V rámci veřejné soutěžní přehlídky významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti, která se konala 4. prosince 2007 v Modré posluchárně rektorátu Univerzity Karlovy, obdržel edukativní projekt Národního technického muzea Enter ocenění „Významný čin v popularizaci fyziky“.

Přehlídku organizovala Česká fyzikální společnost (ČFS), která sdružuje vědecké pracovníky z oblasti fyziky a příbuzných oborů. Jejím cílem je rozvoj výzkumu ve všech oblastech fyziky a všech zaměření (badatelského, cíleného a průmyslového), podpora fyzikálního vzdělávání, zejména na vysokých školách, popularizace fyziky a posilování společenského postavení fyziky.

Zájemci z řad učitelů, studentů i laické veřejnosti měli možnost seznámit se zajímavými počiny, které se snaží o popularizaci fyziky u nás. Výsledky své práce, materiály, pořady nebo jednotlivé akce zrealizované v uplynulých třech letech zde prezentovali jednotlivci i organizace, školy i odborná pracoviště. Přehlídka byla jedinečnou příležitostí k výměně zkušeností, ke shromáždění informací o jednotlivých aktivitách, poskytla prostor k hodnocení atraktivity projektů, jejich odborné kvality a efektivity.

Přihlášené počiny hodnotila komise sestavená z členů výboru ČFS a přizvaných odborníků. Nehledala vítěze, ale oceněné. Ocenění proto získali, byť s různým počtem hlasů, všichni účastníci přehlídky. Po vyhodnocení byly předány diplomy a všech pět středoškolských účastníků získalo finanční odměnu ve výši 2000 Kč.

Přehlídka je konkrétním příkladem aktivity, kterou se Česká fyzikální společnost snaží přispět ke zviditelňování fyziky jako moderní vědy, přinášející poznatky užitečné pro praktický život i možnost zajímavého povolání. Výměna nápadů a zkušeností se ukázala jako velmi užitečná. Další podobné setkání se proto uskuteční na podzim za dva roky.

Autor: Alice Třísková, Kateřina Saparová