Vývozy a osvědčení

Dne 25. února 2004 vstoupil v platnost zákon č. 80/2004 Sb., kterým se mění původní zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.. Vstupem České republiky do Evropské unie platnost tohoto zákona nekončí. I nadále je třeba, aby předměty kulturní hodnoty při vývozu z území České republiky byly doloženy příslušným osvědčením k vývozu. Nová úprava zákona zavádí zcela nově vývoz předmětů kulturní hodnoty na dobu určitou, určený zejména pro případy výjezdu historických vozidel či motocyklů do zahraničí. Novela rovněž nově stanovuje, že žádost o vydání osvědčení podává výhradně vlastník předmětu a současně určuje oborovou a místní příslušnost odborných organizací, které osvědčení vydávají. Národní technické muzeum je pověřeno vydávat osvědčení pro předměty z oboru vědy, techniky a průmyslu.

Předměty kulturní hodnoty z oboru vědy, techniky a průmyslu:

 • motorové a nemotorové silniční, kolejové, letecké a lodní dopravní prostředky i nekompletní starší 50 let
 • časoměrné a astronomické přístroje a zařízení starší 70 let * zařízení pro záznam, zpracování, přenos nebo reprodukci obrazu, zvuku, dat a informací starší 50 let
 • polygrafické a kancelářské stroje, tiskové formy starší 50 let
 • tiskové formy k průmyslovému potisku textilií starší 50 let
 • domácí a spotřební technika starší 70 let
 • energetické a hnací stroje starší 80 let
 • výrobní stroje a zařízení starší 80 let
 • vědecké a technické přístroje a zařízení starší 80 let
 • návrhy, prototypy a individuální nebo malosériové realizace pro průmyslovou výrobu starší 50 let
 • originální náčrty, kresby, výkresová dokumentace a modely z oblasti vědy, techniky a architektury (**) starší 50 let
 • stejnokroje, znaky a odznaky (*) do roku 1950 včetně
 • dokumentační materiál a osobní památky, vztahující se k významným osobnostem z oborů vědy, techniky a dopravy (**)

(*) Jedno osvědčení pro takto označené předměty lze vydat i na jejich soubor. Žádost musí být opatřena fotografiemi, z nichž lze identifikovat jednotlivé předměty. Nedílnou přílohou žádosti musí být seznam předmětů, tvořících soubor, s uvedením příslušných identifikačních údajů. (**) Jedno osvědčení pro takto označené předměty lze vydat i na jejich soubor. Žádost nemusí být opatřena fotografiemi. Nedílnou přílohou žádosti musí být seznam předmětů,tvořících soubor, s uvedením příslušných identifikačních údajů, umožňujících rozlišení předmětů tvořících soubor. Poznámka: Není-li uvedena cena tržní, jedná se o předměty kulturní hodnoty bez ohledu na cenu.

Územní působnost NTM dle místa trvalého pobytu či sídla vlastníka:

 • hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj

Žádost o vydání osvědčení k trvalému vývozu nebo k vývozu na dobu určitou předkládá vlastník Národnímu technickému muzeu ve čtyřech stejnopisech označených A, B, C a D pro každý předmět (trvalý vývoz z území ČR - SEVT 30 990 01 a vývoz na dobu určitou z území ČR - SEVT 30 990 2). Každý ze čtyř stejnopisů vlastník řádně vyplní na stroji nebo hůlkovým písmem v oddílech jemu určených (přední strana tiskopisu). Vyplněné údaje musí být identické, úplné a čitelné. Ke každému stejnopisu přiloží (prosíme nenalepovat) dvě fotografie (shodné na stejnopisu A, B, C a D) o velikosti 9×13 cm (pohled přední a zadní strany předmětu, resp. bočních stran u motocyklů a předo-bočního a zado-bočního pohledu u vícestopých dopravních prostředků). Žádost je vhodné doplnit identifikační dokumentací předmětu, například xerokopií technického průkazu u motorových vozidel. Rovněž prosíme žadatele o poskytnutí kontaktních údajů (e-mail, telefon) pro případné doplnění identifikační dokumentace.

Osvědčení k vývozu na dobu určitou lze vydat nejdéle na 5 let. Jsou vydávána bezplatně a mohou sloužit jak k jednorázovému vývozu, tak k vývozům opakovaným. Vlastník předmětu je povinen ve lhůtě 15 dnů po uplynutí doby platnosti osvědčení odevzdat stejnopis D odborné organizaci, která osvědčení vydala. V případě, že se vývoz neuskutečnil, vrací organizaci ve stejné lhůtě stejnopisy B, C a D. POZOR, při nedodržení těchto zákonných povinností hrozí udělení pokuty až do výše 20.000,– Kč.

Osvědčení k trvalému vývozu platí po dobu 3 let ode dne jeho vydání a poplatek za jeho vydání činí 500,– Kč.

Osvědčení nemohou být nahrazena posudky soudního znalce. Posudek tedy nemůže být znalcem vepsán do tiskopisu.

Vlastník může k vykonání všech úkonů spojených s vývozem předmětu kulturní hodnoty zmocnit třetí osobu. Plná moc však musí být opatřena úředně ověřeným podpisem vlastníka.

Je-li vlastníkem fyzická nebo právnická osoba, která nemá na území ČR trvalý pobyt nebo sídlo, je žádost předložena místně příslušné odborné organizaci dle místa, kde se předmět kulturní hodnoty nacházel v době jeho nabytí. Jestliže místní příslušnost nelze určit, je možno žádost předložit kterékoli oborově příslušné organizaci.

Do působnosti tohoto zákona nespadají předměty prohlášené za kulturní památku dle zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ani předměty, které jsou součástí sbírek zařazených do Centrální evidence sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb. O povolení k vývozu těchto předmětů je třeba žádat přímo Ministerstvo kultury ČR.

Žádosti lze zasílat doporučeně na adresu Národního technického muzea, oddělení vývozů, Kostelní 42, 170 78 Praha 7. NTM vyřizuje žádosti o vydání osvědčení pro předměty kulturní hodnoty v zákonné lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne jejich obdržení. Zpracované žádosti si žadatelé (vlastníci), příp. osoby jimi zmocněné vyzvednou osobně proti podpisu v NTM nebo jim budou po vzájemné dohodě zaslány na dobírku proti zákonem stanovenému poplatku 500,– Kč. Osoba zastupující žadatele je při jednání s NTM povinna tuto skutečnost doložit úředně ověřenou plnou mocí.

Je-li žadatelem cizí státní příslušník s trvalým pobytem mimo území České republiky, současná praxe bohužel neumožňuje zaslat vydané osvědčení na dobírku do zahraničí. Takový žadatel má proto možnost vyzvednout si jej osobně v Národním technickém muzeu po zaplacení zákonného poplatku v pokladně ekonomického oddělení muzea (informace získáte na e-mailové adrese export@ntm.cz ). Tento žadatel (vlastník) může rovněž zmocnit (v českém jazyce s úředně ověřeným podpisem vlastníka) osobu s trvalým pobytem na území ČR k převzetí jemu vydaného osvědčení. Náhradní možností je zaslání požadovaného poplatku (500,– Kč = cca 20 EUR) prostřednictvím šeku vystaveného na Národní technické muzeum v Praze, spolu s uvedením adresy muzea nebo prostřednictvím bankovního účtu žadatele formou peněžního převodu. V takovém případě žadatel hradí veškeré bankovní poplatky související s peněžním převodem ze zahraničí. Číslo bankovního účtu muzea spolu s variabilním symbolem zmíněného převodu Vám sdělíme prostřednictvím e-mailové adresy export(zavináč)ntm­.cz. Vydaná osvědčení Národní technické muzeum zašle doporučeně na adresu žadatele v zahraničí po proplacení šeku, či po připsání platby na bankovní účet. Tento postup musí být ovšem předem s pracovníky NTM vykorespondován.

Způsob vývozu po vstupu do EU

Od 1. května 2004 byly s výjimkou letiště Praha – Ruzyně zrušeny hraniční celní přechody, osvědčení zde proto nebudou potvrzována (razítkována). Zákonná povinnost vyvážet do zahraničí předměty kulturní hodnoty pouze s vystaveným osvědčením se nemění, a to včetně sankcí vyplývajících z případného nedodržení zákona. Namátková kontrola celními orgány na hraničních přechodech, i mimo prostory hraničního přechodu však není vyloučena a dle dosavadních zkušeností se takové kontroly běžně provádějí. Vnitrozemskou celnici je třeba kontaktovat pouze v případě vývozu předmětů kulturní hodnoty mimo země EU. Takový vývoz podléhá i dalším, unijním předpisům. Jedná-li se o kulturní statek, je k vývozu z celního území Evropských společenství zapotřebí také standardní evropské povolení, které v souladu s §4 zákona č. 214/2002 Sb. vydává Ministerstvo kultury. Tiskopisy žádosti o vydání tohoto povolení jsou k dispozici v odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury (Milady Horákové 139, Praha 6).
 

Osvědčení - trvalý vývoz

Osvědčení - vývoz na dobu určitou

Zákon č. 71/1994 Sb.