Centrální evidence sbírek

Podsbírka: věda, technika a průmyslová výroba

Sbírka
Sbírka Národního technického muzea v Praze
Počet ev. čísel
44826 (stav říjen 2006)
Archiválie
Ne
Kult. památky
Ano
Území
Sbírka pochází převážně z českých zemí. Podle vývojových souvislostí však přesahuje zvláště do sředoevropského, ale i celoevropského a světového prostoru. V jednotlivostech je zastoupena většina v historii techniky vyspělých zemí.
Období
Sbírka dokumentuje především období industrializace od nástupu průmyslové revoluce v 1. polovině 19. století až do současnosti. Obsahuje však i předměty starší - archeologické nálezy z protohistorického a raně historického období z oboru hutnictví a hornictví, astronomické přístroje od 16. století, výrobky a nástroje cechovních kovodělných řemesel aj. Sbírka vznikala od doby založení muzea v r. 1908, ve sbírce jsou však i kolekce starší, vzešlé ze sběratelských aktivit stavovské inženýrské školy (založena 1717), pražské polytechniky (1806), Jednoty pro povzbuzení průmyslu (1833), Českého průmyslového muzea (1873) ad. Sbírky až do zestátnění (1951) vytvářelo samostatně 29 odborných skupin Spolku technického muzea, pak sbírková oddělení, ustavená podle struktury technických odvětví. Sbírky byly poprvé zpřístupněny v r. 1910 v dočasném sídle technického muzea ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech, poté v provizorních podmínkách pražské Invalidovny (1941) a od r. 1947 v nové vlastní budově v Praze na Letné, kde jsou ve výběru vystaveny dosud.
Předměty
Sbírky NTM reflektují dějiny přírodních věd a techniky na našem území a jsou rozčleněny do 11 hlavních sbírkových skupin (viz bližší popis podsbírky). Uvnitř skupin se dělí do 56 sbírkových fondů. Z tohoto souboru byly vyčleněny sbírky železniční techniky a sbírky architektury, stavitelství a průmyslového designu, které jsou do CES MK přihlášeny jako samostatné soubory. Sbírky tvoří především originální předměty, které dokumentují jak vývoj výrobních technologií (hornictví, hutnictví, chemie, potravinářství, strojírenství aj.), tak finálních výrobků (strojírenství, doprava , spotřební průmysl, foto-kino aj.) Součástí sbírky jsou i četné modely strojů a výrobních zařízení, které jsou pro svou velikost jinak v muzeu nedokumentovatelné. Většina předmětů je kovových, značný počet je však i ze směsných materiálů. Druhová skladba předmětů je velmi pestrá a vymyká se stručnému popisu. Její podrobnou charakteristiku obsahují www stránky NTM. Sbírku tvoří 44826 evidenčních záznamů.
Bližší popis podsbírky
Z oborového hlediska obsahuje podsbírka a její hlavní sbírkové skupiny (11) tyto fondy (56): skupina Exaktní vědy 6 fondů (Astronomie, Geodézie, Matematika, Fyzika, Sbírka map, Hrací stroje), skupina Chemie a biotechnologie 3 fondy (Alchymie, Laboratorní přístroje, Aplikovaná chemie), skupina Potravinářství 5 fondů (Cukrovarnictví, Pivovarnictví, Lihovarnictví, Mlynářství, Ostatní potravinářství), skupina Hornictví 6 fondů (Hornická historická technika, Současné hornictví, Geologie a mineralogie, Geofyzika, Potápění, Fotodokumentace k dějinám hornictví), skupina Metalurgie 5 fondů (Hutnictví železa, Hutnictví neželezných kovů, Strojírenská metalurgie, Umělecká litina, Kovářské a zámečnické řemeslo), skupina Strojírenství 7 fondů (Hnací stroje, Strojírenská technologie, Měření ve strojírenství, Časoměrná technika, Hodinářská technologie, Neelektrické osvětlení, Zábrana úrazu), skupina Elektrotechnika 6 fondů (Energetika, Měřicí technika, Elektrické světlo, Telekomunikace, Elektronika, Stroje na zpracování informací), skupina Akustika 4 fondy (Elektroakustické měniče, Zařízení pro záznam zvuku, Nosná média zvuku, Měření hluku a vibrací), skupina Doprava 6 fondů (Letecká, Lodní, Automobily, Hipomobilie, Motocykly, Cyklistika), skupina Foto-Kino 4 fondy (Historické fotografické postupy, Fotografické přístroje a příslušenství, Prehistorie kinematografie, Kinematografické přístroje a příslušenství) a skupina Spotřební průmysl také 4 fondy (Polygrafie, Psací technika, Textilní technika, Technika v domácnosti).

Centrální evidence sbírek Hlavní nabídka

 

VIZUALIZACE