Centrální evidence sbírek

Podsbírka: Železniční sbírka NTM

Sbírka
Sbírka Národního technického muzea v Praze
Počet ev. čísel
882 (stav říjen 2006))
Archiválie
Ne
Kult. památky
Ne
Území
Sbírka pochází převážně z České republiky, částečně z území bývalého Československa a u nejstarších exponátů z Rakousko-Uherska. Ostatní zahraničí není prakticky ve sbírce zastoupeno.
Období
Časově je sbírka vymezena obdobím od počátku 19. století, počínaje stavbou koněspřežných drah po dnešek, s důrazem na století 20., ze kterého je ve sbírce soustředěno nejvíce exponátů představovaných výrobky domácího průmyslu. Železniční sbírka byla založena a systematicky doplňována již od okamžiku založení Technického muzea v roce 1908. Souborem modelů a dalších drobných artefaktů byla zastoupena již i v první expozici muzea, zpřístupněné veřejnosti v roce 1910 ve Schwarzenberském paláci v Praze na Hradčanech, od r.1941 pak v pražské Invalidovně. Skutečná železniční vozidla však bylo možno veřejnosti představit až po druhé světové válce, kdy začalo NTM užívat svou novou budovu v Praze na Letné (1947), i když nejstarší parní lokomotiva KLADNO z roku 1855 byla do sbírek zařazena již v roce 1921. Největší akvizice železničních vozidel se realizovaly po roce 1970 v souvislosti s přechodem na novou trakci u ČSD. Všechna kolejová vozidla i většina dalších drobnějších železničních artefaktů byla do sbírky věnována Českými, resp. Československými dráhami. Sbírka kolejových vozidel je rozdělena do tří částí: 1) první část je od konce 40. let 20. století součástí stálé expozice v dopravní hale NTM na Letné 2) druhá část, zahrnující provozovatelná vozidla, je příležitostně prezentována při různých železničních výročích a je dočasně zapůjčena železničním provozovatelům, 3) třetí část, obsahující exponáty čekající na renovaci, je deponována.
Předměty
Rozhodující část sbírky tvoří 109 kolejových vozidel (lokomotiv všech trakcí, vozů všech provedení, drezín a traťových vozíků), ve velké většině používaných Českými dráhami či jejich předchůdci na území našeho dnešního státu. Vedle toho sbírka obsahuje rozsáhlou kolekci modelů kolejových vozidel v různých měřítcích, soubor historických signálních a zabezpečovacích zařízení, ukázky traťových svršků různých soustav, ukázky uniforem železničních zaměstnanců, železniční předpisy a další související exponáty. Převážná většina předmětů železniční sbírky je kovových. Sbírku tvoří 882 evidenčních záznamů.
Bližší popis podsbírky
Podsbírka se dále člení na 5 skupin - Kolejová vozidla hnací, Kolejová vozidla tažená, Kolejová vozidla drobná, Zařízení sdělovací a zabezpečovací technikyOstatní.

Centrální evidence sbírek Hlavní nabídka

 

VIZUALIZACE