Popis projektu

Hlavním cílem projektu realizovaného v letech 2009 – 2014 je technicky rehabilitovat a optimálně využít národní kulturní památku, areál bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích (okres Plzeň-sever) a tím využít potenciálu tohoto významného kulturního dědictví. Cíle bude dosaženo realizací vzorové obnovy podstatné části této památky a jejím využitím pro poskytování odborných veřejných služeb v oblasti péče o nemovité kulturní dědictví – prezentace autentických předmětů historického stavitelství v rámci studijního depozitáře (referenční sbírky) a vytvoření podmínek pro řadu aktivit v oblasti popularizace stavitelského dědictví, primárního a dalšího vzdělávání, vědy a výzkumu. To vše pod záštitou nové odborné instituce – Centra stavitelského dědictví (CSD) jako součásti silného subjektu Národního technického muzea (NTM).

Specifickými cíli projektu jsou:

 • rekonstrukce a revitalizace památkových objektů, které jsou součástí národní kulturní památky Klášter Plasy, konkrétně se bude jednat o tyto objekty:
  • bývalý pivovar s domem sládka a historickou budovou garáží, bývalý mlýn s domkem mlynáře → komplex pivovaru,
  • dolní část hospodářského dvora , jeden z objektů horní části hospodářského dvora, objekt „ovčína“ → komplex hospodářského dvora,
 • vytvoření veřejně přístupného studijního depozitáře (referenční expozice) se sbírkou historických stavebních materiálů, prvků, konstrukcí a řemeslnických nástrojů,
 • zřízení odborné knihovny,
 • zdokumentování procesu obnovy této památky, vytvoření metodiky této památkové obnovy a prezentace získaných zkušeností dalším zájemcům,
 • vytvoření technického a prostorového zázemí pro instituci CSD jako součást Muzea architektury a stavitelství Národního technického muzea.

Realizace projektu je rozdělena na dvě části: část investiční a část programovou.

Investiční část zahrnuje nezbytnou rekonstrukci stávajících objektů tak, aby jejich dispoziční uspořádání, funkční vybavení a stavebně-technický stav umožňoval naplňování myšlenky CSD.

Zobrazení předmětu projektu

Legenda k obrázku: tmavě modrá barva označuje objekty, jejichž obnova/rekonstrukce je předmětem projektu, béžová barva značí nádvoří těchto objektů revitalizovaná v rámci projektu a světle zelená barva značí zelené plochy revitalizované v rámci projektu. Světle modrá barva na obrázku pak označuje objekty, které jsou též ve správě NTM a jejichž revitalizace je plánována v další fázi a není předmětem předloženého projektu.

Programová část projektu zahrnuje tvorbu základní obsahové a věcné náplně zrekonstruovaných objektů.

Projekt umožní:

 • vytvoření metodiky obnovy památkově významných objektů,
 • vybudování studijního depozitáře s referenční sbírkou historických stavebních materiálů, prvků, konstrukcí a řemeslnických nástrojů,
 • systematické shromažďování informací o historických stavebních postupech a technologiích včetně vybudování stálé expozice dokumentující průběh obnovy památky,
 • vytvoření informačního zázemí pro studium historického stavitelství, včetně zprovoznění odborné knihovny se studovnou,
 • vybudování zázemí pro dílny tradičních stavebních řemesel v rámci areálu.

  Vznikem CSD bude položen základ pro chybějící středisko výuky i celoživotního vzdělávání v jednotlivých dílčích oborech týkajících se především památkové péče o nemovité památky.

Na základní cíle volně navazují vedlejší cíle projektu:

 • v oblasti vzdělávání a výzkumu a vývoje je aktivní vytváření a současně efektivní využívání kulturního, studijního a vědeckého potenciálu sbírky historického stavitelství pro výzkum široké oblasti historického stavitelství a v návaznosti na to také pro sektor primárního i dalšího (celoživotního) vzdělávání a vědeckou činnost s mezinárodním přesahem, zejména v oboru ochrany stavebních památek,
 • v sociální oblasti je zachování povědomí o tradičních stavebních technologiích a umožnění jejich využití pro adaptaci českých řemeslníků na nové požadavky trhu práce v oblasti historických staveb a s tím spojené získání konkurenční výhody,
 • v kulturní oblasti je vytvoření nového a (nejen) v českém prostředí unikátního typu kulturního produktu – otevřeného studijního depozitáře historických stavebních prvků a zprostředkování v něm obsažených poznatků veřejnosti, a zpřístupnění unikátních historických objektů veřejnosti,
 • v oblasti regionálního rozvoje je obnova, adaptace a nová forma využití objektů NKP Plasy a související zatraktivnění a rozvoj města Plasy i mikroregionu Dolní Střela, především jako centra kultury a  vzdělanosti.

Působnost Centra stavitelského dědictví bude celostátní, zacílená na potřeby tuzemské i zahraniční badatelské obce. Cílovými skupinami budou badatelé se zájmem o historické stavitelství, pracovníci památkových ústavů a výkonných orgánů památkové péče, studenti architektury, stavitelství, dějin umění a dalších historických oborů, dále praktikující architekti a stavitelé, řemeslníci zaměření na tradiční řemesla, pracovníci muzeí, eventuelně další odborná veřejnost a zájemci. Zároveň však bude CSD přístupné i široké laické veřejnosti a formou stálé expozice věnované kráse a fortelu tradičních stavebních řemesel bude obor historického stavitelství popularizovat. Měl by tak být položen základ pro chybějící středisko výuky i celoživotního vzdělávání v jednotlivých dílčích oborech týkajících se především památkové péče.