Centrální evidence sbírek

Podsbírka: Sbírka architektury, stavitelství a průmyslového designu NTM

Sbírka
Sbírka Národního technického muzea v Praze
Počet ev. čísel
3313 (stav říjen 2006)
Archiválie
Ano
Kult. památky
Ne
Území
Sbírka pochází z českých zemí, především z Prahy a Čech u oborů architektury a stavitelství a z celého území v případě průmyslového designu. Zahraničí je ve sbírce zastoupeno především projekty a stavbami českých tvůrců v evropských zemích a významnými průmyslově vyráběnými předměty význačných zahraničních designérů z konce dvacátého století.
Období
Časově je sbírka vymezena počátkem devatenáctého století a současností, s  důrazem na druhou polovinu devatenáctého století a první polovinu století dvacátého u architektury a stavitelství a druhou polovinu dvacátého století u průmyslového designu. Obory architektury a stavitelství jsou dokumentovány systematickou sbírkotvornou činností od založení Technického muzea v roce 1908, přičemž do sbírek byly díky časovému posunu při přejímání pozůstalostí tvůrců získány i některé starší soubory - projekty českých architektů z období historizujících slohů a rané secese, v případě stavitelství také stavitelské modely a archiválie z první poloviny devatenáctého století. Průmyslový design začal být systematicky sbírán po založení samostatného oddělení průmyslového designu v roce 1994. Dokumentuje především těžké strojírenství, stroje a  nástroje, design dopravních prostředků, spotřební průmysl, osvětlovací tělesa, hračky, mobily a kinetické objekty. Sbírky architektury a stavitelství byly veřejně vystaveny v letech 1917-1941 ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech, po jejich přestěhování do karlínské Invalidovny pak jen prostřednictvím odborných výstav. Část sbírky architektury, stavitelství a designu je v  současnosti vystavena ve stálé expozici českého umění 19. a 20.století ve Veletržním paláci.
Předměty
Všechny tři obory jsou významně dokumentovány archiváliemi, pozůstalostmi a osobními archivy význačných tvůrců (skici a náčrty, výkresy a plány, osobní dokumenty, fotografie), kromě toho v neméně důležité míře také trojrozměrnými předměty (modely významných budov a jejich částí, modely sochařské výzdoby budov, stavitelské modely inženýrských děl (mosty, vodní stavby, krovy) a  stavební detaily, modely, prototypy a významné sériově vyrobené průmyslové výrobky). Součástí sbírky jsou rovněž odborné publikace, časopisy a jiné tiskoviny, získané v rámci jednotlivých akvizic tvůrců. Z materiálů převažuje u archiválií papír a fotografický materiál včetně negativů, u trojrozměrných předmětů pak kov, dřevo, sklo, sádra a papír u architektonických a  stavitelských modelů, sádra a dřevo u modelů a prototypů, kov a plasty u průmyslových výrobků. Sbírku tvoří 3313 evidenčních záznamů.
Bližší popis podsbírky
Podsbírka se člení na tři skupiny o celkem 25 fondech. Skupina Architektura obsahuje 4 fondy (Fondy architektů, Ostatní fondy, Sádrové modely a odlitky, Fotodokumentace k dějinám architektury), skupina Stavitelství také 4 fondy (Fondy stavitelů a stavitelských firem, Pozemní stavitelství, Vodní stavitelství, Vodárenství, kanalizace a plynárenství) a skupina Průmyslový design celkem 9 fondů (Nástroje a nářadí, Design strojů, Design dopravních prostředků, Design spotřebních předmětů, Technická hračka, Fondy architektů, Ostatní fondy, Sádrové modely a odlitky, Fotodokumentace k dějinám architektury).

Centrální evidence sbírek Hlavní nabídka

 

VIZUALIZACE