Úvod

Již při zběžném pohledu na současnou stavební produkci je zřejmé, jak se z každodenní stavební praxe i všeobecného kulturně-historického přehledu rychle vytrácí povědomí o historickém stavitelství. Tradiční znalosti přestávají být předávány také v rámci odborné výuky a hrozí tak nenávratná ztráta povědomí o této široké a velice důležité oblasti lidské činnosti. Ztráta kontinuity technologií i materiálové a tvarové podoby konkrétních stavebních prvků bezprostředně ohrožuje nejen obor péče o stavební památky, ale dotýká se rovněž soudobé stavební kultury a v obecné rovině i snahy o trvale udržitelný rozvoj. Se záměrem zaplnit tuto stále se zvětšující mezeru ve znalostech stavebních materiálů, konstrukcí i řemesel začala být v oddělení architektury a stavitelství Národního technického muzea (NTM) rozpracovávána myšlenka založení Centra stavitelského dědictví (CSD). Navrhované centrum má zahrnovat především studijní depozitář s referenční sbírkou historických stavebních materiálů, prvků, konstrukcí a řemeslnických nástrojů, zároveň má však poskytovat zázemí pro předávání zkušeností tradiční řemeslnické praxe, umožňovat setkávání odborné veřejnosti a vytvářet základnu pro hlubší činnost vědecko-výzkumnou. Při výběru vhodné lokality se jako optimální pro daný záměr ukázal areál národní kulturní památky klášter Plasy (okr. Plzeň-sever) s řadou stavebně i architektonicky zcela jedinečných objektů. Tento rozlehlý historický komplex se (s výjimkou klášterního kostela) v posledních letech podařilo scelit pod jednoho vlastníka, kterým je Česká republika, přičemž o správu jednotlivých památkových objektů se dělí Národní památkový ústav a Národní technické muzeum. Po dlouhodobém nevhodném užívání těchto památek v soukromém vlastnictví je nyní příležitost využít tyto stavby přiměřeně jejich stavebně-historickému významu. Především díky pozoruhodné architektuře jednotlivých objektů i působivému vyznění „urbanistického“ celku skýtá areál bývalého cisterciáckého kláštera enormní kulturně společenský potenciál, jehož vhodné využití může výrazně napomoci rozvoji celého regionu a místu dokonce navrátit charakter kulturně vzdělanostního centra nadregionálního dosahu. Spojení myšlenky CSD s jedinečností plaského klášterního komplexu tak vytváří mimořádně silný synergický efekt.