu NTM. V současnosti se podílí na přípravě zavádění elektronické spisové služby v NTM.

Náprava škod po povodních 2002. Podílí se na vysoušení a desinfekci archiválií, zajišťuje jejich identifikaci a uložení v depozitářích ve vhodném obalovém materiálu.

Pořádání fondů a sbírek. Podílí se na pořádání fondů a sbírek, zpracovává dochovanou registraturu NTM a jeho předchůdce Spolku NTM.

Zpřístupňování archivních pomůcek on-line. V rámci služeb pro badatele koordinuje a spolupracuje na převodu starých papírových archivních pomůcek do elektronické podoby.

Archivní praxe v A NTM. Ve spolupráci s katedrou pomocných věd historických a archivního studia FF UK zprostředkovává archivní praxi v A NTM. Studenti mají možnost spolupodílet se na výběru zpracovávaného fondu/sbírky, získat zkušenosti s programem PEvA a v případě zájmu i s pořádacím programem JANUS.

Internetové stránky A NTM. Zajišťuje údržbu a aktualizaci archivní části stránek NTM.

 

2. Oblasti zájmů:

- zabývá se účastí českých vědců, odborníků a pedagogů v československé delegaci na mírové konferenci v Paříži 1918/1919;

- v rámci grantu GAČR „Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století“ se podílí na vydání deníků Marie Riegrové-Červinkové. Zpracovává deníky z let 1890 a 1891;

- zabývá se problematikou motoristických spolků v meziválečném Československu;

- připravuje k vydání edici „Velkého slovníku československých techniků, průkopníků, badatelů, vynálezců a zlepšovatelů“ z let 1953–1957;