Zatimní řád

ZATÍMNÍ ZÁKLADNÍ ŘÁD ARCHIVU PRO DĚJINY PRŮMYSLU, OBCHODU A TECHNICKÉ PRÁCE V ČSR.

Čl. l.

Název.

Sbor nese název „Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v ČSR“.

Čl. 2.

Sídlo.

Sbor je přičleněn jako samostatná skupina Technickému museu čsl. v Praze po rozumu jeho stanov.

Čl. 3.

Účel.

Účel sboru jest péče o zachování pramenů dějin průmyslu, živností, obchodu a technické práce v ČSR a vědecké jich zpracování.

Čl. 4.

Prostředky k dosažení účelu.

Účelu toho bude sbor se domáhati:

1. Soupisem pramenů ať listinných, ať literárních.

2. Sbíráním těchto pramenů, přijímáním do vlastnictví, do uschování nebo ochrany a vědeckým jich pořádáním.

3. Vědeckým bádáním. Zpracováním dějinného obsahu pramenů.

4. Publikacemi výsledků badání dějinného.

5. Podáváním odborných rad a posudků.

6. Propagandou všeho druhu pro zachování památek tohoto oboru a jejich cenění ve veřejnosti doma i v cizině, na př. výstavami, rozhlasem, přednáškami a pod.

Čl. 5.

Finanční prostředky.

K dosažení účelu bude sbor požívati finančních prostředků pocházejících:

  1. Z podpor veřejné správy, korporací.
  2. Z darů a odkazů.
  3. Z výtěžků sborových podniků.

Čl. 6.

Členové.

Členy sboru jsou tyto korporace:

Národohospodářský ústav při České akademii věd a umění.

Technické museum čsl.

Masarykova akademie práce.

Státní ústav historický.

Ústřední spolek čsl. průmyslu cukrovarnického.

Ústřední svaz čsl. průmyslníků.

Ústředna čsl. obchodní a živnostenských komor.

Zemědělské museum.

Počet členů může býti se schválením valné schůze sboru na návrh presidia rozšířen kooptací vynikajících odborníků neb korporací.

Čl. 7.

Zastoupení korporací ve sboru.

Každá korporace, která jest členem sboru, vysílá do korporací valného shromáždění jednoho delegáta a jednoho náhradníka, jichž mandát trvá až do jejich odvolání korporacemi, jež je vyslaly. Mimo to vysílá každé ministerstvo, které povolí subvence, jednoho zástupce a náhradníka. Kooptovaní odborníci a zástupci ministerstev mají právo účastniti se prací sboru stejně s delegáty.

Čl. 8.

Presidium sboru.

Sbor delegátů volí na tři léta předsedu, dva místopředsedy, dva jednatele a pokladníka, kteří tvoří presidium sboru.

Čl. 9.

Povinnosti valného shromáždění sboru.

Sbor schází se řádně nejméně jednou do roka na pozvání vydané předsedou po usnesení presidia, mimořádně na žádost polovice počtu delegátů.

Valné shromáždění:

1. usnáší se

  1. o zprávě o činnosti sboru;
  2. o výročních účtech;
  3. o rozpočtu;
  4. o vydání a změně řádu základního a jednacího.

2. volí činovníky.

Valné shromáždění je schopno usnášení, je-li z členů sboru přítomna aspoň polovina. Usnesení je pravoplatné, je-li učiněno prostou většinou hlasů přítomných, při rovnosti počtu hlasů návrh padá.

Čl. 10.

Presidium sboru.

Presidium vede běžnou agendu a správu záležitostí sboru, přijímá a propouští personál správní a vykonává nad ním moc disciplinární, usnáší se v mezích rozpočtu o vydáních, stará se o finanční prostředky, o provádění pracovního programu a sborových usnesení. Připravuje zprávy a návrhy pro valné shromáždění sboru a stará se o jeho včasné svolání.

Čl. 11.

Činovníci sboru

Předseda zastupuje sbor na venek, řídí všechny schůze sboru i presidia, podpisuje zároveň s jednatelem sborem vydané listiny, které se tím stávají pro sbor závaznými a platnými. Místopředseda zastupuje předsedu, je-li tento jinak zaneprázdněn.

Jednatel stará se o opatření věcí správních a řádnou činnost sboru i kanceláře a komisí.

Pokladník vede správu jmění, přijímá a vyplácí peněžité částky v mezích rozpočtu. Poukazy podpisuje společně s jednatelem.

Čl. 12.

Zvláštní komise.

Sbor může na návrh presidia usnésti se na utvoření komisí pověřených zvláštními úkoly a přibírati k práci znalce odborné. – Usnesení to může se státi také per rolam, nebude-li některým z hlasujících vyslovena zásadní námitka proti takovému postupu.

Čl. 13.

Rozejití sboru.

Sbor může se rozejíti usnesením řádně svolaného valného shromáždění, souhlasí-li s tím dvě třetiny delegátů vyslaných korporacemi, které sbor tvoří.

Rozejde-li se sbor, připadá jmění Technickému museu čsl. v Praze.