Dne 29. dubna 2009 se v Národním technickém muzeu konalo zatím poslední setkání Sekce specializovaných archivů při České archivní společnosti. Archiv Národního technického muzea a „Archiv architektury a stavitelství“ Muzea architektury a stavitelství při NTM jako hostitelé využily této příležitosti k prezentaci své činnosti.

První přednáškový blok zahájil vedoucí Archivu NTM PhDr. Jan Hozák, který přítomné uvítal a v krátkosti shrnul již 76letou historii svého pracoviště (původně Archiv pro dějiny techniky, obchodu a technické práce v Praze). Následně seznámila posluchače Mgr. Petra Váchová s dějinami a činností „Archivu architektury a stavitelství“ Muzea architektury a stavitelství při NTM. Příspěvek byl vyslechnut se zájmem, neboť zmíněné pracoviště se dosud prezentovalo velmi málo a pro mnohé zúčastněné byly přednesené informace zcela nové. Přednáškovou část zakončil PhDr. Zdeněk Vácha, který zrekapituloval vývoj a činnost obou pracovišť v uplynulých sedmi letech, tj. v době od povodní 2002 do současnosti.

Druhý blok setkání byl věnován návštěvě jednotlivých archivních pracovišť a ukázce provozu s archivem spřízněných oddělení NTM. Po pracovišti pro vysoušení zamražených archiválií provedla návštěvníky BcA. Zuzana Švarcová, po restaurátorském atelieru Zbyněk Heřmánek a po oddělení multimediálního studia a digitalizace Magdalena Buriánková, DiS. a Kateřina Uksová. Návštěvníci byli pracovníky archivů seznámeni s archivními depozitáři. V archivní badatelně a pořádací místnosti byly zároveň připraveny prezentace obou archivů, dokládající chronologickou, tématickou i formátovou rozmanitost archiválií, které mají ve své péči.

V odpoledním bloku se za účasti předsedkyně PhDr. Mileny Běličové a jednatele Mgr. Jana Bílka konalo vlastní zasedání Sekce specializovaných archivů ČAS. Kromě debaty nad některými částmi dopolední prezentace zde byly probírány jak zkušenosti z provozu ostatních specializovaných archivů, tak problematika chystané nové archivní legislativy.

PhDr. Jan Hozák s úvodním slovem
Mgr. Petra Váchová seznamuje přítomné s historií a činností svého pracoviště
Část výstavky "Archivu architektury a stavitelství" Muzea architektury a stavitelství při NTM
Pohled do archivní badatelny s výstavkou Archivu Národního technického muzea

Autor: Zdeněk Vácha