Knižní novinky


obálka ObjednatJan Johann Böhm - chemik a fotograf
Ivana Lorencová, Tomáš Štanzel

Národní technické muzeum, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, Praha 2020

Jan (Johann) Böhm (1895–1952) byl německo-český chemik a fotograf který pracoval v oboru fyzikální chemie a přispěl k rozvoji československé krystalografie. Od roku 1920 působil v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie v Berlíně a později na univerzitě ve Freiburgu im Breisgau. Spolupracoval s nositeli Nobelovy ceny – Fritzem Haberem a Georgem de Hevesym. V roce 1935 se z politických důvodů vrátil do Prahy a byl jmenován profesorem fyzikální chemie na Německé (Karlově) universitě, kde zůstal do roku 1945. Po uzavření vysokých škol v listopadu 1939 umožnil chemiku Jaroslavu Heyrovskému pokračovat na vývoji polarografu po celou dobu války. Po osvobození v květnu 1945 byla situace pro Böhma jako příslušníka německé národnosti složitá a nemohl najít odpovídající uplatnění, které by odpovídalo jeho schopnostem. Od roku 1946 pracoval jako chemik ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Pardubicích-Rybitví. Byl nadšeným amatérským fotografem. Jeho první snímky pocházejí z roku 1912, zprvu byly spojené s chemickými pokusy a zachycením fyzikálních nebo astronomických jevů. V průběhu dvacátých a třicátých let 20. století hodně cestoval, především v Německu a Švýcarsku a své cesty dokumentoval. Pořizoval nejen fotografie krajiny, především hor, protože byl nadšený lyžař a skialpinista, ale portrétoval členy rodiny a přátele. Za války pořizoval snímky Prahy, především barokních památek.

obálka ObjednatFenomén Ringhoffer


Obsáhlá kolektivní monografie shrnuje pohled předních odborníků na historii a činnost významné podnikatelské rodiny Ringhofferů, která spoluvytvářela nejen dějiny Prahy a českých zemí, ale i celé habsburské monarchie. Rod ovlivnil nejen průmysl, ale i politiku, krajinu a umění své doby. Skoro 40 odborných příspěvků je v plné šíři věnováno původu a počátkům podnikání rodiny, výrobě železničních vagonů, pivovarskému podnikání i průnikům rodiny do automobilového průmyslu. Stranou nezůstala rodinná sídla v Praze a vliv smíchovského podniku na urbanismus města, ani sídla a majetek v ringhofferském dominiu Kamenice-Štiřín. Nalezneme zde i kapitoly o ekonomickém dobovém prostředí, konkurenci, sociálním programu pro zaměstnance a politických či vědeckých aktivitách členů rodiny.

obálka ObjednatOd snů k realitě


Kniha je první samostatnou publikací věnovanou významnému vědci, popularizátorovi vědy a techniky, polárníkovi a spisovateli Františku Běhounkovi. Jako kolektivní monografie přibližuje osobnost Františka Běhounka ze všech úhlů pohledu. Knihu sestavili editoři Ivana Lorencová, která je také autorkou studií o Běhounkově životě, vědecké kariéře a publikační činnosti, a Michal Plavec, jenž popsal přelet vzducholodi „Italia“ nad Moravou. Kapitoly dalších autorů jsou věnovány např. pohledu italské historiografie a české společnosti k letu této vzducholodě, detektoru kosmického záření, který byl na palubě vzducholodi Italia a dochoval se ve sbírkách Národního technického muzea, či působení Františka Běhounka jako žáka Marie Curie-Skłodowské.

obálka ObjednatAutomobil v českých zemích


Kniha je plodem více než dvacetileté práce kurátora NTM Petra Kožíška. Jedná se o obsáhlý katalog unikátní automobilové sbírky Národního technického muzea, která patří k nejkvalitnějším teritoriálním sbírkám tohoto oboru ve světě. Chronologicky je zde představeno pět desítek nejhodnotnějších automobilů sbírky, které svými „profily“ vypovídají nejen o svém výrobci, vývoji a technickém a konstrukčním řešení, ale o celkovém historickém vývoji oboru na území českých zemí. Tyto automobily jsou díky své provozní historii výjimečnými svědky času. Kniha na 300 stranách přináší řadu nových informací, podrobností a dosud nepublikovaných dobových dokumentů a fotografií.

obálka ObjednatFenomén JAWA


Katalog výstavy, která si klade za cíl předvést historii slavné značky z jiného úhlu pohledu, než bylo dosud běžné. Ve výstavě se nachází na 150 předmětů, z nichž většina nebyla dosud vystavována. Jde především o prototypy cestovních motocyklů Jawa, silniční závodní speciály této značky, motocyklové motory a součásti nebo též předměty připomínající známé motocyklové závodníky, kteří sedlali stroje Jawa. V katalogu výstavy jsou připomenuty významné osobnosti, které výrazně ovlivnily historii značky Jawa. Vedle zakladatele značky a jeho syna ruský inženýr Vsevolod Grečenkov, profesor Karel Peter a anglický závodník a konstruktér Georg William Patchet. Další část publikace mapuje vystavené předměty, vedle fotografií aktuálního stavu vystavených strojů je publikováno množství unikátních dobových snímků.

obálka ObjednatSláva amatérské fotografie


Katalog byl vydán k výstavě, která vzdává hold fotografům organizovaným v českých fotoamatérských klubech. Amatérské hnutí mělo od svého vzniku nemalý vliv na vývoj české fotografie, na její uplatnění, význam i formu. Práce amatérských fotografů měla často na svou dobu vynikající úroveň. Přesto drtivá většina autorů upadla v zapomnění a jejich fotografie jsou dnes z velké části ztraceny. V katalogu čtenáři naleznou stručný přehled o vývoji a činnosti organizované amatérské fotografie v letech 1889 až 1955, fotografie Rudolfa Paďouka, Přemysla Koblice, Josefa Binka, Vladimíra Jindřicha Bufky, Zdeňka Čermáka, Jaroslava Feyfara, Karla Paspy, Jana Srpa a Karla Šmirouse. Velká část katalogu je věnována fotografickým přístrojům a technice používané fotoamatéry. Fotografie přístrojů jsou doplněné o texty vysvětlující základní druhy jejich konstrukcí a o vysvětlení podstaty základních typů fotografických procesů.

obálka ObjednatCatalogue of the exhibition - Photographic Studio ane Intercamera


The publication is devoted to the collection of the photographic technique of the National Technical Museum and to the development of photography techniques. Also, a detailed description is given of all objects showcased in new exhibitions of the National Technical Museum. The InterCamera exhibition consists of two parts. The first part – The Development of Photographic Techniques and Photographic Studio – is located in a room that is entered from the museum entrance hall. From here visitors can continue into the next room where they find the other parts of the exhibition, namely The History of Spatial Photography, of Colour Photographic Techniques, and of Photography of Movement. At the entrance is a large mural reproduction of a group daguerreotype of a noble family. The main floor shows the development of photographic techniques and interactive cameras. The Development of Photographic Techniques starts with the prehistory of photography – presenting the efforts for recording and preserving pictures before the birth of photography. There are exhibited miniature paintings, silhouettes and ceroplastics (coloured plastic portraits modelled in wax) that were made before 1839. Among them are a heliography by Professor Jaroslav Bouček, reproduction of a copperplate of the Pope Pius VII and a replica of the first photochemical recording made by Niépce in 1822.

obálka ObjednatCatalogue of the exhibition - Metallurgy


The book refers to the history of production methods, processes and machineries. It illustrates not only the technical and chronological development of this field, but also its links to the life of human society. It covers the history of production of iron as a material that has accompanied man in his everyday life for centuries.

obálka ObjednatHry s technikou Svatopluka Krále
Jiří Hulák, Jana Johanna Pauly

Publikace představuje život a především dílo pozoruhodného designéra, svébytného výtvarníka, uznávaného tvůrce kinetických hraček pro postižené i zdravé děti a dospělé, a konečně autora svérázných a humorných povídek a ilustrací. Neméně pozoruhodná je Králova lidská osobnost, bez jejíchž charakteristických rysů – především laskavosti a velkorysosti – by byla vlastní tvorba těžko myslitelná. Král, který desítky let pracoval ve vývoji obráběcích strojů (nejprve jako konstruktér, od počátku šedesátých let jako průmyslový designér) se totiž po zrušení Výzkumného ústavu obráběcích strojů a obrábění počátkem devadesátých let věnoval naplno tvorbě kinetických objektů a hraček pro postižené děti. Jeho výtvory však na četných výstavách zaujaly a okouzlily většinu návštěvníků, ať šlo o děti či dospělé, postižené nebo zdravé. Svatopluk Král se narodil 6. května 1926 v Praze-Vršovicích. Vystudoval Vyšší průmyslovou školu strojnickou, a v roce 1946 nastoupil jako konstruktér do nově založené konstrukční kanceláře ředitelství Spojených továren na obráběcí stroje, z něhož později vznikl Výzkumný ústav obráběcích strojů a obrábění (VÚOSO). Od počátku osmdesátých let se intenzivně zabýval tvorbou kinetických zvukových objektů. Po roce 1989 pak proslul jako autor několika stovek kinetických hraček, prezentovaných velmi často v médiích, a vystavovaných i v zahraničí. Od složitějších konstrukcí, na nichž původně pomocí zvuků demonstroval nevidomým dětem základní fyzikální principy, postupně přešel k jednodušším, robustnějším objektům, které lépe odolávaly náporu návštěvníků na interaktivních výstavách. Později se zaměřil na návrh hraček, které by si děti – včetně postižených – mohly samy vyrábět. Od konce osmdesátých let je Svatopluk Král v kontaktu s Národním technickým muzeem. Do jeho sbírek daroval více než sto kinetických hraček, ale také zachráněné modely obráběcích strojů. V posledních letech se zabývá především vtipnými obrázky a texty tvořenými v počítači. V únoru 2017 byla v Národním technickém muzeu otevřena jeho první větší retrospektivní výstava.

obálka ObjednatUmělecká litina ve sbírkách Národního technického muzea


Katalog umělecké litiny z fondu Národního technického muzea je výsledkem mnohaleté badatelské práce autorky. Svým pojetím a informační bohatostí překračuje obvyklé katalogové zpracování sbírek tohoto druhu v našich muzeích. Více než 360 jednotlivých předmětů zasazuje do širšího kontextu středoevropské produkce umělecké litiny, sleduje původnost českých předloh, modelů, kopírování cizích vzorů a eviduje více než 50 jmen výtvarných umělců, kteří se přímo, nebo zprostředkovaně podíleli na podobě odlitků od 20. let 19. až do 1. poloviny 20. století. Katalog je určen pro širokou veřejnost i pro odbornou muzejní práci, zabývá se historií vybraných středoevropských železáren, uvádí množství bibliografických odkazů a dalších informací s cílem předat, propojit a obohatit znalosti o české umělecké litině a podpořit badatelský zájem v této oblasti.

obálka ObjednatParní stroje v českých zemích
Radko Kynčl
Praha 2017
Katalog zachycuje výstavu Národního technického muzea v Praze „Parní stroje v českých zemích“, která byla pro veřejnosti otevřena od 28. dubna 2015 do konce února 2016. Za cíl si kladla seznámit návštěvníky muzea s technickým vývojem parního stroje od utopických vizí starověku a renesance až do konce první poloviny 20. století, kdy byla výroba pístových parních strojů postupně ukončována a nahrazována perspektivnější produkcí lopatkových parních motorů, jejichž první konstrukce se postupně paralelně rozvíjela již od přelomu 19. a 20. století. Většina výstavních exponátů byla tvořena kvalitními modely jednotlivých konstrukčních variant parních strojů, které dnes již většinou samy o sobě představují historické artefakty. Tyto model byly doplněny některými skutečnými historickými stroji (jejichž rozměry a hmotnost umožnily instalovat je ve výstavním sále). Výstava byla otevřena v roce, ve kterém jsme si připomněli významné výročí spojené s počátky historie parních strojů u nás – 200 let od prvního veřejného předvedení parním strojem poháněného vozu, který zkonstruoval a postavil Josef Božek, jeden z nejznámějších průkopníků techniky v Čechách na prahu průmyslového věku.

obálka ObjednatVytrvale vpřed: osudy rodu (von) Hardtmuth
Jana Lišková, Hana Králová
Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 46 Národní technické muzeum, Praha 2016
Monografie „Vytrvale vpřed”: osudy rodu (von) Hardtmuth autorek Jany Liškové a Hany Králové mapuje osudy druhé a třetí generace rodiny Hardtmuth, tj. Carla (von) Hardtmuth a Franze (von) Hardtmuth (budějovická větev) a jejich podíl na ekonomickém, společenském, kulturním a politickém životě v regionu jižních Čech v 19. století. Pojednává o rozvoji rodinné firmy Hardtmuth, kterou právě Carl přestěhoval z Vídně do Českých Budějovic a která si v následujících letech získala světovou proslulost a řadu ocenění. Součástí knihy jsou také medailonky týkající se šlechtických rodů a jejich členů, kteří uzavřeli sňatky s členy rodiny Hardtmuth.

obálka ObjednatVzpomínky na hornictví
Z dějin hornictví 42

Kolektivní monografie čtrnácti autorů se ve dvanácti příspěvcích snaží zmapovat některé aspekty historických důlních děl a hornických památek. Je určena pracovníkům v oboru hornictví a geologie, pro pracovníky ochrany přírody, památkové péče, muzejníky, archeo¬logy, historiky, stavitele, architekty, studenty VŠB-HGF, ČVUT, UJEP, studenty oborů typu GMT či dokumentace památek a hlavně pro všechny zájemce o hornictví, (neživou) přírodu a technické památky, aby jim přiblížila tuto problematiku z komplexního a praktického pohledu, vyzdvihla a upozornila na hodnoty, význam a problémy historických hornických objektů. Publikace je příspěvkem do diskuse, která se již několik let vede na hornických seminářích NTM o některých hornických objektech, jako jsou historická důlní díla, těžní věže, důlní stavby, těžební areály a různé, současné i historické projevy hornické činnosti. Podobně se zde diskutuje i o využití, zpřístupnění, konverzi, sanaci, rekultivaci, zajištění a likvidaci těchto objektů, které jsou dnes často vnímany jako ekologická zátěž. Diskuse se také vede, zda je možné tyto hornické objekty smysluplně a udržitelně využít, zachovat, zakonzervovat, zpřístupnit veřejnosti a pokud ano, tak jakým způsobem a za kolik. Nebo, pokud tyto objekty ohrožují bezpečnost, jsou nepotřebné, nevyužitelné či nekontrolovatelně chátrající, zda je nutné je zcela zlikvidovat, zrekultivovat a zahladit, popř. v jaké míře. Jde o hledání hranic možného na poli hornických technických památek a zajímavostí, ať už historických či nedávných, které se ale rychle historií stávají.

obálka ObjednatReburber - zpravodaj Národního technického muzea č. 14 - Od plamene k LEDu.Světelné zdroje ve sbírkách NTM


Muzeum elektrotechniky a médií Národního technického muzea pečuje téměř o 5000 sbírkových předmětů z oblasti světelné techniky a elektrického osvětlování, přičemž základ sbírky tvoří elektrické světelné zdroje, které pochází především z druhé poloviny 19. a z 20. století. Zastoupeny jsou světelné zdroje, které souvisí s elektrickým obloukem, výbojové i žárové zdroje světla. Jejich souvislá vývojová řada činí z této sbírky jednu z nejucelenějších a nejpočetnějších kolekcí Národního technického muzea, která svou komplexností, unikátností i významem dalece přesahuje hranice Počátky sbírky souvisí s osobností Miloslava Prokopa, který se od dvacátých let 20. století zasloužil o její vybudování a významné rozšíření, když shromažďoval nejen historické, ale také tehdy nejnovější světelné zdroje a různé typy svítidel českých výrobců. Miloslav Prokop byl rovněž autorem první expozice světelných zdrojů v tehdejším Československu. Tato publikace zachycuje zdroje vystavené v rámci výstavy Od plamene k LEDu, která se konala od 17. února do 31. prosince 2016 v hlavní budově Národního technického muzea.

obálka ObjednatPrůvodce budovou NTM


Publikace provádí čtenáře historií Národního technického muzea od jeho počátků do současnosti. První část je zaměřena na dějiny muzea jako instituce, druhá část se věnuje výstavbě a rekonstrukci muzejní budovy na Letné. Třetí část je obrazovým průvodcem po budově v současné podobě. Autoři čerpali z bohatých pramenů Archivu Národního technického muzea a Archivu architektury Národního technického muzea. Zajímavé informace skrýval rovněž Archiv Národního zemědělského muzea. Kniha je doplněna reprodukcemi řady výkresů, plakátů, fotografií a dalších materiálů z těchto archivů.

obálka ObjednatFilmové kamery ve sbírkách Národního technického muzea


Úvodní část katalogu pojednává o historii vývoje kinematografie od prvních principů založených na doznívání zrakových vjemů až po přehled tradičních výrobců filmových kamer. Druhá část katalogu je věnována filmovým kamerám z období 1898–1950, které se nacházejí ve sbírkách Národního technického muzea v Praze.

obálka ObjednatČeský kinematograf. Počátky filmového průmyslu (1896–1930)


Katalog stejnojmenné výstavy Národního technického muzea ve spolupráci s Národním filmovým archivem konané od 28. září 2016 do 26. března 2017 v hlavní budově NTM. Zachycuje atmosféru výstavy konané u příležitosti 120 let od první filmové projekce v českých zemích. Jsou zde představeny exponáty z unikátní kinematografické sbírky Národního technického muzea a sbírek Národního filmového archivu. Publikace vtahuje čtenáře do období počátku filmu na konci 19. a v první třetině 20. století a seznamuje jej s dobovou filmovou technikou i filmovou tvorbou. Jsou zde zachyceny vynálezy a objevy, vedoucí ke vzniku kinematografie, kočovná kina i první stálé biografy. Kniha je bohatě vybavena reprodukcemi archivních materiálů, fotografiemi sbírkových předmětů i snímky zachycujícími vlastní výstavu.

obálka Vývoj a výroba jeřábů

Historie výroby a vývoje stavebních strojů v českých zemích III.
Publikace navazuje v rámci edice Práce z dějin techniky a přírodních věd na předchozí díly Historie výroby a vývoje stavebních strojů v českých zemích. Tento díl se věnuje výrobě, dovozu a užití věžových jeřábů na území někdejšího Československa. Je bohatě doplněna archivními materiály z Archivu NTM i ze sbírek soukromých sběratelů, které dokumentují jak technické provedení těchto stavebních strojů, tak jejich praktické uplatnění na nejdůležitějších stavbách své doby.

obálka ObjednatVěda a technika v českých zemích v období první světové války


Publikace vyšla v rámci edice Práce z dějin techniky a přírodních věd jako šestý svazek řady „Věda a technika v českých zemích“. Je zaměřena na technické školství, přírodní vědy, techniku a průmysl v době Velké války.

ObjednatVětroplavba, nejstarší historie létání
Pavel Sviták

Publikace poutavě přibližuje nejstarší období dějin letectví. Práce je věnována vzniku letecké myšlenky v Sumeru a jejím cestám do Evropy, dále naivním pokusům o napodobení ptačího letu a nejstarší historii balonového létání.

obálka ObjednatReburber - zpravodaj Národního technického muzea č. 12
Katalog k výstavě Karel Čapek

obálka ObjednatHravý a zábavný svět vědy a techniky aneb Historické naučné technické hračky a školní pomůcky
Ivana Lorencová a kol.
Národní technické muzeum, Praha 2015. ISBN 978-80-7037-259-3
Publikace je příspěvkem k problematice technických a vědeckých hraček a jejich vlivu na rozvoj technického myšlení dětí. Co je technická, případně vědecká hračka, a co už není? Může být technická hračka také didaktickou školní pomůckou? Kniha nazvaná Hravý a zábavný svět vědy a techniky aneb historické naučné technické hračky a školní pomůcky je katalogem k výstavě Věda a technika. Dobrodružství, které vás bude bavit!, která se konala v Národním technickém muzeu v roce 2015. V publikaci jsou představeny vybrané historické exponáty, které byly součástí expozice určené především pro děti a mládež. Velká část těchto předmětů pocházela ze sbírek Národního technického muzea, mnohé z nich byly vystaveny vůbec poprvé, část byla zapůjčena z jiných institucí.

obálka ObjednatBožkové ve sbírkách Národního technického muzea
Tomáš Kučera

Náplní této souborné publikace je především přehled všech trojrozměrných předmětů ze sbírek Národního technického muzea, které vytvořili Josef Božek, resp. jeho synové František a Romuald během svého působení při dílnách tzv. polytechnického ústavu v Praze v letech 1805 až 1899, nebo které se vztahují ke jmenovaným osobám. V úvodní, obecné části textu jsou shrnuty základní údaje o rodině Božků, místech a hlavních oborech jejich působení. Kvůli přiblížení podmínek, v jakých museli Božkové pracovat, jakož i za účelem objasnění významu jejich činnosti pro vývoj techniky a strojírenství v českých zemích jsou připojeny stručné informace o úrovni technického vzdělávání a o vývoji mechanické technologie, zejména parního stroje a jeho využití na našem území. Druhá, podrobnější část knihy se zabývá podílem Josefa a Romualda Božka na vzniku a rozvoji železniční dopravy u nás v první polovině 19. století. Jedná se o období let 1813 až 1850, kdy oba působili na pražské polytechnice. Spolupracovali tam s Františkem Josefem Gerstnerem a jeho synem Františkem Antonínem, přičemž všichni usilovali o zlepšení jízdních vlastností železničních vozidel a o zvýšení bezpečnosti provozu.

obálka Historie výroby traktorových strojů
Radoslav Kolomý
Historie výroby a vývoje stavebních strojů v českých zemích II.
Kniha Vývoj traktorových strojů je druhá v řadě Historie výroby a vývoje stavebních strojů v českých zemích v edici Práce z dějin techniky a přírodních věd. Přináší souhrnný pohled na vývoj pásových traktorů, skrejprů, grejdrů a především dozerů od jejich počátků do přelomu tisíciletí. Je zaměřena zejména na stroje provozované na území dnešní České republiky, ať už z dovozu nebo ojedinělé domácí produkce. Proto jsme se v textu blíže nezabývali takovými výrobci, jako jsou John Deere, Case, Fiat, Vender a dalšími, jejichž produkty se ve sledovaném období na naše území nedovážely vůbec, nebo jen ojediněle. Nejrozšířenějšími u nás byly stroje sovětské produkce a výrobky americké značky Caterpillar. Stavebnictví 20. století, zvláště pak bouřlivý rozvoj výstavby po druhé světové válce, si nelze představit bez těžké techniky. Jak ukazuje řada snímků v předkládané publikaci, tyto stroje umožňovaly rychlou výstavbu dopravní infrastruktury a nových sídlišť. Čtenář může prostřednictvím fotografií zavítat na stavbu pražského metra, dálnic, důležitých železničních uzlů či bytových domů.

obálka Zámek s vůní benzínu
Miloš Hořejš a Jiří Křížek
Automobily a šlechta v českých zemích do roku 1945
Spojení šlechty a automobilu nám okamžitě evokuje největší myslitelný luxus na čtyřech kolech. Co ale skutečně víme o minulosti tohoto vztahu? Studium historické dopravní techniky na šlechtických sídlech je teprve ve svých počátcích. Příležitosti získat informace od přímých pamětníků byly ve většině případů promarněny a naprostá většina autentických šlechtických automobilů kdesi zmizela i se svými řidiči a majiteli. Předkládaná kniha ale dokazuje, že díky archivní dokumentaci lze přesvědčivě rekonstruovat některý z osudů zámeckých šoférů, cestovatelů či závodníků a obohatit obraz každodenní kultury šlechtického sídla o originální a neznámé téma.

obálka ObjednatKatalog expozice Architektura,stavitelství a design
Ing. arch. Petr Krajci, PhDr. Martin Ebel, Ph.D.,Jana Johanna Pauly

obálka ObjednatKatalog expozice Fotografický ateliér, Interkamera
Tomáš Štanzel, Ing. MgA., Petr Kliment, MgA. , Michaela Hrubá, Mgr.

obálka Katalog expozice Hornictví, Rudný a uhelný důl
Martin Přibil, Karol Šmehil

obálka ObjednatKatalog expozice Dopravní hala
Petr Kožíšek, Arnošt Nezmeškal, Michal Plavec, Jan Králík, Pavel Bek

obálka ObjednatKatalog expozice Tiskařství
Ing. Pavel Pohlreich, Ing. Jana Vránková

obálka ObjednatPřemysl Koblic photographer/chemist
KMOCHOVÁ, Romana et al.
Translation Lucie Kasíková. Prague: National Technical Museum, 2014. ISBN 978-80-7037-252-4.
Přemysl Koblic (1892–1955) is an exceptional figure in the history of Czech photography, an outstanding photographer who mastered the technique on the one hand and was a perceptive and talented creator on the other. Koblic was a peculiar man of various interests and hobbies. Not only was he different in his appearance but also in his attitudes and opinions, including free thinking and homosexuality. His extraordinary and remarkably quick-witted observations often reflected the non-traditional way of picture taking and use of photographic technique. This monograph is the first biographical publication dedicated to this prolific author who was known primarily as a technician during his lifetime. It is our goal to present the wide scope of Koblic’s work and, in the first place, point out his contribution to Czech fine art photography. The study which covers Koblic’s life and work includes a picture appendix, a timeline of important dates, a list of exhibitions and competitions, in which Koblic took part, and a selected bibliography. The chapter on Koblic’s contributions to the technology of photography presents an overview of his experiments in photographic methods, photographic chemistry, construction of photographic devices, and the possibilities of their use in today’s photography.

obálka ObjednatPřemysl Koblic fotograf/chemik
KMOCHOVÁ, Romana et al.
Praha: Národní technické muzeum, 2014. ISBN 978-80-7037-250-0
Přemysl Koblic (1892—1955) je výjimečným zjevem v dějinách české fotografie - fotograf, který byl vynikajícím technikem a zároveň citlivým a výtvarně nadaným tvůrcem. Byl svérázný člověk s různými zájmy a zálibami. Vybočoval nejen svým zjevem, ale především svými postoji a názory včetně volnomyšlenkářství a homosexuální orientace. Svérázná osobnost nevšedního a neobyčejně pohotového pozorovatele se často odráží v netradičním způsobu snímání a používání fotografické techniky. Předkládaná monografie je první biografickou publikací věnovanou tomuto velmi plodnému autoru, který byl za svého života znám především jako technik. Jejím cílem je ukázat šíři Koblicova záběru a zejména poukázat na jeho přínos české umělecké fotografii. Studie, obsahující údaje o Koblicově životě a tvorbě, je doplněna obrazovou přílohou, přehledem základních biografických dat, soupisem výstav a soutěží, jichž se Koblic zúčastnil a jeho výběrovou bibliografií. Kapitola o Koblicových přínosech pro techniku fotografie podává přehled o jeho výzkumech v oboru fotografické techniky, fotografické chemie a konstrukce fotografických přístrojů a o možnostech využití jeho poznatků v dnešní fotografické praxi.

obálka ObjednatKatalog expozice Technika v domácnosti
Mgr. Jiří Hulák, Mgr. Lucie Střechová, Jana Johanna Pauly

obálka ObjednatKatalog expozice Hutnictví
Mgr. Irena Laboutková, Ing. Zdeněk Rasl, Ing. Josef Petrik

obálka ObjednatKatalog expozice Chemie
RNDr. Ivana Lorencová, Ing. Ivana Kopecká, Ing. Jan Palas

obálka ObjednatKatalog expozice Měření času
Radko Kynčl

obálka ObjednatKatalog expozice Astronomie
Ing. Antonít Švejda, Stanislav Dvořák
Přístroje a pomůcky astronomů, geometrů, navigátorů a počtářů 15. – 20. století

obálka ObjednatJiří Kristián Lobkowicz - Aristokrat s duší závodníka
Miloš Hořejš a kol.
Kapitoly z dějin české aristokracie a automobilismu, ISBN 978-80-204-3694-8 (Mladá fronta), ISBN 978-80-7037-224-1 (NTM)
Seriál závodů mistrovství světa vozů formule 1 poutá ročně pozornost miliónů fanoušků automobilového sportu. Jejich neméně oblíbeným předchůdcem byly ve dvacátých a třicátých letech 20. století mezinárodní závody kategorie Grand Prix, které se jezdili na několika věhlasných tratích v Evropě. Mezi nimi figurovala i závodní dráha AVUS v Berlíně, trať, která se ve své době stala synonymem závodního motoristického, především automobilového sportu, hostila 22. května roku 1932 i mladého závodníka Jiřího Kristiána Lobkowicze, příslušníka prastarého českého šlechtického rodu. Tento závod se mu stal osudným a ukončil se tak nejen jeho život, ale i slibně se vyvíjející závodnická kariéra. Kniha se snaží přiblížit nejen životní osudy této závodní „celebrity“, ale i podněty, které vedli mladého muže z aristokratického prostředí k účasti v tak krajně nebezpečné sportovní disciplíně. Nechybí zde ale i životní osudy jeho blízkých rodinných příslušníků či závodnických souputníků z aristokratických rodin, jejichž osudy byly v lecčems podobné. Odkrývají se nám tak dosud neznámé kapitoly volnočasového života šlechty, osobité socio-kulturní skupiny, která sice ztratila v posledních desetiletích 19. století a zejména v prvních desetiletích 20. století mnoho ze své výlučnosti, ale zůstával ji však i v době první republiky jakýsi nimbus výjimečnosti, který se plně zračí i v pohledu širší veřejnosti na osobu Jiřího Kristiána Lobkowicze.

obálka ObjednatFenomén ČKD
Hynek Stříteský(ed.)
Podrobné originální studie poodhalí fenomén Českomoravská-Kolben-Daněk
Cílem předkládané publikace je poodhalit některá z bílých míst ve vývoji koncernu Českomoravská-Kolben-Daněk, který představuje jeden ze symbolů průmyslu českých zemí. Všechny studie, které publikace obsahuje, jsou původní a většina z nich je založena na podrobném archivním výzkumu, každá z nich tak originálním způsobem přispívá k hlubšímu poznání dějin fenoménu zvaného Českomoravská-Kolben-Daněk. První kapitola zahrnuje studie zabývající počátky vybraných závodů, které později stály u vzniku celého koncernu ČKD. Druhá kapitola pojednává o některých významných aspektech výroby Českomoravské-Kolben-Daněk, respektive jejích předchůdců. Třetí kapitola je věnována zbrojní výrobě ČKD a čtvrtá kapitola obsahuje studie, které přibližují vývoj ČKD v dalších, například kulturních souvislostech.

obálka ObjednatZimmler, Emil: Moje inženýrské paměti, 1. a 2. díl
Havelková, Michaela – Hozák, Jan (eds.)
Praha 2013. ISBN (NTM, soubor) ISBN 978-80-7037-227-2. (prodejné jako komplet)
Editoři si kladli za cíl zpřístupnit paměti Emila Zimmmlera nejen odborné, ale i širší čtenářské veřejnosti. Emil Zimmler ve svých vzpomínkách zachytil převážnou část svého profesního života, spjatého s úsilím o splavnění vodních toků v Čechách, ale také dětství v Nymburce a studia na pražské technice. Přibližuje svébytnou atmosféru úřadů za c. k. mocnářství a v době první republiky. Informuje též o činnosti Spolku inženýrů a architektů, Masarykovy akademie práce či Technického muzea.

obálka ObjednatProtektorátní Praha jako německé město
Hořejš, Miloš
Nacistický urbanismus a Plánovací komise pro hlavní město Prahu. Praha 2013. ISBN (NTM) 978-80-7034-230-2.
Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava se české obyvatelstvo stalo cílem rozsáhlé vlny germanizace. K prostředkům využívaným ke zdůraznění nacistické dominance patřila i nacionálním socialismem preferovaná architektura. Nacisté v protektorátu využívali stávajících státních institucí ke germanizačním zákrokům. V oblasti architektury a urbanismu to byla organizace původně založená s cílem Prahu modernizovat – Plánovací komisi pro hlavní město Prahu a okolí. V čele komise se vystřídalo několik německých architektů a urbanistů, kteří se Praze snažili vtělit ráz ne nepodobný přestavbám Berlína, Norimberku či Lince. Právě tuto kapitolu našich novodobých dějin mapuje kniha historika Miloše Hořejše.

obálka Škodovky do celého světa
Vavrečka Kempná, Lucie
Export automobilů L & K a Škoda v letech 1905–1991. 2. rozšířené vydání Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 36. Praha 2013, ISBN 978-80-7037-220-3.
Druhé rozšířené vydání publikace věnované exportu automobilů Škoda, resp. L&K, od počátků výroby automobilů v Mladé Boleslavi do roku 1991. Autorka si kladla za cíl nejen zprostředkovat přesné počty vozů vyvezených do jednotlivých zemí, ale i nastínit všechny skutečnosti, i ty zdánlivě okrajové, jež sehrály důležitou roli v celkovém vývoji exportu. Vlastní export vozů je začleněn do širších dějinných souvislostí.