Základní informace

expozice, Schwarzenberský palác

Otevírací hodiny: úterý a středa 10-15 (pouze pro badatele, kteří mají potvrzené připravení archivního materiálu pro studium).

Objednávky a informace o přístupnosti konkrétních fondů a sbírek jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých archivů, nebo je podá služba badatelny na e-mailu badatelna@ntm.cz, či na telefonu 220 399 201 v úředních hodinách badatelny. Telefon je funkční pouze v době otevření badatelny.

Upozornění pro badatele:

Žádáme badatele, aby si objednávali ke studiu pouze počet archiválií, který jsou schopni osobně prostudovat. Celkové množství předkládaných archiválií na den se řídí platným Badatelským řádem NTM, tj.: 5 kartonů, 5 výkresových rolí/desek nebo 20 jednotlivin. Položky se nesčítají!

Poskytnutí informací z archiválií bez jejich osobního prostudování, tj. odborná rešerše, se zpoplatňuje dle platného Ceníku služeb NTM.

Žádosti o zhotovení (náhledových) kopií z archiválií, i bez jejich osobního prostudování, budou brány jako žádosti o provedení digitalizace a jako takové zpoplatněny dle platného Ceníku NTM.

Z důvodu provádění digitalizačních prací pro aktuální jednorázové akce NTM není možné do července poskytovat digitalizační služby pro badatele. Doporučujeme tak badatelům vzít si vlastní reprodukční zařízení. Druh (fotoaparát, skener) může upřesnit obsluha badatelny na základě znalosti požadovaných archiválií.

Pro informace o aktuálním stavu sledujte tuto webovou stránku.

Poprvé byly muzejní sbírky Technického muzea zpřístupněny pro veřejnost v září 1910 ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech, a to včetně exponátů ze stavitelského oboru. Expozice architektury byla otevřena až o sedm let později, v roce 1917. V době německé okupace byly sbírky architektury a stavitelství přestěhovány do karlínské Invalidovny.

Systematická péče o sbírky a jejich soustavnější evidence je datována teprve rokem 1942, kdy byl díky úsilí historika Zdeňka Wirtha a architekta Ladislava Machoně založen tzv. Archiv architektonické tvorby. Dodnes zůstaly zachovány tehdejší evidenční karty a částečně i pořádací archivní principy.

povodeň v Invalidovně, 2002 Přestože větší část sbírek NTM byla na počátku 50. let 20. století přesídlena do nové funkcionalistické budovy v Praze na Letné, zůstaly sbírky architektury a stavitelství ve stísněných, klimaticky i technicky nevhodných prostorách Invalidovny. Prostory pro rozrůstající se sbírky byly navíc od poloviny 50. let 20. století výrazně redukovány, a sice nuceným postoupením části objektu Vojenskému historickému ústavu. Navzdory nevyhovujícímu zázemí sloužil archiv veřejnosti i výstavním účelům.

mechanické ošetření archiválií, Invalidovna, povodeň 2002 Povodně v roce 2002 postihly v karlínské Invalidovně více než 80% uloženého materiálu. Většinu cenných archiválií se podařilo zachránit a dnes jsou uloženy v kvalitních klimatizovaných depozitářích. Na vysoušení a restaurování finančně přispělo Ministerstvo kultury ČR, iniciativy SOS Archiv architektury, Most paměti a další dárci jako např. Hlávkova nadace.

 

Předběžné podmínky zápůjčky pro výstavy