Dne 24. června 2011 udělil ministr vnitra Jan Kubice čestnou medaili Za zásluhy o české archivnictví PhDr. Janu Hozákovi, dlouholetému pracovníku Národního technického muzea.

Pokud jste někdy v posledních třiceti letech navštívili jako badatelé Archiv Národního technického muzea, s velkou pravděpodobností se Vás ujal se snahou o pochopení a pomoc Jan Hozák. Po tomto pro mnohé badatele tajuplném archivu bylo lepší mít osobního průvodce.

Dr. Hozák je archivář, muzejník a historik s dobrou znalostí materiálu ve fondech a sbírkách archivu NTM, v němž působí od roku 1974, v letech 1990 – 2010 jako jeho vedoucí. Své zkušenosti a přehled uplatňuje i v současnosti, kdy kromě archivní práce pomáhá při identifikaci neznámých obrazových archiválií, filmů, technických výkresů. Je zván ke spoluúčasti při vydávání publikací, přípravě výstav, televizních či rozhlasových pořadů o technice v českém prostředí i v zahraničí. Kromě spolupráce na akcích jiných institucí i jednotlivců prezentoval technické dědictví zejména ze sbírek NTM na vlastních autorských výstavách, ať už se týkaly tématiky dějin letectví, průmyslové architektury i techniky a životního stylu kolem roku 1900. Z názvů můžeme zmínit: Technika v životě Pražanů před sto lety (NTM, 2000), Tvář průmyslové doby (s P. Scheuflerem v Praze, 2007, část v Berlíně 2008). K této výstavě vznikla i doprovodná publikace stejného názvu. V knize Příběh Národního technického muzea shrnul J. Hozák ve zkratce historii instituce, jež v roce vydání 2008 oslavila 100. výročí založení. Od počátku spolupracoval také na přípravě a vydání řady Studie o technice v českých zemích 1800 – 1918, později 1918 – 1945, při výběru obrazového doprovodu i autorsky na textech. V několika článcích a v monografii o fotografu Rudolfu Bruneru-Dvořákovi spojil své síly s kolegou Pavlem Scheuflerem. Jméno Jana Hozáka najdeme také mezi přednášejícícmi a ve sbornících plzeňských sympozií věnovaných českým dějinám a kultuře 19. století a na dvou posledních konferencích Zíbrtova Kostelce. V televizních a rozhlasových pořadech se kromě témat z historie techniky věnuje problematice industriální architektury a jejímu místu v soudobé kultuře. Jan Hozák je činný ve vědecké radě Národního technického muzea a v muzejní radě Národního zemědělského muzea, je členem odborných a profesních organizací: České archivní společnosti, Společnosti pro dějiny věd a techniky, Sdružení historiků ČR, Uměleckohistorické společnosti, Asociace muzeí a galerií, Společnosti Františka Křižíka.
Řadu let pracoval v poradním sboru Centrální evidence sbírek při Ministerstvu kultury ČR.
Jako historik techniky 19. a 20. století je žádán coby vedoucí či oponent závěrečných a diplomových prací. Řadě budoucích archivářů a archivářek umožnil vyzkoušet si již za studií řemeslo v rámci povinné archivní praxe.

Za vedení Jana Hozáka byl Archiv NTM jmenován postupně archivem zvláštního významu (1999), čímž byl rovněž oficiálně přijat do řad veřejných archivů, a následně archivem specializovaným (2008/2009). Otěže vedoucího archivu předal Jan Hozák na konci července 20l0. Dnes se tak opět může věnovat tomu, v čem viděl vždy hlavní smysl své práce, tj. studiu a prezentaci archiválií dokládajících technický pokrok v jeho nejširším významu.