Mgr. Pavel Kodera Ph.D. - publikační činnost

Martin Ebel – Pavel Kodera – Lukáš Hejný: Průvodce Centrem stavitelského dědictví Plasy. Národní technické muzeum, Praha 2019, 207 s.

Luboš Hobl – Pavel Kodera: Hrad Vrtba a jeho hospodářské zázemí. Archeologia historica 44/2019/1, Brno 2019, s. 65-88.

Pavel Kodera: Zapomenutý opat Petr Peristerius a hospodaření na plaském klášteře po polovině 16. století. In: Proměny plaského kláštera (1145-2015). Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 8.-9. října 2015 v Plasích, Mariánská Týnice 2015, s. 107-112.

Pavel Kodera – Karel Ksandr: Národní technické muzeum Centrum stavitelského dědictví v Plasích. Kronika projektu. Praha 2015, 114 s.

Pavel Kodera – Jakub Rom: Klášter Plasy. Královská kaple. Plasy 2011.

Pavel Kodera: Centrum stavitelského dědictví v Plasích – využití hospodářských budov bývalého kláštera. Stavební kniha 2012 – Církevní stavby. Praha, 2012, s. 96 – 99. 

Pavel Kodera: Od skici k prováděčce. Pozůstalost Antonína Wiehla v Archivu architektury a stavitelství Národního technického muzea. In: Antonín Wiehl. Sborník příspěvků přednesených na konferenci pořádané ke 100. výročí úmrtí významného českého architekta v Plasích 23. září 2010, Plasy 2010, s. 30-36.

Pavel Kodera: Jan Rypka (1886-1968). Akademický bulletin, č.2/2011, s. 25.
Jiří Bláha – Martin Ebel – Pavel Kodera: A Transformation of the Industrial Grounds of the Plasy Monastery in the Czech Republic to an Educational and Training Centre with Materiatheque. In The conference on the Conservation and reuse of industrial heritage (Taipei, 26.10.2010-29.10.2010, Taiwan). Taipei, Center for cultural sites rehabilitation and development, China University of technology, 2010, s. 25-40.
František Kostrouch – Pavel Kodera: Výzkum hřbitova u kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích. Archaeologia historica, č. 1-2/2010, s. 183-202.
Pavel Kodera: Zaniklá osada Vojkov na Černokostelecku v raně novověkých písemných pramenech. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny, roč. 11/2009, č. 1-2, s. 55-62.
Pavel Kodera: Dřevem nebo železem – vodovodní dilemata městských rad ze sklonku 18. století. Svorník 7/2009 – Technická infrastruktura budov a sídel. Sborník příspěvků ze 7. konference stavebně historického průzkumu, Praha 2009, s. 111–112.
Martin Ebel - Pavel Kodera: Revitalizace klášterního areálu v Plasích pro Centrum stavitelského dědictví. Zprávy památkové péče, roč. 69/2009, č. 2, s. 108-111.
Pavel Kodera: Neznámá ikonografie zámku Bělá. In: Dějiny staveb 2007. Sborník vybraných referátů z konference v Nečtinech konané ve dnech 30. 3. – 1. 4. 2007), Plzeň 2007, s. 101-107.
Pavel Kodera – Martin Ebel: Centrum stavitelského dědictví v Plasích. In: Tradiční materiály v památkové péči. Sborník přednášek z odborného setkání Společnosti pro technologie ochrany památek, Praha 2008, s. 49-50.
Pavel Kodera: Obraz prostorového uspořádání domů na Starém Městě pražském v předbělohorských pozůstalostních inventářích. In: Svorník 5/2007 – „Funkční a prostorové uspořádání budov“. Sborník příspěvků z 6. konference stavebně historického průzkumu, Praha 2008, s. 113-126.
Ewa Dziurzyńska – Marek Ďurčanský – Pavel Kodera: Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką a Bedřichem Hroznym. Kraków, Polska Akademia Umiejętności, Archiwum nauki PAU i PAN, Archiv Akademie věd ČR 2007, 310 s.
Pavel Kodera: Sklep či klenutije? Pokus o historicko-sémantický rozklad staročeských výrazů pro klenbu. In: Svorník 5/2007 - Klenby. Sborník příspěvků z 5. konference stavebně historického průzkumu uspořádané 6.-9.6. 2006 v Louce u Znojma, Praha 2007, s. 5-12.
Pavel Kodera: Ústav pro stavbu měst při Masarykově akademii práce. In: Instituce, osobnosti, ideje a struktura vědy v českých zemích (= Práce z Archivu Akademie věd, řada A, sv. 9), Masarykův ústav – Archiv AV ČR, v.v.i., Praha 2007, s. 233-252.
Pavel Kodera: Mapy panství Šťáhlavy a Nebílovy – málo známý pramen k poznání sídel a krajiny jižního Plzeňska v 18. století. Minulostí západočeského kraje 42, 2007, s. 569-586.
Pavel Kodera: Historik a internet: „Císařský otisk“ a jiné staré mapy na síti. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny, 8/2007, č. 1-2, s. 135.
Pavel Kodera: „Svou volbou jsme vždy povinni zdůraznit, že si vážíme našich přátel.“ Čeští vědci Naukovém tovarystvu im. Ševčenka ve Lvově. In: Slovanství a věda v 19. a 20. století. Práce z Archivu Akademie věd ČR, řada A, sv. 8, Praha 2006, s. 77-100.
Jindřich Schwippel - Marek Ďurčanský – Pavel Kodera: Práce s pamětníky v Archivu AV ČR. In: Paměti a vzpomínky jako historický pramen (= Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 10), Praha (NTM) 2006, s. 179-187.
Radek Široký – Pavel Kodera: Historická vodárna města Plzně. Průvodce po archeologických a stavebních památkách západních Čech 2, Plzeň (ZIP o.p.s.) 2005, 28 s.
David Pazdera – Pavel Kodera: „Českoslovácká legie“ v Sarajevu a geograf J. V. Daneš. Příspěvek k problematice osudů českých vědců za Velké války.
Historie a vojenství 54, 2005, č. 1, s. 40-50.
Marek Ďurčanský – Pavel Kodera: Hosté z Haliče. Poláci a Rusíni na pražské jubilejní výstavě v r. 1891. In: Čas výstavního ruchu. Studie a materiály z vědeckého sympozia Čas výstavního ruchu konaného ve dnech 29.-30. května 2004 v Kostelci nad Vltavou v rámci třetího ročníku Zíbrtova Kostelce, HÚ JU v Českých Budějovicích – NTP Pelhřimov, České Budějovice 2005, s. 40-74.
Pavel Kodera – David Pazdera: Příběh obřístevského památníku obětem Velké války.
Confluens. Sborník historických a vlastivědných prací z Mělnicka 1, 2005, s. 137-149.
Pavel Kodera: Jaroslav Böhm (* 1901 - + 1962). Úvod k prozatímnímu inventáři osobního fondu. In: Archivní přehled (= Práce z Archivu Akademie věd, řada D, sv. 1), A AV, Praha 2004, s. 25-34.
Pavel Kodera: Plzeňské opevnění v písemných pramenech ze 17. století. In: Sborník příspěvků z konference, Dějiny staveb 2003, Plzeň 2004, s. 87-95.
Marek Ďurčanský – Pavel Kodera: Halič a Polsko v životě a díle Čeňka Zíbrta. Skica z dějin české slavistiky. In: Čeněk Zíbrt a kulturní historie. Studie a materiály, České Budějovice 2003, s. 133-185.
Pavel Kodera: Josef Podpěra (1878-1954). 50. výročí úmrtí. Akademický bulletin 2004, č. 4, s. 19.
Martin Franc – Pavel Kodera: Inspirace antropologickými podněty v bádání o dějinách.
Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny 6, 2004, č. 1, s. 107.
Radek Široký - Pavel Kodera - Karel Nováček - Pavlína Šormová: Hradiště Hůrka. Národní kulturní památka. Průvodce po archeologických a stavebních památkách západních Čech 1, Plzeň 2003, 34 s.
Pavel Kodera: Чеські науковці – дійсні члені НТШ. Вісник Науковего товариства ім. Шевченка, Львів 2003, ч. 30, с. 9-11. [Česki naukovci – dijsni členi NTŠ.
Visnyk Naukoveho tovarystva im. Ševčenka, Lvov 2003, č. 30, s. 9-11.]
Pavel Kodera – Martin Martinovský: Státní archiv Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Archivní časopis 53, 2003 č. 2, s. 92-95.
Pavel Kodera: August Sedláček (1843-1926). 160. výročí narození. Akademický bulletin 2003, č. 9, s. 23.
David Pazdera – Pavel Kodera: „Epidemiologický, bakteriologický a výzkumný ústav“ čs. legií v Rusku a botanik Josef Podpěra. In: Práce z dějin Akademie věd, řada A, svazek 7, Praha 2002.
Pavel Kodera: Co vzala voda. Dokumentace průzkumu zátopové oblasti vodního díla Orlík. In: Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2001, Plzeň 2001, s. 96-98.
David Pazdera – Pavel Kodera: Neobvyklý památník obětem Velké války v Obříství na Mělnicku. In: Regiony a první světová válka. Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 12. listopadu 1999, České Budějovice 2001, s. 25-35.
Pavel Kodera – David Pazdera: Výběrová edice zápisů v Pamětní knize farního úřadu Obříství za léta 1914-1918. In: Regiony a první světová válka. Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 12. listopadu 1999, České Budějovice 2001, s. 36-46.
Pavel Kodera – David Pazdera: Ruské zajetí jako celoživotní profesní inspirace. Válečná léta botanika Josefa Podpěry. In: Osobnosti a první světová válka. Sborník příspěvků z vědecké konference konané Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích dne 10. listopadu 2000, České Budějovice 2001, s. 9-23.
Pavel Kodera: Jaroslav Böhm – 100 let od narození. Akademický bulletin AV ČR, 2/2001, s. 19.
Marek Ďurčanský – Pavel Kodera: Materiál k osobnosti Zdeňka Kalisty v Archivu AV ČR v Praze. In: Zdeněk Kalista a kulturní historie (= Z Českého ráje a Podkrkonoší. Suplementum. 6), Semily 2000, s. 103-108.
Pavel Kodera: Výměna hospodářů na hornobělských gruntech v 18. století. Vlastivědný sborník, čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska, 2000, č. 4, s. 4-6.
Pavel Kodera – Martin Martinovský: Ukrajinské archivy na konci devadesátých let (Poznámky z cesty). Archivní časopis 50 (2000), č. 2, s. 85-89.
Pavel Kodera: Rudolf Dvořák, 140. výročí narození, 80. výročí úmrtí. Akademický bulletin 2000, č. 6-7, s. 8.
Pavel Kodera: Mázhauz - předsíň nebo světnice? Příspěvek ke studiu prostorovosti.
Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny 1 (1999), č. 1, s. 14-21.
Pavel Kodera: Antonín Matějček - 110. výročí narození. Akademický bulletin 1999, č. 5, s. 5.
Pavel Kodera: Jiří V. Daneš. Akademický bulletin AV ČR 1998, č. 4, s. 4n.