Předběžné podmínky zápůjčky z Muzea architektury a stavitelství NTM

Předběžné podmínky zápůjčky z Muzea architektury a stavitelství NTM

Jak postupovat, když připravujete výstavu a máte zájem o zápůjčku sbírkových předmětů nebo archiválií z Muzea architektury a stavitelství?

  1. O zápůjčku žádá organizátor výstavy (instituce) oficiálním dopisem generálnímu řediteli NTM nejpozději 3 měsíce před realizací výstavy. Prosíme, abyste se zároveň obrátili přímo na příslušné kurátory či archiváře v Muzeu architektury a stavitelství NTM alespoň 5 měsíců před realizací výstavy. Doporučujeme kontaktovat příslušného kurátora či archiváře osobně nebo telefonicky. Požadavkům zaslaným pouze emailem a bez uvedení výstavního záměru nelze vždy vyhovět, což je dáno specifickou povahou a stavem muzejních sbírek architektury, stavitelství, průmyslového designu i archivu. Ne všechny sbírkové předměty a archiválie jsou zrestaurované. Právě příležitost výstavy (či knižní publikace) nabízí možnost věnovat vybraným předmětům kulturní povahy patřičnou péči a možnost, aby se na jejich restaurování spolupodílel vypůjčitel.
  2. Sbírka architektury zahrnuje modely i detaily realizovaných staveb, sádrové reliéfy s motivy klasických slohů i nábytkové kusy některých architektů. Sbírka stavitelství zahrnuje modely stavebních konstrukcí realizovaných staveb, školní modelové předlohy, autentické stavební prvky i vzorky stavebních materiálů, které mohou jakožto ilustrační materiál obohatit výstavu. Ve sbírce průmyslového designu se nacházejí předměty a autorské předměty, ale i archivní výkresy a fotografie dokumentující design technických oborů. Archiválie týkající se sbírek architektury a stavitelství jsou uloženy v Archivu architektury a stavitelství (AAS). Výběr sbírkových předmětů a archiválií posuzuje příslušný kurátor či archivář.
  3. Většina archivních fondů AAS není uspořádána; architektonické projekty jsou řazeny pod evidenčními čísly; osobní fondy architektů nemusejí být kompletní. Proto žádosti připravené včas a koncipované s konkrétní představou umožňují pohodlnější průběh rešerší a vlastní přípravu zápůjčky (což zahrnuje postupně: zaslání studijních náhledů, restaurování, skenování vybraných výkresů, přípravu zápůjční smlouvy, reprodukční práva, transport, instalaci sbírkových předmětů, adjustaci archiválií).
  4. Doporučujeme výstavní záměr konkretizovat: zda budou vystavovány originály, repliky nebo zobrazení a jaké jsou parametry výstavního prostoru (facility report). Architektonické výkresy na papíře lze vystavit maximálně po dobu 4 týdnů při dodržení těchto podmínek: teplota 18–20°C, relativní vlhkost 45–55 %, světlo max. 50 luxů. Přesto má vystavení originálů svůj hluboký smysl i kouzlo. Pro další průběh výstavy zpravidla žádáme organizátora o zhotovení a vystavení replik, které lze připravit takřka k nerozeznání od originálů. Způsob instalace sbírkových předmětů konzultujte s kurátory.
  5. Archiválie jsou přednostně skenovány v digitalizačním oddělení NTM, aby nedocházelo k vícenásobnému osvitu materiálu. Poplatky za skenování a archivní rešerše se řídí ceníkem NTM.
  6. Pro zápůjčky do zahraničí platí zvláštní režim a přípravné lhůty jsou administrativně zdlouhavější (žádost na Ministerstvo kultury nebo Archivní správu MV ČR).