Tato "dvojjediná" výstava v prvním foyer muzea shrnuje návštěvnicky vděčnou formou výsledky odborných projektů, na kterých se muzeum podílelo.

Přehrady jako odkaz kulturního dědictví v ochraně před povodněmi

Výstava představuje historii výstavby přehrad a nádrží s protipovodňovým účinkem a dokumentuje vodní díla od 14. století až téměř do současnosti na území dnešní České republiky. Zmapováno je tu přibližně 40 přehrad v České republice s protipovodňovým účinkem, které dnes již představují odkaz kulturního dědictví, a dále jsou také na výstavě prezentovány související výsledky výzkumu projektu, v jehož rámci výstava vznikla.
 

Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM moderními fyzikálními a chemickými metodami s cílem zkvalitnit jejich restaurování a preventivní konzervaci

Laboratoř pro materiálovou analýzu a preventivní konzervaci sbírek v NTM vznikla v r. 2009. Cílem projektu, s jehož výsledky výstava a seznamuje, bylo aplikovat moderní vybavení laboratoře doplněné o mikro-RTG-fluorescenční analýzu kovů a anorganických pigmentů (na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT) pro průzkum sbírek NTM. Materiálové analýzy sbírkových předmětů se provádějí především pro potřeby restaurování či z hlediska preventivní konzervace. Výstava návštěvníkům představí možnosti materiálového průzkumu sbírek a konkrétní restaurátorské průzkumy v celé šíři sbírek NTM od kolejových vozidel, až po historické fotografie.

Výstava Přehrady jako odkaz kulturního dědictví v ochraně před povodněmi vznikla s podporou projektu NAKI DF11P01OVV009  Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi.

Výstava Průzkumy jako první krok restaurování sbírkových předmětů z fondů NTM vznikla s podporou projektu NAKI DF12P01OVV034 Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM moderními fyzikálními a chemickými metodami.