Dislokace projektu

Již od vrcholného středověku představovaly západočeské Plasy centrum kultury a vzdělanosti nejen pro region povodí řeky Střely, ale náležely i mezi významná místa civilizace a poznání v celém českém království. Zasloužil se o to cisterciácký klášter, který zde krátce před polovinou 12. století založil kníže Vladislav II. Kromě christianizační úlohy kladli cisterciáčtí řeholníci důraz rovněž na zemědělskou kolonizaci širokého okolí. Do místa svého působení přinesli vysoce kvalitní architekturu, nadregionálního významu dosahovalo také plaské klášterní skriptorium. V období baroka došlo k zásadní přestavbě klášterního komplexu, která mu vtiskla zcela výjimečnou architektonickou podobu. Řada budov si však přesto uchovala ve svém jádru podstatné středověké části. Celkově náleží areál kláštera k nesmírně cenným celkům. Vyniká kvalitou barokní přestavby (dílo zejména architektů J. B. Matheye a J. B. Santiniho) při uchování vlastního středověkého jádra a nacházejí se zde unikátní doklady historických stavebních technologií. V r. 1785 byl klášter zrušen a význam místa značně upadl, a to i navzdory skutečnosti, že se Plasy následně staly jedním ze sídel říšského kancléře K. V. Metternicha a jeho potomků. S jistou provinčností se místo potýká dodnes a existuje reálná hrozba, že se nevelké město zařadí do zóny tzv. vnitřní periferie. Areál kláštera ovšem i dnes představuje enormní kulturně společenský potenciál. Jeho vhodné využití může výrazně napomoci rozvoji města Plas i celého regionu a místu dokonce navrátit charakter kulturně vzdělanostního centra nadregionálního dosahu. Prostřednictvím projektu má být zajištěna citlivá památková obnova části klášterního areálu i jeho vícestranné kulturně vzdělávací využití.

Projekt CSD bude realizován zejména v hospodářských objektech areálu NKP klášter Plasy – v bývalém pivovaru s barokním mlýnem a domem sládka a v jádru románském hospodářském dvoře. Jako „exponáty“ budou samozřejmě využívány i stavebně-historické unikáty v jiných objektech klášterního areálu. Především skutečnost existence těchto jedinečných architektonických a stavitelských prvků v plné míře opodstatňuje umístění tohoto národního centra právě do objektů NKP klášter Plasy. Rozložení funkcí jednotlivých objektů bude předmětem architektonické studie.

Pivovar s mlýnem a domem sládka
Z barokního mlýna se zachovala holá stavba bez mlýnských složení s drobnějšími pozdějšími přístavbami, pozornost zde zasluhuje zejména autentický barokní krov. Objekt pivovaru a sladovny je rozlehlá solidně postavená budova ze samého konce 19. století, která je v celku i v detailech zajímavým reprezentantem dané stavební typologie a svědkem „druhého života“ kláštera, jakožto hospodářského zázemí rodu Metternichů. Pivovar byl na konci 60. let 20. století přestaven na velkosklad. Navazující domek sladovníka je v jádru středověká stavba přestavěná především klasicistně. V rámci CSD budou tyto objekty adaptovány pro studijní depozitáře stavebních prvků a pro badatelské zázemí CSD, budova mlýna pro provozní zázemí areálu. Objekty bývalého pivovaru se tak stanou vlastním jádrem CSD.

Hospodářský dvůr
Hospodářský dvůr tvoří rozlehlý areál s převažující barokní zástavbou, v jeho jádru je však zcela jedinečně dochován pozůstatek románské cisterciácké grangie – raně středověké hospodářské budovy z doby založení kláštera, a černá kuchyně s gotickým okenním ostěním. Románské zdivo i architektonické prvky jsou v jednom z objektů intaktně zachovány dokonce po úroveň druhého podlaží a výrazné architektonické a stavební detaily jsou dochovány rovněž z gotické etapy existence dvora. V 80. letech 17. století byl hospodářský dvůr přestavěn, patrně za účasti významného barokního architekta J. B. Matheye. V průběhu 18. století se dvůr rozrostl o další křídla a stavební úpravy probíhaly i v následujícím období. Celý areál je tak unikátní učebnicí stavební kultury od jejích románských počátků po 19. století. Jižní část dvora je dnes ve značně nevyhovujícím stavebně-technickém stavu V rámci projektu obnovy vznikne v komplexu budov hospodářského dvora zázemí pro studium, výuku, pořádání vzdělávacích akcí i zázemí pro prezentaci a výuku historických stavebních řemesel.