Příloha k oběžníku č. j.: 23.806 Ing. M./Fr.

Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v ČSR, který byl co samostatné oddělení Technického musea čsl. nedávno ustaven a započal svoji činnost v únoru t. r. za předsednictví vrch. řed. JUDr. Jar. Preisse, m. předs. Prof. Dr. Jos. Šusty a posl. Ing. Lad. Nováka, jednat. Prof. Dra. J. Kazimoura a doc. dra. ing. Rud. Bárty a poklad. Ing. Zd. Kruliše a který zaslal již všem průmyslovým svazům informační článek o účelu svého založení a cílech své práce, spolu se žádostí o přistoupení za člena Archivu, obrací se dnes tímto oběžníkem na Vás, abyste jeho snahy podporovali také věcně věnováním historického materiálu listinného i tiskového, který by se časem stal zdrojem pro soustavné spolupracování dějin našeho průmyslu a obchodu.

V prvé řadě se jedná u jednotlivých sdružení i u jednotlivých podniků o věnování všech tiskovin jako jsou výroční zprávy, příležitostní a jubilejní tisky, význačné publikace třeba i reklamní, organisační řády, atd., zkrátka vše tisknuté, co má jakýkoli vztah k životním dějinám každého podniku, nebo sdružení.

V druhé řadě je to materiál listinný, který je vždy nejbohatším zdrojem pro vědecké zpracování dějin. Zde bychom rozeznávali jednak staré registratury, které nemají pro podnik již ani výrobní, ani obchodní ceny, jednak celý listinný materiál podniků, které mají býti vůbec zrušeny.

To týká se i jiného materiálu historického jako fotografií, výkresů, předloh, modelů, šablon, vzorků, přípravků i strojů atd., které, pokud by nespadaly v obor archivnický, byly by rády přijaty a pečlivě uloženy v technickém museu čsl., jehož složkou Archiv jest.

Dovolujeme si ujistiti, že jakýkoliv materiál i nejdůvěrnější bude vždy s náležitou pozorností odbornými silami prohlédnut, roztříděn a uložen, že jeho důvěrnosti průmyslová (výrobní) i obchodní bude v každém případě zachována dle směrnic, daných při každém věnování. Materiál bude vždy ukládán provenienčně tj. každá skupina zůstane pohromadě individuelně tak, jak byla věnována a zůstane samozřejmě vždy k disposici věnovatele.

K výše uvedeným snahám vede nás poznání, že dějiny průmyslu a obchodu jsou nejen zajímavé z hlediska prostě historického a všelidského, ale že mají i veliký význam pro poznání dalšího vývoje těchto odvětví lidské činnosti. Poukazujeme v té příčině na př. na současnou mezinárodní akci pro určení pohybu cen po celou dobu paměti lidské, z nichž mají se jednou vyčísti určité zákony těchto pohybů, aby jich poznáním zabráněny neb aspoň zmírněny byly hospodářské obtíže nebo dokonce katastrofy v dobách budoucích.

Prosíme snažně o vydatnou podporu našich snah, které nemají jiného účele, než přinésti či dochovati budoucím pracovníkům průmyslu a obchodu poznání minulosti a z toho poučení pro další činnost.