Knižní novinky


obálka ObjednatFilmové kamery ve sbírkách Národního technického muzea


Úvodní část katalogu pojednává o historii vývoje kinematografie od prvních principů založených na doznívání zrakových vjemů až po přehled tradičních výrobců filmových kamer. Druhá část katalogu je věnována filmovým kamerám z období 1898–1950, které se nacházejí ve sbírkách Národního technického muzea v Praze.

obálka ObjednatČeský kinematograf. Počátky filmového průmyslu (1896–1930)


Katalog stejnojmenné výstavy Národního technického muzea ve spolupráci s Národním filmovým archivem konané od 28. září 2016 do 26. března 2017 v hlavní budově NTM. Zachycuje atmosféru výstavy konané u příležitosti 120 let od první filmové projekce v českých zemích. Jsou zde představeny exponáty z unikátní kinematografické sbírky Národního technického muzea a sbírek Národního filmového archivu. Publikace vtahuje čtenáře do období počátku filmu na konci 19. a v první třetině 20. století a seznamuje jej s dobovou filmovou technikou i filmovou tvorbou. Jsou zde zachyceny vynálezy a objevy, vedoucí ke vzniku kinematografie, kočovná kina i první stálé biografy. Kniha je bohatě vybavena reprodukcemi archivních materiálů, fotografiemi sbírkových předmětů i snímky zachycujícími vlastní výstavu.

obálka ObjednatHistorie výroby a vývoje stavebních strojů v českých zemích III. Vývoj a výroba jeřábů


Publikace navazuje v rámci edice Práce z dějin techniky a přírodních věd na předchozí díly Historie výroby a vývoje stavebních strojů v českých zemích. Tento díl se věnuje výrobě, dovozu a užití věžových jeřábů na území někdejšího Československa. Je bohatě doplněna archivními materiály z Archivu NTM i ze sbírek soukromých sběratelů, které dokumentují jak technické provedení těchto stavebních strojů, tak jejich praktické uplatnění na nejdůležitějších stavbách své doby.

obálka ObjednatVěda a technika v českých zemích v období první světové války


Publikace vyšla v rámci edice Práce z dějin techniky a přírodních věd jako šestý svazek řady „Věda a technika v českých zemích“. Je zaměřena na technické školství, přírodní vědy, techniku a průmysl v době Velké války.

obálka ObjednatVětroplavba, nejstarší historie létání
Pavel Sviták

Publikace poutavě přibližuje nejstarší období dějin letectví. Práce je věnována vzniku letecké myšlenky v Sumeru a jejím cestám do Evropy, dále naivním pokusům o napodobení ptačího letu a nejstarší historii balonového létání.

obálka ObjednatReburber - zpravodaj Národního technického muzea č. 12
Katalog k výstavě Karel Čapek

obálka ObjednatHravý a zábavný svět vědy a techniky aneb Historické naučné technické hračky a školní pomůcky
Ivana Lorencová a kol.
Národní technické muzeum, Praha 2015. ISBN 978-80-7037-259-3
Publikace je příspěvkem k problematice technických a vědeckých hraček a jejich vlivu na rozvoj technického myšlení dětí. Co je technická, případně vědecká hračka, a co už není? Může být technická hračka také didaktickou školní pomůckou? Kniha nazvaná Hravý a zábavný svět vědy a techniky aneb historické naučné technické hračky a školní pomůcky je katalogem k výstavě Věda a technika. Dobrodružství, které vás bude bavit!, která se konala v Národním technickém muzeu v roce 2015. V publikaci jsou představeny vybrané historické exponáty, které byly součástí expozice určené především pro děti a mládež. Velká část těchto předmětů pocházela ze sbírek Národního technického muzea, mnohé z nich byly vystaveny vůbec poprvé, část byla zapůjčena z jiných institucí.

obálka ObjednatBožkové ve sbírkách Národního technického muzea
Tomáš Kučera

Náplní této souborné publikace je především přehled všech trojrozměrných předmětů ze sbírek Národního technického muzea, které vytvořili Josef Božek, resp. jeho synové František a Romuald během svého působení při dílnách tzv. polytechnického ústavu v Praze v letech 1805 až 1899, nebo které se vztahují ke jmenovaným osobám. V úvodní, obecné části textu jsou shrnuty základní údaje o rodině Božků, místech a hlavních oborech jejich působení. Kvůli přiblížení podmínek, v jakých museli Božkové pracovat, jakož i za účelem objasnění významu jejich činnosti pro vývoj techniky a strojírenství v českých zemích jsou připojeny stručné informace o úrovni technického vzdělávání a o vývoji mechanické technologie, zejména parního stroje a jeho využití na našem území. Druhá, podrobnější část knihy se zabývá podílem Josefa a Romualda Božka na vzniku a rozvoji železniční dopravy u nás v první polovině 19. století. Jedná se o období let 1813 až 1850, kdy oba působili na pražské polytechnice. Spolupracovali tam s Františkem Josefem Gerstnerem a jeho synem Františkem Antonínem, přičemž všichni usilovali o zlepšení jízdních vlastností železničních vozidel a o zvýšení bezpečnosti provozu.

obálka ObjednatHistorie výroby traktorových strojů
Radoslav Kolomý
Historie výroby a vývoje stavebních strojů v českých zemích II.
Kniha Vývoj traktorových strojů je druhá v řadě Historie výroby a vývoje stavebních strojů v českých zemích v edici Práce z dějin techniky a přírodních věd. Přináší souhrnný pohled na vývoj pásových traktorů, skrejprů, grejdrů a především dozerů od jejich počátků do přelomu tisíciletí. Je zaměřena zejména na stroje provozované na území dnešní České republiky, ať už z dovozu nebo ojedinělé domácí produkce. Proto jsme se v textu blíže nezabývali takovými výrobci, jako jsou John Deere, Case, Fiat, Vender a dalšími, jejichž produkty se ve sledovaném období na naše území nedovážely vůbec, nebo jen ojediněle. Nejrozšířenějšími u nás byly stroje sovětské produkce a výrobky americké značky Caterpillar. Stavebnictví 20. století, zvláště pak bouřlivý rozvoj výstavby po druhé světové válce, si nelze představit bez těžké techniky. Jak ukazuje řada snímků v předkládané publikaci, tyto stroje umožňovaly rychlou výstavbu dopravní infrastruktury a nových sídlišť. Čtenář může prostřednictvím fotografií zavítat na stavbu pražského metra, dálnic, důležitých železničních uzlů či bytových domů.

obálka ObjednatZámek s vůní benzínu
Miloš Hořejš a Jiří Křížek
Automobily a šlechta v českých zemích do roku 1945
Spojení šlechty a automobilu nám okamžitě evokuje největší myslitelný luxus na čtyřech kolech. Co ale skutečně víme o minulosti tohoto vztahu? Studium historické dopravní techniky na šlechtických sídlech je teprve ve svých počátcích. Příležitosti získat informace od přímých pamětníků byly ve většině případů promarněny a naprostá většina autentických šlechtických automobilů kdesi zmizela i se svými řidiči a majiteli. Předkládaná kniha ale dokazuje, že díky archivní dokumentaci lze přesvědčivě rekonstruovat některý z osudů zámeckých šoférů, cestovatelů či závodníků a obohatit obraz každodenní kultury šlechtického sídla o originální a neznámé téma.

obálka ObjednatKatalog expozice Architektura,stavitelství a design
Ing. arch. Petr Krajci, PhDr. Martin Ebel, Ph.D.,Jana Johanna Pauly

obálka ObjednatKatalog expozice Fotografický ateliér, Interkamera
Tomáš Štanzel, Ing. MgA., Petr Kliment, MgA. , Michaela Hrubá, Mgr.

obálka ObjednatKatalog expozice Hornictví, Rudný a uhelný důl
Martin Přibil, Karol Šmehil

obálka ObjednatKatalog expozice Dopravní hala
Petr Kožíšek, Arnošt Nezmeškal, Michal Plavec, Jan Králík, Pavel Bek

obálka ObjednatKatalog expozice Tiskařství
Ing. Pavel Pohlreich, Ing. Jana Vránková

obálka ObjednatPřemysl Koblic photographer/chemist
KMOCHOVÁ, Romana et al.
Translation Lucie Kasíková. Prague: National Technical Museum, 2014. ISBN 978-80-7037-252-4.
Přemysl Koblic (1892–1955) is an exceptional figure in the history of Czech photography, an outstanding photographer who mastered the technique on the one hand and was a perceptive and talented creator on the other. Koblic was a peculiar man of various interests and hobbies. Not only was he different in his appearance but also in his attitudes and opinions, including free thinking and homosexuality. His extraordinary and remarkably quick-witted observations often reflected the non-traditional way of picture taking and use of photographic technique. This monograph is the first biographical publication dedicated to this prolific author who was known primarily as a technician during his lifetime. It is our goal to present the wide scope of Koblic’s work and, in the first place, point out his contribution to Czech fine art photography. The study which covers Koblic’s life and work includes a picture appendix, a timeline of important dates, a list of exhibitions and competitions, in which Koblic took part, and a selected bibliography. The chapter on Koblic’s contributions to the technology of photography presents an overview of his experiments in photographic methods, photographic chemistry, construction of photographic devices, and the possibilities of their use in today’s photography.

obálka ObjednatPřemysl Koblic fotograf/chemik
KMOCHOVÁ, Romana et al.
Praha: Národní technické muzeum, 2014. ISBN 978-80-7037-250-0
Přemysl Koblic (1892—1955) je výjimečným zjevem v dějinách české fotografie - fotograf, který byl vynikajícím technikem a zároveň citlivým a výtvarně nadaným tvůrcem. Byl svérázný člověk s různými zájmy a zálibami. Vybočoval nejen svým zjevem, ale především svými postoji a názory včetně volnomyšlenkářství a homosexuální orientace. Svérázná osobnost nevšedního a neobyčejně pohotového pozorovatele se často odráží v netradičním způsobu snímání a používání fotografické techniky. Předkládaná monografie je první biografickou publikací věnovanou tomuto velmi plodnému autoru, který byl za svého života znám především jako technik. Jejím cílem je ukázat šíři Koblicova záběru a zejména poukázat na jeho přínos české umělecké fotografii. Studie, obsahující údaje o Koblicově životě a tvorbě, je doplněna obrazovou přílohou, přehledem základních biografických dat, soupisem výstav a soutěží, jichž se Koblic zúčastnil a jeho výběrovou bibliografií. Kapitola o Koblicových přínosech pro techniku fotografie podává přehled o jeho výzkumech v oboru fotografické techniky, fotografické chemie a konstrukce fotografických přístrojů a o možnostech využití jeho poznatků v dnešní fotografické praxi.

obálka ObjednatKatalog expozice Technika v domácnosti
Mgr. Jiří Hulák, Mgr. Lucie Střechová, Jana Johanna Pauly

obálka ObjednatKatalog expozice Hutnictví
Mgr. Irena Laboutková, Ing. Zdeněk Rasl, Ing. Josef Petrik

obálka ObjednatKatalog expozice Chemie
RNDr. Ivana Lorencová, Ing. Ivana Kopecká, Ing. Jan Palas

obálka ObjednatKatalog expozice Měření času
Radko Kynčl

obálka ObjednatKatalog expozice Astronomie
Ing. Antonít Švejda, Stanislav Dvořák
Přístroje a pomůcky astronomů, geometrů, navigátorů a počtářů 15. – 20. století

obálka ObjednatJiří Kristián Lobkowicz - Aristokrat s duší závodníka
Miloš Hořejš a kol.
Kapitoly z dějin české aristokracie a automobilismu, ISBN 978-80-204-3694-8 (Mladá fronta), ISBN 978-80-7037-224-1 (NTM)
Seriál závodů mistrovství světa vozů formule 1 poutá ročně pozornost miliónů fanoušků automobilového sportu. Jejich neméně oblíbeným předchůdcem byly ve dvacátých a třicátých letech 20. století mezinárodní závody kategorie Grand Prix, které se jezdili na několika věhlasných tratích v Evropě. Mezi nimi figurovala i závodní dráha AVUS v Berlíně, trať, která se ve své době stala synonymem závodního motoristického, především automobilového sportu, hostila 22. května roku 1932 i mladého závodníka Jiřího Kristiána Lobkowicze, příslušníka prastarého českého šlechtického rodu. Tento závod se mu stal osudným a ukončil se tak nejen jeho život, ale i slibně se vyvíjející závodnická kariéra. Kniha se snaží přiblížit nejen životní osudy této závodní „celebrity“, ale i podněty, které vedli mladého muže z aristokratického prostředí k účasti v tak krajně nebezpečné sportovní disciplíně. Nechybí zde ale i životní osudy jeho blízkých rodinných příslušníků či závodnických souputníků z aristokratických rodin, jejichž osudy byly v lecčems podobné. Odkrývají se nám tak dosud neznámé kapitoly volnočasového života šlechty, osobité socio-kulturní skupiny, která sice ztratila v posledních desetiletích 19. století a zejména v prvních desetiletích 20. století mnoho ze své výlučnosti, ale zůstával ji však i v době první republiky jakýsi nimbus výjimečnosti, který se plně zračí i v pohledu širší veřejnosti na osobu Jiřího Kristiána Lobkowicze.

obálka Fenomén ČKD
Hynek Stříteský(ed.)
Podrobné originální studie poodhalí fenomén Českomoravská-Kolben-Daněk
Cílem předkládané publikace je poodhalit některá z bílých míst ve vývoji koncernu Českomoravská-Kolben-Daněk, který představuje jeden ze symbolů průmyslu českých zemí. Všechny studie, které publikace obsahuje, jsou původní a většina z nich je založena na podrobném archivním výzkumu, každá z nich tak originálním způsobem přispívá k hlubšímu poznání dějin fenoménu zvaného Českomoravská-Kolben-Daněk. První kapitola zahrnuje studie zabývající počátky vybraných závodů, které později stály u vzniku celého koncernu ČKD. Druhá kapitola pojednává o některých významných aspektech výroby Českomoravské-Kolben-Daněk, respektive jejích předchůdců. Třetí kapitola je věnována zbrojní výrobě ČKD a čtvrtá kapitola obsahuje studie, které přibližují vývoj ČKD v dalších, například kulturních souvislostech.

obálka ObjednatZimmler, Emil: Moje inženýrské paměti, 1. a 2. díl
Havelková, Michaela – Hozák, Jan (eds.)
Praha 2013. ISBN (NTM, soubor) ISBN 978-80-7037-227-2. (prodejné jako komplet)
Editoři si kladli za cíl zpřístupnit paměti Emila Zimmmlera nejen odborné, ale i širší čtenářské veřejnosti. Emil Zimmler ve svých vzpomínkách zachytil převážnou část svého profesního života, spjatého s úsilím o splavnění vodních toků v Čechách, ale také dětství v Nymburce a studia na pražské technice. Přibližuje svébytnou atmosféru úřadů za c. k. mocnářství a v době první republiky. Informuje též o činnosti Spolku inženýrů a architektů, Masarykovy akademie práce či Technického muzea.

obálka ObjednatProtektorátní Praha jako německé město
Hořejš, Miloš
Nacistický urbanismus a Plánovací komise pro hlavní město Prahu. Praha 2013. ISBN (NTM) 978-80-7034-230-2.
Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava se české obyvatelstvo stalo cílem rozsáhlé vlny germanizace. K prostředkům využívaným ke zdůraznění nacistické dominance patřila i nacionálním socialismem preferovaná architektura. Nacisté v protektorátu využívali stávajících státních institucí ke germanizačním zákrokům. V oblasti architektury a urbanismu to byla organizace původně založená s cílem Prahu modernizovat – Plánovací komisi pro hlavní město Prahu a okolí. V čele komise se vystřídalo několik německých architektů a urbanistů, kteří se Praze snažili vtělit ráz ne nepodobný přestavbám Berlína, Norimberku či Lince. Právě tuto kapitolu našich novodobých dějin mapuje kniha historika Miloše Hořejše.

obálka Škodovky do celého světa
Vavrečka Kempná, Lucie
Export automobilů L & K a Škoda v letech 1905–1991. 2. rozšířené vydání Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 36. Praha 2013, ISBN 978-80-7037-220-3.
Druhé rozšířené vydání publikace věnované exportu automobilů Škoda, resp. L&K, od počátků výroby automobilů v Mladé Boleslavi do roku 1991. Autorka si kladla za cíl nejen zprostředkovat přesné počty vozů vyvezených do jednotlivých zemí, ale i nastínit všechny skutečnosti, i ty zdánlivě okrajové, jež sehrály důležitou roli v celkovém vývoji exportu. Vlastní export vozů je začleněn do širších dějinných souvislostí.