Služby

Knihovna Národního technického muzea je specializovanou knihovnou, která zabezpečuje základní veřejné knihovnické a informační služby vyplývající z knihovního zákona a další speciální veřejné a knihovnické služby.

Prezenční výpůjčky
Knihovna poskytuje veškeré materiály ze svého fondu pouze k prezenčnímu studiu do studovny. Mimo prostory studovny si mohou vypůjčit knihy, časopisy i jiné materiály na svá pracoviště pouze pracovníci muzea.

Meziknihovní výpůjční služba
Knihovna zprostředkovává pro zaměstnance muzea výpůjčky dokumentů z jiných knihoven v ČR (ze zahraničí pouze ve spolupráci s Národní knihovnou či Národní technickou knihovnou) prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Zároveň knihovna zpřístupňuje knihovní dokumenty ze svého fondu prostřednictvím meziknihovních služeb i pro badatele jiných knihoven na základě žádanky MVS.

Reprografické služby
Knihovna poskytuje všem badatelům reprografické služby. Pracovníci knihovny jsou oprávněni určit, které materiály mohou být z kopírování trvale vyloučeny, zejména z důvodu jejich dalšího poškození, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy, jde-li o vzácné tisky apod.

Informační služby a bibliografické služby
Knihovna poskytuje veřejnosti ústní, telefonické i písemné informace bibliografického a faktografického charakteru, informace o katalozích, bázích, fondech a o jejich dostupnosti.

Rešeršní služby
Knihovna NTM vyhotovuje rešerše na zadané téma s využitím všech katalogů, kartoték a pramenů dostupných v knihovně včetně využití databází přístupných též na internetu.