Veřejná zakázka na výběr projektanta pro II. etapu projektu Centrum stavitelského dědictví v Plasích - památkovou obnovu komplexu Hospodářského dvora (Uzavřeno)

Veřejná zakázka na výběr projektanta pro II. etapu projektu Centrum stavitelského dědictví v Plasích - památkovou obnovu komplexu Hospodářského dvora (opakované zadání)

Cílem opakovaného zadávacího řízení je výběr projektanta, který zpracuje projektovou dokumentaci pro II. etapu projektu „Centrum stavitelského dědictví v Plasích“ (CSD) – památkovou obnovu areálu hospodářského dvora, přičemž cílem projektu CSD je technicky rehabilitovat a optimálně využít část národní kulturní památky, areálu bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích (informace o projektu na http://www.ntm.cz/csd).


Předmětem zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace stavby, výkon autorského dozoru a provedení souvisejících činností. Projektová činnost bude dodavatelem prováděna v rámci těchto výkonových fází: přípravné práce, zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP), včetně získání stavebního povolení, zpracování realizační projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně doplňujících podkladů pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor, vč. spolupráce při provádění a dokončení stavby.


Zadávací dokumentace bude uchazečům poskytnuta v elektronické podobě na nosiči CD-R v sídle zadavatele (sekretariát GŘ/podatelna), a to v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hod., nebo bude uchazečům na jejich písemnou žádost bezodkladně zaslána.


Podrobnosti o veřejné zakázce byly zveřejněny v Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému pod evidenčním číslem 7202011008121, formulář je přístupný na adrese: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/322033
 

Uzavřeno: 
28.05.2012