Vývozy a osvědčení

Informace k podání žádosti o vydání osvědčení podle Zákona č. 71/1994 Sb.,o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

 1. Žádost o vydání osvědčení k vývozu na dobu určitou a žádost o vydání osvědčení k trvalému vývozu z území ČR podává oborově příslušné odborné organizaci výhradně vlastník předmětu dle místa trvalého pobytu (či sídla pokud se jedná o právnickou osobu).
  Může však na základě plné moci pověřit vykonáním všech úkonů spojených s vývozem předmětů kulturní hodnoty třetí osobu. Ta žádost spolu s udělenou plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem zmocnitele předloží odborné organizaci (NTM) k vyřízení.

Pokud je žádost podána písemně, uvede žadatel v průvodním dopisu veškeré identifikační údaje o předmětu, dále způsob převzetí vydaného osvědčení (zaslání poštou či osobní převzetí) a kontaktní spojení (telefon, e-mail). V případě zaslání vydaného osvědčení poštou neúčtuje NTM poštovné.

Územní působnost NTM dle místa trvalého pobytu či sídla vlastníka:

 • hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj

Oborová působnost NTM (výhradně předměty z oboru vědy, techniky a průmyslu):

 • motorové a nemotorové silniční, kolejové, letecké a lodní dopravní prostředky i nekompletní starší 50 let
 • časoměrné a astronomické přístroje a zařízení starší 70 let
 • zařízení pro záznam, zpracování, přenos nebo reprodukci obrazu, zvuku, dat a informací starší 50 let
 • polygrafické a kancelářské stroje, tiskové formy starší 50 let
 • tiskové formy k průmyslovému potisku textilií starší 50 let
 • domácí a spotřební technika starší 70 let
 • energetické a hnací stroje starší 80 let
 • výrobní stroje a zařízení starší 80 let
 • vědecké a technické přístroje a zařízení starší 80 let
 • návrhy, prototypy a individuální nebo malosériové realizace pro průmyslovou výrobu starší 50 let
 • originální náčrty, kresby, výkresová dokumentace a modely z oblasti vědy, techniky a architektury (**) starší 50 let
 • stejnokroje, znaky a odznaky (*) do roku 1950 včetně
 • dokumentační materiál a osobní památky, vztahující se k významným osobnostem z oborů vědy, techniky a dopravy (**)

(*) Jedno osvědčení pro takto označené předměty lze vydat i na jejich soubor. Žádost musí být opatřena fotografiemi, z nichž lze identifikovat jednotlivé předměty. Nedílnou přílohou žádosti musí být seznam předmětů, tvořících soubor, s uvedením příslušných identifikačních údajů.
(**) Jedno osvědčení pro takto označené předměty lze vydat i na jejich soubor. Žádost nemusí být opatřena fotografiemi. Nedílnou přílohou žádosti musí být seznam předmětů, tvořících soubor, s uvedením příslušných identifikačních údajů, umožňujících rozlišení předmětů tvořících soubor.
Poznámka: Není-li uvedena cena tržní, jedná se o předměty kulturní hodnoty bez ohledu na cenu.

 1. Je-li vlastníkem fyzická nebo právnická osoba, která nemá na území ČR trvalý pobyt nebo sídlo, je žádost předložena místně příslušné odborné organizaci dle místa, kde se předmět kulturní hodnoty nacházel v době jeho nabytí.
   
 2. Jednotlivé stejnopisy žádosti je nutno tisknout oboustranně, žádost je třeba vyplnit shodně na všech čtyřech stejnopisech (A, B, C, D) a to pouze na jejich přední straně, druhá strana náleží ke zpracování odborné organizaci. Žádost musí být vlastníkem podepsána.

  Předkládá-li žádost právnická osoba, uvede k názvu právnické osoby rovněž jméno osoby oprávněné k podpisu.
 3. Ke každému stejnopisu žádosti přiloží vlastník (prosíme nenalepovat!) dvě barevné fotografie - pohled přední a zadní strany předmětu, resp. bočních stran u motocyklů a předo-bočního a zado-bočního pohledu u vícestopých dopravních prostředků - o velikosti 9x13 cm (shodné na stejnopisech A, B, C, D - celkem tedy čtyři páry fotografií).
   
 4. K žádosti je třeba přiložit doklad o provenienci předmětu a doklad o vlastnictví předmětu (např. xerokopii nabývacího dokladu, smlouvy o převodu vlastnického práva, faktury apod., u motorových vozidel například xerokopii technického průkazu, průkazu historického vozidla, osvědčení o registraci, u drážních vozidel xerokopii průkazu způsobilosti). V případě, že se jedná o předměty dovezené do ČR za účelem dalšího vývozu, je třeba doložit povolení k vývozu státu, ze kterého byly předměty dovezeny.
   
 5. Podkladem pro posouzení žádosti je ohledání předmětu, které bude po předložení výše uvedených náležitostí provedeno pracovníkem NTM. Pokud to charakter a stav předmětu dovoluje, preferujeme ohledání v prostorách NTM, Kostelní 42, 170 78 Praha 7. Na základě výsledku ohledání odborná organizace osvědčení vydá či nikoli.
   
 6. Vyplněnou žádost je možno zaslat poštou na adresu: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7, oddělení administrace a evidence sbírek. Pro osobního doručení žádosti je vhodné termín domluvit předem.
   
 7. Zákonná lhůta pro rozhodnutí o vydání osvědčení je 21 kalendářních dnů. V případě kladného vyřízení žádosti, je osvědčení k trvalému vývozu z území ČR žadateli (nebo osobě zmocněné) vydáno za poplatek 500 Kč a platí po dobu 3 let ode dne jeho vydání. Osvědčení k vývozu na dobu určitou lze vydat nejdéle na dobu 5 let, jsou vydávána bezplatně a mohou sloužit jak k jednorázovému vývozu, tak k vývozům opakovaným.
  Vydané osvědčení (stejnopisy B, C, D) zašle NTM žadateli dobírkou prostřednictvím České pošty. V případě zájmu o osobní vyzvednutí je třeba předem domluvit konkrétní termín.
   
 8. Formuláře žádostí o vydání osvědčení k vývozu na dobu určitou a k trvalému vývozu předmětů kulturní hodnoty z území ČR (stejnopisy A, B, C, D) v pdf formátu jsou níže ke stažení.
   
 9. V případě vývozu předmětů kulturní hodnoty mimo země EU, je třeba kontaktovat vnitrozemskou celnici. Takový vývoz podléhá i dalším, unijním předpisům. Jedná-li se o kulturní statek, je k vývozu z celního území Evropské unie zapotřebí také standardní evropské povolení, které v souladu s §4 zákona č. 214/2002 Sb. vydává Ministerstvo kultury, Milady Horákové 139, Praha 6.
   
 10. Od 1. ledna 2016 byla ukončena působnost CÚ při výkonu tzv. „evidenční agendy“, tj. při odesílání kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty, sbírek a sbírkových předmětů z České republiky do zemí v rámci EU. Celní orgány potvrzují pouze osvědčení vydaná pro vývozy mimo EU (stejnopis B odešle CÚ ministerstvu, stejnopis C provází předmět kulturní hodnoty, stejnopis D si vývozce ponechá pro případnou kontrolu).
  Kompetence Celní správy ČR při vývozu (zpětném dovozu) kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty, sbírek a sbírkových předmětů do třetích zemí, a dohledová činnost CS ČR v rámci § 7b zákona č. 71/1994 Sb. zůstávají zachovány.
   
 11. Povinnosti fyzické nebo právnické osoby ("dovozce") při zpětném dovozu předmětu kulturní hodnoty vyvezeného z území ČR na dobu určitou stanovené zákonem:
  Po ukončení platnosti příslušného osvědčení je dovozce povinen doložit zpětný dovoz předmětu organizaci, která osvědčení vydala, odevzdáním stejnopisu D ve lhůtě 15 dnů po uplynutí doby stanovené v osvědčení pro vývoz na dobu určitou. Rovněž je povinen na vyžádání NTM předložit předmět po zpětném dovozu ke kontrole a identifikaci nebo tuto kontrolu a identifikaci umožnit na místě jeho uložení.V případě, že se vývoz neuskutečnil, je vlastník předmětu povinen vrátit odborné organizaci, která osvědčení vydala stejnopisy B, C a D rovněž nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení platnosti osvědčení.

POZOR, při nedodržení výše uvedených zákonných povinností se vlastník/dovozce vystavuje možnosti udělení pokuty až do výše 20 000 Kč.

 1. Osvědčení nemohou být nahrazena posudky soudního znalce. Posudek tedy nemůže
  být znalcem vepsán do tiskopisu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

 • Tento zákon se nevztahuje na prodej a vývoz kulturních památek a národních kulturních památek (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), evidovaných sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů, které jsou jejich součástmi (zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů), archiválií (zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví ve znění pozdějších předpisů), originálů uměleckých děl žijících autorů a na předměty dovezené do České republiky, které byly propuštěny do režimu dočasného použití.
   
 • Předměty kulturní hodnoty z oboru archeologie a předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy nabízené k prodeji musí být podle §3 odst. 1 zákona č. 71/1994 Sb. opatřeny osvědčením k trvalému vývozu, kupujícímu musí být spolu s předmětem kulturní hodnoty předáno osvědčení ve třech stejnopisech označených B, C a D. Nabídkou k prodeji se též rozumí i vystavení ve veřejných prodejních prostorách, na dražbách a sběratelských trzích.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, sledujte v případě osobního doručení žádosti, aktuální situaci na webových stránkách NTM.

Osvědčení . trvalý vývoz

Osvědčení vývoz na dobu určitou

Zákon č. 71/1994

Zákon č 214/2002