Zajištění služby technické podpory a servisu informačních a komunikačních technologií (Uzavřeno)

Níže jsou uvedeny dotazy uchazečů týkající se veřejné zakázky a odpovědi zadavatele

Dotaz AutoCont CZ a.s. (vloženo 15.4.2011 11:05):
Je nutné, aby námi nabízený člověk zvládal veškerou problematiku řešit na místě (včetně serverů a exchange)? Nebo jde primárně o správu koncových zařízení a složitější zásahy např. na serverech by bylo možné řešit vzdáleně? Výše odbornost nabízeného člověka se samozřejmě projeví v ceně a neradi bychom byli zbytečně drazí…

Odpověď:
Zadavatel nevylučuje, aby službu poskytovalo více pracovníků uchazeče současně. Činnosti, které se zpravidla vykonávají pomocí nástrojů vzdálené správy (typicky konfigurace SW serverů), není nezbytné zajišťovat pracovníkem přítomným v budově. Tímto však není dotčen požadavek na dobu přítomnosti pracovníka uchazeče v budově zadavatele, na rozsah požadovaných znalostí a dovedností pracovníků uchazeče, ani na stanovené lhůty (SLA).


Dotazy Infinity a.s. (vloženo 18.4.2011 11:40):
Jakým způsobem probíhá služba nyní?

Existuje seznam stávající techniky, která bude předmětem servisní smlouvy?

Lze získat smlouvu a krycí list nabídky ve formě textu aby se daly doplnit údaje dodavatele?

Odpovědi:
V současné době je služba zajišťována dodavatelem obdobným způsobem, jak je požadováno ve výzvě. Oproti stávající praxi dochází pouze k menším úpravám rozsahu plnění z důvodu vývoje potřeb a organizačních procesů u zadavatele.

Seznam stávající techniky existuje v evidenci majetku zadavatele. Zadavatel ovšem tento seznam ke smlouvě nepřikládá z důvodu častých změn (vyřazování staré techniky a pořizování nové, změny počtu zaměstnanců, konání výstav atd.). Dosavadní praxí je ověřeno, že požadovaný časový rozsah služby je s ohledem množství a charakter techniky adekvátní.

Přílohy č. 1 a č. 3 jsou ke stažení ve formátu RTF na této stránce.


Dotazy AITCOM (vloženo 18.4.2011 12:14):
Jednou z požadovaných služeb je správa aplikací spouštěných pod OS MS Windows (např. konfigurace, aktualizace) (odst. 1.2 Výzvy) O jaké konkrétní aplikace se jedná?

Je zapotřebí, aby byl pracovník uchazeče v době poskytování služby vybaven automobilem? Například pro přemisťování HW zadavatele.

Činní perioda fakturace respektive vyplnění výkazu počtu skutečně odpracovaných hodin poskytovatelem 1 měsíc? Je tato perioda fixní, nebo se mění například při přerušení služby z důvodu nepřítomnosti pracovníka uchazeče?

Jaký je maximální úhrn doby, po kterou je objednatel oprávněn zkrátit nebo nevyžadovat přítomnost pracovníka uchazeče, za 1 měsíc.

Jakým způsobem byla zajišťována technická podpora a servis ICT doposud? (interními pracovníky/nákupem komplexní služby podpory a servisu ICT)

Odpovědi:
Jedná se o široké spektrum aplikací – např. Microsoft Office, Open Office, produkty firmy Adobe (Reader, Acrobat, Photoshop, Illustrar, Premiere), Corel Draw, Zoner Photo Studio, AVG, AuditPro, Mozilla Firefox, Gimp, Irfan View, specializované systémy (Helios Orange, Clavius, Janus Archiv) nebo aplikace ke speciálním periferiím (skenery, mikroskopy, měřicí přístroje).

Vybavení automobilem není požadováno, zadavatel disponuje vlastní přepravní kapacitou pro přesuny techniky, jejíž transport veřejnou dopravou by byl obtížný. Obě místa plnění (Praha, Čelákovice) jsou v dosahu Pražské integrované dopravy s častým spojením.

Perioda fakturace činí jeden kalendářní měsíc s tím, že budou vždy fakturovány pouze skutečně odpracované hodiny v daném měsíci (různý počet pracovních dnů, případné přerušení poskytování služby).

Maximální úhrn doby, po kterou je objednatel oprávněn zkrátit nebo nevyžadovat přítomnost pracovníka uchazeče, není stanoven. Jedná se však o výjimečné situace (např. přerušení dodávky elektrické energie do budovy, havárie topení v zimních měsících, nebo např. zkrácení pracovní doby poslední den v roce).

V současné době je služba zajišťována dodavatelem obdobným způsobem, jak je požadováno ve výzvě. Oproti stávající praxi dochází pouze k menším úpravám rozsahu plnění z důvodu vývoje potřeb a organizačních procesů u zadavatele.


Dotaz Sevenoaks s.r.o. (vloženo 19.4.2011 10:14):

Pro co nejobjektivnější stanovení rozsahu požadovaných prací bychom rádi znali orientační počet uživatelských stanic a serverů. Případně zda je infastruktura čistě na platformě Microsoft (OS Windows a Windows Server) a nebo zda je kombinovaná i s jinými systémy (např. proxy/firewall na platformě UNIX/LINUX)

Odpověď:

Počet pracovních stanic (desktopy, notebooky) se pohybuje kolem 130 kusů. Kromě toho je provozováno 12 ks síťových tiskáren a multifunkčních tiskových zařízení. Dále je ve výzvě zahrnut jeden fyzický server s virtualizací (Windows Server, Hyper V), kde běží několik virtuálních serverů (MS Exchange, doménové kontrolery, centrální správa pracovních stanic – AVG, AuditPro). Aplikační a databázové servery a routery spravuje interní oddělení informatiky NTM. Kromě uvedených pracovních stanic bude uchazeč – dodavatel spravovat zařízení pro návštěvníky. V současné době se jedná o cca 70 zpravidla bezdiskových PC s monitory či dataprojektory (momentálně 13 ks). Počty zařízení se průběžně mění, zvláště u zařízení pro návštěvníky bude docházet během trvání zakázky k nárůstu při otevírání dalších expozic.


Dotazy Polysoft (vloženo 19.4.2011 14:59):

1/ považuje se hodina přítomnosti pracovníka poskytovatele na pracovišti (čl.5 odst. 2 smlouvy) za odpracovanou hodinu?

2/ jak se dle čl.3 odst. 1 smlouvy vykazují hodiny pracovníků spravujících systém pomoci nástrojů vzdálené správy?

3/ kdo je arbitrem časové náročnosti jednotlivých servisních zásahů (kontrola a schválení výkazu dle čl.3 odst. 1 smlouvy)?

Odpovědi:

Ano, doba přítomnosti pracovníka v budovách odběratele nebo nezbytná doba přesunu mezi místy plnění (Praha, Čelákovice) se považuje za odpracovanou dobu a bude dodavateli zaplacena.

Zadavatel vyžaduje přítomnost jednoho pracovníka ve stanovených časech, který bude mít znalosti a dovednosti uvedené ve výzvě. Za dobu jeho přítomnosti (výkonu služby) bude dodavateli zaplaceno. Pokud se dodavatel rozhodne část poskytování služeb řešit jiným svým pracovníkem souběžně (ať už dálkovou správou, nebo fyzickou přítomností) s přítomností kmenového pracovníka u zadavatele, jedná se výhradně o organizační záležitost v režii dodavatele, kterou zadavatel nebude hradit. Poskytování dálkové správy samostatně není touto výzvou poptáváno.

Služba bude placena podle doby strávené pracovníkem v budovách zadavatele (doba poskytování služby), což bude elektronicky kontrolováno s využitím přístupového systému zadavatele. Kontrola výkazu proběhne porovnáním údajů v předloženém výkazu s údaji v přístupovém systému.


Dotazy AITCOM (vloženo 20.4.2011 11:48):

V článku V.4) stojí: Poskytovatel je oprávněn poskytování servisní služby a přítomnost svého pracovníka bez předchozího souhlasu objednatele přerušit nejvýše na jeden pracovní den, přičemž k takovému přerušení nesmí dojít vícekrát než dvakrát v kalendářním měsíci. Je v případě tohoto typu přerušení poskytované služby vyžadováno plenění SLA?

V článku V.5) je zmíněno, že v případě souběhu více havárií, závad a požadavků rozhoduje o pořadí vyřízení zástupce objednatele. Jakým způsobem bude v tomto případě posuzováno plnění SLA a uplatňování sankcí? Například bude-li situace špatně vyhodnocena a stanovené pořadí vyřízení zapříčiní nemožnost dodržení SLA.

Pokud bude stálý pracovník při nepřítomnosti (např. z důvodu nároku na dovolenou, nemoc apod.) nahrazen náhradním pracovníkem, bude ve výkazu schválen čas náhradního pracovníka?

Odpovědi:

Přerušením služby v rámci smluvního ujednání není porušeno plnění SLA.

V tomto případě začíná lhůta běžet po vyřešení předchozího problému či závady.

Práce náhradního pracovníka bude považována za rovnocennou práci kmenového pracovníka dodavatele.

Uzavřeno: 
01.01.2011