Národní technické muzeum nově vystavuje unikátní Van de Graaffův generátor. Jedná se o jediné zařízení tohoto typu a v této velikosti v Československu a později v České republice.

Elektrostatický generátor velmi vysokého napětí (5MeV) typu Van de Graaff ve kterém je integrován lineární urychlovač nabitých částic. Jde v podstatě o jediné zařízení tohoto typu a v této velikosti v Československu a později v České republice.

Generátor byl postaven koncem padesátých let 20. století na základě plánů získaných ve Francii (za přispění prof. Šimáněho). Dodávka zařízení byla realizována převážně tehdejšími Škodovými závody v Plzni. Provoz, byl zahájen na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století, ukončen byl v dubnu roku 2012. V témže roce byl generátor jako součást urychlovače i s tlakovou nádobou rozebrán na několik dílů a převezen do areálu Národního technického muzea, tak aby mohlo dojít k jeho zpětné montáži v hlavní budově NTM.

Z hlediska elektrotechniky je nejzajímavější částí tohoto lineárního elektrostatického urychlovače Van de Graffův generátor. V tomto provedení generoval napětí až 3,5 milionu voltů. Generátor má výšku cca 5,5 metru, průměr spodní části je cca 1,3 metru. Tělo se skládá z jednotlivých segmentů prsten-cového tvaru z nerezové oceli sestavených do tvaru válce, rozděleného na tři sekce, odstupňované podle průměru.

Za počátek historie urychlovačů je považován rok 1932, kdy bylo v Cavendishově laboratoři dosaženo “rozbití” jádra lithia urychlenými protony (i když je nutno mít na paměti, že potřeba mít k dispozici urychlené částice je spojena s koncem dvacátých let minulého století). Rozvoj jaderné fyziky a výzkum v této oblasti lze na území České republiky, tehdejšího Československa, datovat až do období po druhé světové válce. Pro experimentální jadernou fyziku byla nezbytná základní zařízení, která v té době ve vyspělejších státech již existovala.

Tento unikátní přístroj bylo možno získat do sbírek Národního technického muzea díky finanční dotaci z projektu Ministerstva kultury: Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví a samozřejmě díky vstřícnosti Ústavu jaderné fyziky AV v Řeži u Prahy. Dále naše poděkování patří, bohužel už posmrtně, panu profesorovi Ing. Čestmírovi Šimáně, DrSc., který se zasadil o záchranu tohoto unikátního přístroje.

Generátor je vystaven ve 2. foyeru Národního technického muzea a návštěvníci si ho budou moci prohlédnout od 27. 3. 2013.