Ke schůzce dne 8. 3. 2010 ohledně uplatnění vizuálního stylu NTM bylo pozváno ředitelem Národního technického muzea osm profesorů vysokých škol a expertů v oblasti grafického designu. Pozvání na jednání poradního sboru GŘ NTM k tvorbě a uplatnění nového loga NTM přijalo pět z oslovených odborníků: prof. R. Vaněk, J. Faigl, ak. mal. P. Kubín a prof. Z. Ziegler. Doc. K. Míšek se pro ztrátu dopravního spojení při návratu ze zahraniční pracovní cesty před samotným jednáním omluvil, zaslal však následně své písemné stanovisko k řešené problematice.

Diskuze s váženými odborníky na půdě NTM se věnovala mimo jiné bodům:

  1. V administrativním postupu NTM při vyhlášení a výběru loga dle zákona 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebyla shledána vada a bylo konstatováno, že soutěž byla provedena v souladu se zákonem.
  2. Přítomní odborníci po rozboru a zhodnocení všech došlých soutěžních návrhů potvrdili, že komise jmenovaná ředitelem NTM k hodnocení došlých soutěžních návrhů, vybrala nejlepší návrh z došlé nabídky.
  3. Bylo potvrzeno, že vznesená kritika nového loga NTM vyjadřuje zejména generační problém, neboť konstrukce loga není počítačová a logo proto není údajně nemusí být zcela srozumitelné mladé generaci tvůrců grafického designu.
  4. Někteří z přítomných vyjádřili jisté výhrady k barevnému řešení loga či k jeho užité typografii, tři odborníci souhlasili s možností výtvarného dopracování návrhu, jeden z účastníků zastával stanovisko opačné.
  5. Většina expertů doporučila, aby nový logotyp NTM byl předmětem dalšího dopracování v souvislosti s konkrétními složkami budoucího design manuálu.
  6. Přesto, že dosud užívané logo NTM z roku 1992 je do značné míry či zcela překonaným, zastaralým a nefunkčním, po dobu nezbytně nutnou bude, s výhodou svého zažití nadále NTM používáno.

Poradní sbor GŘ NTM většinově doporučil zapracování připomínek a výhrad uvedených na jednání do variantního provedení loga NTM, např. v dynamické pohybové animaci a s využitím nových technologií. Generální ředitel NTM respektoval vyjádřené názory odborníků a potvrdil, že vyzve navrhovatele loga k zapracování zmíněných připomínek. Po dobu úprav loga bude NTM nadále užívat logo dosavadní. V diskusi s odborníky na grafický design bude NTM pokračovat a k dopracovaným variantním úpravám loga NTM si generální ředitel NTM vyžádá expertní posudky znalce semiotiky, nauky o symbolu, grafickém designu a odborníka na marketingovou a komunikační strategii.