Vědecké projekty

NAKI II (2016–2022)

DG18P02OVV051 České století motorismu

Příjemce koordinátor:   Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK)

Řešitel příjemce-koordinátora:                 doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D.

Řešitelský tým FHS UK:  Doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc., Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., PhDr. Miroslav Sabol, Ph.D., PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc., Mgr. Michal Ďurčo

Příjemce:            Národní technické muzeum (NTM)

Řešitel příjemce:             Mgr. Arnošt Nezmeškal

Řešitelský tým NTM:      Petr Kožíšek, Ing. Jana Kleinová (manažerka projektu), Mgr. Michaela Žáková (nástup od 2019), Mgr. Jiří Hulák, PhDr. Jan Králík, Ing. Jiří Krejčí, Mgr. Jiří Křížek, Mgr. Lukáš Nachtmann, Mgr. Jaromír Patočka, Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D., PhDr. Zdeněk Vácha

Příjemce: Technické muzeum v Brně (TMB)

Řešitel příjemce:             Mgr. Sylvie Zouharová Dyková

Řešitelský tým TMB:      Mgr. Jan Němec, Mgr. Milan Rudik          

 

Cíle projektu:

Předložený projekt si klade za cíl zhodnocení vlivu motorismu na českou společnost v období od jeho počátku v závěru 19. století až do konce století 20. Motorismus bude představen jako jeden z významných fenoménů 20. století, který podstatným způsobem proměnil celou českou společnost. Automobil a motocykl neovlivnily pouze dopravu, ale promítly se i do dalších sfér života. Bezesporu mají i další dimenze, neboť vstoupily do kultury, ovlivnily urbanizaci i infrastrukturu, proměnily českou krajinu, výrazně modifikovaly trávení volného času a v neposlední řadě se staly i klíčovým a nezanedbatelným ekonomickým faktorem. Cílem projektu je zhodnocení významu těchto dopravních prostředků ve vztahu k ženské emancipaci, stejně jako jejich symbolické roviny, kdy po celou dobu vývoje motorismu existovaly určité značky (typy), které vlastníka automaticky řadily k určité skupině a dávaly mu zřetelnou identitu. Stranou nemůže zůstat ani technická stránka a inovace, respektive technologický transfer mezi českými zeměmi a zahraničím. Sledování jednotlivých výrobců umožní lepší pochopení hlavních tendencí vývoje motorismu od de facto exkluzivních počátků, přes nasazení ve válečných konfliktech až k masovosti a komercionalizaci. Součástí analýzy je i otázka politických regulatorních zásahů (dopravní a silniční předpisy, vyhlášky). Sledování těchto hlavních tendencí motorismu v kulturní identitě české společnosti si zasluhuje zkoumání daného fenoménu v širokých souvislostech a ve spojení s kulturním prostředím, které ovlivňoval. Výstupy projektu budou využitelné pro široké spektrum zájemců. Plánované výstavy se zaměří na dosud opomíjené souvislosti, mapy umožní sledovat, jak se vyvíjela motorizace české společnosti, či kde sídlili výrobci automobilů a jak se to promítalo do kulturní krajiny.

 

Průmyslové město a jeho proměny ve 20. století: Kultura, identita a řád urbánní průmyslové společnosti na příkladu "ideálního města" Zlína

Web projektu: http://ideal-zlin.cz

Řešitel - koordinátor projektu: Mgr. Vít Strobach, Ph.D. (do 28. 2. 2018)

Další řešitelé z NTM: Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D.; M.A. Zachary Doleshal, Ph.D.; Mgr. Vít Jakubíček; Ing. arch. Zdeněk Lukeš; Ing. Jan Pacina, Ph.D.; Mgr. Jaroslav Pinkas (do 28. 2. 2018); Mgr. Jana Radovanovičová (do 28. 2. 2018)

Další řešitelská pracoviště: Masarykova univerzita / Fakulta sociálních studií

Cílem navrhovaného projektu je aplikovaný výzkum zabývající se fenoménem průmyslového města a jeho proměnami ve 20. století. Výsledky projektu přinesou několik typů vzájemně souvisejících výstupů pomáhajících pochopit, uchovat a předat důležitou součást českého kulturního dědictví dalším generacím. Projekt se soustředí na život v průmyslovém městě z perspektivy proměňujících se ekonomických, kulturních, politických a dalších „velkých“ struktur a především z pohledu obyčejných obyvatel města a zaměstnanců průmyslového komplexu. Řešitelský tým složený z odbornic a odborníků oborů historiografie, sociologie, architektura, urbanistika, design, kartografie a didaktika bude proměnu moderního průmyslového města studovat a dokumentovat na příkladu města Zlín/Gottwaldov. Jeho dobře vymezitelný prostor a úzká souvislost mezi rozvojem města a průmyslového podniku umožňuje analyzovat dynamiku vývoje města v průběhu klasické industriální éry i pozdější deindustrializace po roce 1989. Přes zjevnou jedinečnost zlínského podnikatelského systému, který bude sledován i v kontextu dalších továrních měst Baťova koncernu, bude řešitelský tým klást důraz na srovnání s jinými průmyslovými centry v Československu i v zahraničí, především s americkými tzv. company towns, dále s výstavbou v SSSR a po roce 1948 s výstavbou průmyslových měst v tzv. východním bloku. Hlavními cíli projektu budou pro širší veřejnost určené výstupy a dále výstupy využitelné odborníky a to i v praxi státních a samosprávných úřadů: výstavy s odbornými katalogy, topografické zpracování urbanistického a sociálního vývoje průmyslového města, didaktické a památkové metodiky, rozhlasové pásmo, vzdělávací a informační multimediální web a aplikace pro mobilní zařízení. Projekt plánuje vstoupit odbornými články, konferencemi a mezioborovou monografií i do akademické diskuze. 

Dauguerreobase

http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=297250

www.daguerreobase.org

Koordinátor projektu: FotoMuseum Provincie Antwerpen (FoMu), Belgie

Další řešitelská pracoviště: Nederlands Fotomuseum Rotterdam (Nizozemí), Atelier de Restauration et de Conservation des Photographies de la Ville de Paris (Francie), Museum Ludwig Köln (Německo), Technische Sammlungen Dresden, Museen der Stadt Dresden (Německo), Centre National de l'Audiovisuel Luxemburg (Lucembursko), Institut für Papierrestaurierung GesBr (Rakousko), Suomen Valokuvataïten (Finsko), Nasjonalbibliotek (Norsko), Universitetet I Bergen – Universitetsbiblioteket (Norsko), Picturae, Heiloo (Nizozemí), e-DAVID, Antverp (Belgie), Marinus Ortelee, Daguerreotypist, Bergen op Zoom (Nizozemí), Conservazione e restauro di fotografie (Itálie), Museum Conservation Services Ltd. (Velká Británie), Universitat Politecnica de Valencia (Španělsko), Det Kongelige Bibliotek (Dánsko), Národní technické muzeum (Česká republika)

Řešitelský kolektiv NTM: MgA. Petr Kliment, Mgr. Michaela Zeinerová Brachtlová, PhD. Ing. MgA. Tomáš Štanzel, Mgr. Petra Trnková, PhD.

Posláním projektu je vytvořit soupis co největšího počtu daguerrotypií, zachovaných v Evropě, včetně shromáždění jejich fotodokumentace a zpřístupnění získaných dat. Cílem projektu je získat záznamy ke 25 000 objektům, umožnit snadný přístup k takto získanému digitálnímu obsahu nejen badatelům a kurátorům, ale i širší kulturní veřejnosti prostřednictvím webového portálu. V souvislosti s tím vznikají standardy pro popis a uchovávání daguerrotypií a také pro jejich kvalitní digitalizaci.

Hlavním koordinátorem projektu je FotoMuseum Provincie Antwerpen (FoMu), příjemci podpory tvoří konsorcium 17 evropských institucí včetně Národního technického muzea – především muzeí a restaurátorských a digitalizačních pracovišť ze zemí severní, západní, jižní a střední Evropy.

Projekt zahájený 1. listopadu 2012 je rozvržen na 30 měsíců (ukončen bude 30 dubna 2015), v současné době se nachází v polovině tohoto období. Během dosavadního průběhu projektu byly vytvořeny základní dokumenty a metodiky, potřebné pro společný sběr a sdílení dat. Schválený datový a metadatový model vedl k vytvoření softwaru pro tvorbu popisů a dalších metadat a pro vkládání a správu obrazových dat.

Projekt je podporován Evropskou komisí (Program pro podporu politik ICT, číslo projektu ICT_PSP 297250), která hradí 80 % nákladů, 20 % nákladu hradí ze svého rozpočtu Národní technické muzeum.

Booklet CZ

Booklet ENG

Standardy digitalizace CZ

Standardy digitalizace ENG

 

Komplexní metodika pro výběr a řemeslné zpracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů

Konsorciální projekt NAKI, id. kód: DF12P01OVV020, doba řešení 2012–2015 (http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=DF12P01OVV020)

Řešitelé: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební; Národní technické muzeum; Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i

Řešitelský kolektiv NTM: Ing. Lukáš Hejný, Mgr. Michal Panáček, Tomáš Rafl, akad. mal.

Cílem projektu je vytvoření komplexní metodiky pro průzkumy a opravy kvádrového lícového zdiva historických objektů tvořeného sedimentárními horninami. Metodika přehledně shrnující technické, technologické a památkové požadavky bude zaměřena především na definování a praktické ověření souborných kritérií výběru nejvhodnějšího typu nového kamene určeného pro stavební a restaurátorské zásahy při opravách kvádrového zdiva historických objektů a nejvhodnější postup řemeslného zpracování, s důrazem na respektování maximální autentičnosti a specifických charakteristik dané památky. S pomocí této metodiky bude možné provést adekvátní stavebně-historické, technologicko-řemeslné a stavebně-technické průzkumy a následně navrhnout optimální postup při obnově konkrétního historického objektu. Návrh vychází z výsledků materiálového výzkumu prováděného v posledních letech na všech řešitelských pracovištích a z aktuálních požadavků praktické památkové obnovy. Nástrojem pro dosažení cílů je integrální propojení tří doposud oddělených oblastí týkajících se této problematiky – stavebněhistorické a památkové, geologicko-technické a technologicko-řemeslné. Výběr vhodného náhradního typu kamene bude vedle kritérií vizuální podobnosti struktury složení a barevnosti, chemického složení a fyzikálních vlastností determinujících dlouhodobou životnost, posuzován i z hlediska možností řemeslného zpracování historickými technologiemi majícími komplexní vliv na pohledovou a strukturální integritu s autentickým materiálem i na prevenci proti zvětrávacím erozním procesům.

Výsledky 2013:

Přemysl Koblic. Fotograf mnoha „tváří“ Prahy a výzkumník ve fotografické technice a chemii

Projekt NAKI id kód: DF12P01OVV042, doba řešení 2012-2014
Řešitel: Národní technické muzeum
Za NTM zodpovědný řešitel: PhDr. Zdeněk Vácha
účastníci: Romana Kmochová, Dana Šafářová, DiS, Ing. MgA. Tomáš Štanzel
Projekt si klade za cíl přiblížit život a dílo fotografa Přemysla Koblice (1892-1955). Skládá se ze dvou částí. Prvním úkolem je na základě uspořádání Koblicovy osobní pozůstalosti kritické zpracování a prezentování vzorku fotografií, který by dokládal vývoj Prahy v různých oblastech (periferní, každodenní, sportovní, kulturní a vědecká, protektorátní/válečná) v období 20. – 50. let 20. století. Soubor by tak pokrýval období přerodu města Prahy a jejích předměstí v moderní velkoměsto-metropoli nového státu se snahou udržet či opustit kontinuitu s životem a bydlením minulých generací.
Druhým úkolem je zhodnocení přínosu výzkumů Přemysla Koblice jako fotografa-technika a fotografa-chemika. Tato část projektu bude dokumentovat Koblicovu výzkumnou a publikační činnost v oblasti tehdejších fotografických technik i konstrukce fotografických přístrojů s ohledem na možnosti jejich uplatnění v současnosti.
Kromě článků v odborných periodicích bude výstupem především výstava s monografií (katalogem) mapující život a činnost Přemysla Koblice (především vzhledem k jeho životu v Praze), webová mapová aplikace dokumentující Koblicem zachycený vývoj Prahy ve 20.-50. letech 20. století, fotografické workshopy a přednášky.
 

Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM moderními fyzikálními a chemickými metodami s cílem zkvalitnit jejich restaurování a preventivní konzervaci.

konsorciální projekt NAKI, id. kód: DF12P01OVV034, doba řešení: 2012 – 2015
Metodika pro analýzu organických látek
Metodika pro preventivní konzervaci fotografických materiálů
řešitelská pracoviště: NTM a FJFI ČVUT v Praze
řešitelský kolektiv NTM: Ing. I. Kopecká, RNDr. Eva Svobodová PhD., Bc. Z. Švarcová, Š. Brabenec, Ing. T. Štanzel, Mgr. A. Nezmeškal, M. Plavec
řešitelský kolektiv FJFI ČVUT v Praze: prof. Ing. Čechák DrSc., Ing. T. Trojek, PhD., Ing. L. Dragounová
Cíle projektu:
A. Vypracování optimalizovaného metodického postupu pro materiálový průzkum souvrství historických materiálů. 

Chemické analýzy historických materiálů mají určitá specifika a omezení. Vždy je snaha použít metody z hlediska zkoumaného objektu nedestruktivní nebo alespoň mikro-destruktivní, či metody nedestruktivní z hlediska samotného vzorku. Odebrané vzorky jsou vždy velmi malé a jejich počet omezený. Tomu je třeba podřídit výběr analytické metody, způsob odběru vzorku, techniku analýzy i způsob přípravy vzorku před analýzou. Cílem projektu je vytvořit reprodukovatelný postup analýzy pro základní typy vzorků souvrství historických materiálů, počínaje odběrem vzorku a volbou pracovní techniky až po přípravu preparátu, zatížený co nejmenší chybou.

B. Vytvoření a rozšíření komparačních databází FTIR spekter pro potřeby NTM

Rozšíření stávajících komparačních databází FTIR spekter o materiály historické, materiály pozměněné degradací a o speciální pomocné látky zásadně přispěje k přesnosti a spolehlivosti průzkumů fondů NTM. Jedná se o tyto databáze:
a) V minulosti užívaná organická pojiva
b) Syntetická organická barviva (pigmenty) 20. století
c) Pomocné materiály, užívané pro konzervaci a restaurování
d) Materiály, užívané v historických fotografických procesech
e) Komparační databáze povrchových úprav, používaných firmou Janeček (JAWA)

C. Průzkum konkrétních fondů NTM

a) Průzkumy povrchových úprav sbírky dopravy v souvislosti s restaurováním sbírkových předmětů.
b) Databáze materiálů sbírky leteckých pláten historických dvojplošníků a jejich povrchových úprav (pro dokumentaci a badatelské účely).
c) Průzkumy fondu historických fotografií v souvislosti s jejich restaurováním a s plánem na jejich preventivní konzervaci.
d) Průzkumy fondu stavitelství (původní povrchové úpravy dřevěných stavebních prvků, patinace sádrových povrchů).
e) Průzkum fondu medailí z archivu NTM
f) Materiálové průzkumy jakýchkoli dalších součástí sbírek NTM na základě aktuální potřeby (restaurátorů nebo kurátorů sbírek). 

D. Vypracování modelové strategie preventivní konzervace pro nejohroženější části sbírkového fondu NTM na základě vyhodnocení degradačního působení klimatu na konkrétní materiály.

 

Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti

Projekt DF11P01OVV010, řešení 2011-2015, MK0/DF

Řešitelé: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. a Národní technické muzeum
Za NTM zodpovědní řešitelé: PhDr. Martin Ebel, Ph.D. a Mgr. Pavel Kodera, Ph.D.

Projekt si klade za cíl výzkum a vývoj tradičních vápenných technologií, jenž umožní jejich opětovné využití při opravách architektonických památek. Projekt má identifikovat zaniklé surovinové zdroje a specifické technologie zpracování vápenného pojiva ve spojení s jejich využitím v historických stavbách. Na základě historické a současné plánové a další dokumentace bude postavena vápenná pec na tradiční technologie výpalu pro malovýrobu vápenných pojiv, získané produkty pak budou následně aplikovány. Projekt připraví program pro vzdělávání, které podpoří znovuzavedení tradičních materiálů a technologií pro opravu našich architektonických památek. Pracovníci NTM se předně budou podílet na výzkumu tradiční surovinové základny s vazbou na technologie a aplikace. Na základě historické dokumentace zpracují rešerše na historické technologie výroby vápna (pece) a zrání vápna, dále rešerše k historickým zdrojům vápenců. Druhým základním úkolem pracovníků NTM bude průběžná prezentace výsledků v době konání projektu. Po otevření CSD Plasy zajistí NTM prezentaci ukázek tradičních vápenných technologií a tematickou výstavu na toto téma.
 

Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi

Projekt NAKI č. DF11P01OVV009, řešení 2011-2015

Metodika tvorby krizových plánů

Řešitelé: ČVUT v Praze Fakulta stavební (koordinující pracoviště), Česká zemědělská univerzita, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV a Národní technické muzeum.
Za NTM zodpovědná řešitelka Ing. Ivana Kopecká.

Jedním z hlavních cílů projektu je vypracovat metodiku ochrany kulturního dědictví a území s kulturně historickými hodnotami před povodněmi - návrh vhodných protipovodňových opatření pro ochranu historické a urbanistické struktury a jejich integrace do územního plánování. Zvláštní pozornost bude věnována ochraně historických vodních děl, která se řadí do fondu industriálního dědictví Ve vazbě na ohrožení povodňovými riziky budou vypracovány specializované mapy objektů kulturního dědictví a historických vodních děl.
Dalším cílem projektu je vytvoření metodiky tvorby krizových plánů pro památkové objekty a sbírky, případně památkové objekty, včetně sbírek v nich uložených. (Způsob projednávání a vytváření plánu, vymezení odpovědností, struktura plánu, návaznost na integrovaný záchranný systém a na místní samosprávu.) Lze předpokládat, že připravenost na vznik krizových, a tedy i povodňových situací může rozsah následných škod značně omezit. Výsledná metodika pro tvorbu krizových a povodňových plánů zohlední individuální charakter nemovitého i movitého kulturního dědictví.
Posledním cílem je vypracování obecného postupu sanace škod, způsobených povodněmi na památkových objektech s ohledem na dotčené stavební materiály a charakter umělecké výzdoby objektu, obdobně budou vypracovány postupy sanace škod na sbírkových předmětech na základě specifických vlastností materiálů, kterými jsou tvořeny.
 

Studie o technice v českých zemích 1945–1992 (2003–2003, AV0/IC)

Projekt ICE8419301

Studie o technice vznikly jako výsledek projektu podporovaného GA ČR 404/96/1034, byly obhájeny roku 1998 a řešení hodnoceno jako vynikající. Na projektu spolupracovalo 230 odborníků. Po obhajobě byla práce rozšířena ještě o vývoj zbrojní techniky, sklářství, keramiky a některých partií strojírenství, pro které původně nebyli nalezeni spoluautoři. Tyto části a dokončení díla byly podporovány z výzkumného záměru Ministerstva kultury ČR – MK 0 CE Z99 F 0101. Souhrnně je dílo rozděleno do 30 kapitol, jako rukopis zahrnuje 4200 normostran a 1380 obrazových příloh, počítaje v to obsáhlé (460 stran) resumé v angličtině a němčině. Velký rozsah publikace a relativně malý náklad znamená značné prodražení publikace.

 

Osvětlení ve sbírkách Národního technického muzea v Praze

„Projekt RK04P03OMG019“

Elektronická podoba katalogu osvětlovacích těles ze sbírek Národního technického muzea v Praze. Řešitel: Mgr. Jiří Hulák.

 

Autorská příprava sbírkového katalogu Automobil v českých zemích – Katalog automobilové sbírky Národního technického muzea v Praze

“Projekt RK01P03OMG010“

Kompletní autorská příprava katalogu automobilové sbírky Národního technického muzea v Praze. Prezentuje jednotlivé exponáty sbírky nejen jejich popisem, provozní historií a fotodokumentací, ale i jejich zařazením do širšího výpovědního rámce vývoje oboru a celkového vývoje společnosti v českých zemích. Řešitel: Petr Kožíšek

 

Stanislav Lachman. Tvorba průmyslového designéra

“ Projekt RK99P03OMG005“

Historicky první retrospektivní výstava jednoho z nejvýznamnějších československých designérů působících ve strojírenském průmyslu byla uspořádaná v Národním technickém muzeu od 6. 8. do 23. 9. 2001. Autorka výstavy Jana Pauly se zaměřila na tvorbu Stanislava Lachmana spolu s ukázkami tvorby dalších výtvarníků n. p. Kovotechna. Na ploše cca 100 m2 byly prezentovány exponáty – především výrobky značky ETA, designérské modely, kresebné návrhy, fotografické a výkresové dokumentace i dobové reklamní materiály. Řešitel: Jana Pauly.

 

SCALEX – virtuální muzeum

Dvouletý grant Evropské Unie č. IST-2001–35103.

Zodpovědní koordinátoři za NTM: Walter Schorge a PhDr. Jitka Zamrzlová.

Národní technické muzeum bylo jedním z řešitelů grantu Evropské unie s názvem SCALEX (Scalable Exhibition Server). Výsledkem práce bude vytvořeni virtuální expozice, která bude návštěvníkům muzea přístupná prostřednictvím multimediálních kiosků s dotykovými obrazovkami. Obsah teto virtuální prezentace tvoři rozšiřující údaje k exponátům vystaveným v dopravní hale muzea; jedná se o informace textové, obrazové, zvukové i filmové sekvence. V roce 2004 byly zprovozněny dva multimediální kiosky v expozici Dopravní hala. Projekt byl tímto úspěšně završen a ukončen na konci června 2004.

 

World View Network – Formování pohledu na svět

Tříletý grant poskytnutý Evropskou unií, č. 2001–2923/001–001 CLT CA3A.

Zodpovědný koordinátor za NTM: PhDr. Jitka Zamrzlová.

V roce 2004 byl ukončen tříletý mezinárodní projekt WVN zařazený do programu EU Culture 2000 o pěti evropských astronomech (Koperník, Brahe, Galilei, Kepler, Newton), kterého se účastnily instituce z pěti evropských zemí: Muzeum Mikolaja Kopernika, Frombork (PL), Tycho Brahe Museum, Hven (SE), Museo di Storia della Scienza, Florencie (IT), Woolsthorpe Manor (GB) a Národní technické muzeum. Projekt byl naplněn pořádáním krátkodobých výstav, trvalých expozic a vytvořením multimediální internetové stránky, na závěr bylo uspořádáno sympozium, vydán sborník a připravena putovní výstava Machina Mundi. NTM se podílelo na grantu uspořádáním výstavy Kepler a Praha, vydáním katalogu výstavy a zpracováním informací o vědcích působících v Čechách (Brahe a Kepler) pro webové stránky. NTM bylo koordinátorem úkolu, který měl zmapovat dochované předměty ve sbírkách pěti zemí, vědecky inventář se vztahem k jednotlivým vědeckým veličinám. Tento soupis (Scientific Inventory), který byl vydán na CD zachytil tyto předměty: přístroje, knihy, umělecká díla, miscelanea a moderní modely. Vědecky seminář a následně vydání sborníku “Science in contact at the beginning of the scientific revolution” uzavřely činnost NTM na grantovém úkolu.