Stanovy Spolku Technického musea československého v Praze. Schválené výměrem zemského úřadu v Praze č. 4747/1 - odd. 19 ze 6. června 1935. Věstník Technického musea československého, XXIII, leden 1936, č. 1, s. 1-9.

Čl.1.

Jméno a sídlo spolku.

Spolek má název Technické museum československé. Sídlo spolku jest Praha.

Čl. 2.

Účel a prostředky spolku.

Účelem spolku jest podporovati a podněcovati technické, hospodářské a průmyslové studium.

Účelu toho bude se spolek domáhati:

 1. zřízením a vydržováním Technického musea v Praze;
 2. organisováním činnosti ke sbírání technických, hospodářských a  průmyslových památek, děl; plánů, modelů a pod. pro toto museum;
 3. pořádáním vycházek a přednášek odborných;
 4. pořádáním výstav z oboru technického, hospodářského a  průmyslového života a účastenstvím na takovýchto podnicích a výstavách pořádaných jinými činiteli;
 5. vydáváním zpráv, spisů a časopisů a podporováním takovýchto podniků, pokud mají za účel propagaci technických vědomostí;
 6. všelikými jinými opatřeními, kterými se dá dosíci podpory technického rozvoje.

Č1.3.

Jednací řeč

spolku jest československá.

Čl. 4.

Členství.

Spolek má členy:

 1. čestné,
 2. dopisující,
 3. zakládající,
 4. spoluzakládající,
 5. přispívající,
 6. činné.

Členem se stává každý, kdo se řádně přihlásí, správním výborem bude přijat a složí stanovami předepsaný poplatek.

Výši členských příspěvků stanoví valná hromada.

Čestným členem může býti k návrhu správního výboru jmenován valnou hromadou ten, kdo má zvláštní zásluhy o Technické museum.

Valná hromada může jmenovati rovněž členy dopisující.

Čl. 5.

Práva a povinnosti členů.

Mimo práva stanovami těmito zvlášť vytčená má každý člen právo zúčastniti se valné hromady a jednání v ní, hlasovati, voliti a volenu býti. Mimo valnou hromadu může se každý člen zúčastniti veřejných schůzí a přednášek spolkem konaných, a to bezplatně. Každý člen má tolikéž právo v mezích domácího musejního řádu používati bezplatně sbírek musejních, knihovny a jiných zařízení, zejména má každý člen právo, aby mu byly zasílány tiskopisy podmínek, které budou stanoveny valnou hromadou. Za průkaz členství platí legitimace.

Každý člen má povinnost zachovávati spolkové stanovy, jednací řády a ustanovení orgánů spolku, podporovati činnost spolku Technického musea čs. a odváděti včas členské příspěvky.

Čl. 6.

Zánik členství.

Členství zaniká:

 1. vystoupením,
 2. nezaplatí-li člen tři roky příspěvky,
 3. vyloučením ze spolku.

Ad a). Vystoupení dlužno ohlásiti aspoň tři měsíce před ukončením správního roku; člen oznamující své vystoupení musí zaplatiti všechny splatné spolkové příspěvky a vrátiti legitimaci.

Ad c). Vyloučení z členství může nastati usnesením správního výboru s odvoláním na valnou hromadu, a to z důvodů vážných.

Čl. 7.

Jmění spolku

se skládá:

 1. ze sbírek Technického musea československého, pokud předměty nebyly odevzdány spolku do uschování s výhradou práva vlastnického;
 2. z nábytku a inventáře musejního a nemovitého jmění;
 3. z hotového jmění.

Důchody spolku tvoří

 1. dary a subvence;
 2. členské příspěvky;
 3. úroky z uložených peněz a výtěžky z podniků a  z transakcí spolku.

Čl. 8.

Orgány spolku jsou:

 1. valná hromada;
 2. správní výbor;
 3. představenstvo;
 4. skupinové výbory;
 5. odbory zemské, okrskové a místní.

Čl 9. Valná hromada.

Valné hromadě přísluší zejména

 1. usnášeti se o navrhovacích volbách skupinových výborů na volbu členů správního výboru;
 2. jmenovati čestné a dopisující členy spolku;
 3. usnášeti se o změnách stanov;
 4. usnášeti se o rozdělení členů na skupiny;
 5. schvalovati rozpočet a účetní uzávěrky;
 6. schvalovati zprávu výroční;
 7. rozhodovati o konečném umístění sbírek musejních;
 8. voliti dva revisory účtů, dva revisory sbírek a jich náhradníky;
 9. usnášeti se o rozejití se spolku.

Valná hromada koná se nejméně jednou v roce. Výroční valná hromada koná se pravidelně v první čtvrtině roku správního, který počíná 1. lednem. Svolání valné hromady dlužno oznámiti aspoň dva týdny napřed buďto časopisy nebo zvláštním oznámením.

Valná hromada jest způsobilá usnášeti se, je-li přítomno aspoň 50 členů. Nedostaví-li se dostatečný počet členů, může se konati valná hromada s týmž pořadem o hodinu později, je-li přítomno aspoň 10 členů nenáležejících správnímu výboru. Jinak koná se valná hromada o týden později s týmž jednacím pořadem. Valná hromada usnáší se prostou většinou hlasů.

Čl. 10.

Správní výbor.

Správní výbor skládá se ze členů a náhradníků. Členy správního výboru volí jednotlivé skupiny, a to tím způsobem, že každá skupina vysílá do správního výboru po 1 členu a 1 náhradníku. Volba navrhovací zástupců dotyčné skupiny podléhá schválení valné hromady. Funkční perioda pro volené členy správního výboru činí tři roky a končí pro všechny volené členy a náhradníky současně. Kromě toho jsou členy správního výboru s plným právem hlasovacím zástupci oněch korporací, které k účelům spolku přispívají ročně aspoň 10.000 Kč.

Ministerstva veřejných prací, železnic, pošt a telegrafů, národní obrany, financí, školství a národní osvěty, obchodu, průmyslu a živností, a sociální péče, zemský výbor český a hlavní město Praha mohou do správního výboru vysílati své zástupce (po jednom členu a jednom náhradníku), jež jmenují a odvolávají podle vlastního uvážení.

Podle potřeby může se správní výbor kooptací rozšířiti, nejvýše však o 5 (pět) členů.

Správnímu výboru přísluší zejména:

 1. voliti představenstvo;
 2. svolávati valnou hromadu;
 3. rozhodovati o návrzích skupin na uspořádání a úpravu sbírek, o utvoření nových oddělení a exposic ve sbírkách, jakož i o všech opatřeních, která mají za následek trvalé zatížení spolku v mezích rozpočtu;
 4. schvalovati návrhy skupinových výborů na jmenování čestných předsedů skupinových;
 5. usnášeti se o řádu musejním a změnách jeho;
 6. obsazovati v mezích rozpočtu místa musejních zaměstnanců;
 7. rozhodovati o pořádání přednášek, schůzí, výstav, o účasti na výstavách, jakož i o umístění sbírek musejních;
 8. přijímati a vylučovati členy.

Schůze správního výboru konají se podle potřeby nejméně dvakrát za rok. Schůze je způsobilá k usnášení, je-li přítomna aspoň třetina členů. Usnášení děje se prostou většinou.

Čl. 11.

Představenstvo.

Představenstvo skládá se z předsedy, místopředsedy, pokladníka, dvou jednatelů a sedmi členů. Všichni členové představenstva musí míti sídlo v Praze neb v okolí.

Představenstvo vyřizuje běžné záležitosti, usnesení správního výboru a valné hromady.

Představenstvo se platně usnáší, je-li přítomna aspoň polovina členů. Usnášení se děje prostou většinou.

Předseda předsedá představenstvu i správnímu výboru a řídí valné hromady spolku. Při rovnosti hlasů rozhoduje svým hlasem.

Místopředseda zastupuje předsedu podle potřeby.

Jednatelé pečují o vyřizování agendy spolkové, mají dozor nad kanceláří spolkovou a podávají jménem spolku zprávu valné hromadě.

Pokladníkovi podléhá správa jmění spolkového, on jest zmocněn přijímati a vydávati peníze, ručí za bezpečné uložení spolkových peněz a cenných papírů, předkládá rozpočty, bilance a účty.

Předseda, resp. v jeho zaneprázdnění místopředseda, zastupuje spolek na venek. Listiny a oznámení spolku jsou jen tehdy platné, jsou-li podepsány předsedou, resp. místopředsedou a jedním z obou jednatelů. Záležitosti finanční musí býti mimo to podepsány ještě pokladníkem.

Účty poukazuje k výplatě předseda, resp. místopředseda po návrhu pokladníkově.

Pokud pro některou skupinu byl vydán a schválen zvláštní jednací řád (čl. 13), může skupina svou činnost rozvinouti a svou správu vésti samostatně v rámci tohoto řádu a jest povinna podati o tom každoročně zprávu valné hromadě spolku.

Čl. 12.

Revisoři.

Revisoři účtů zkoumají celoroční účty pokladníkovy a podávají o nich zprávu valné hromadě.

Revisoři sbírek kontrolují, zda sbírky se nacházejí v náležitém stavu a podávají zprávu o stavu sbírek valné hromadě.

Č1. 13.

Skupiny.

Aby se usnadnila a prohloubila práce Spolku Technického musea čs., rozděluje se jeho členstvo na skupiny podle jednotlivých oborů technických, přírodovědeckých, průmyslových, živnostenských a j. Každá skupina volí si předsedu, místopředsedu a referenta. Je-li program nebo činnost skupiny zvlášť obsáhlá, může skupina po schválení správním výborem zvoliti dva místopředsedy a několik referentů. Předseda, místopředseda (místopředsedové) a referent (referenti) tvoří skupinový výbor. Výbor skupiny může se rozšířiti volbou dalších členů výboru, nejvýše však může skupinový výbor míti 12 členů. Funkce všech členů výboru je tříletá a volby do skupinových výborů konají se v týž rok, kdy se volí správní výbor a představenstvo spolku. Ve správním výboru je každá skupina zastoupena jedním zástupcem, resp. jeho náhradníkem. Má-li skupina zvlášť velký počet členů, může se správní výbor po žádosti skupiny usnésti, aby skupina vysílala do správního výboru dva nebo i více zástupců, a to bud dočasně nebo trvale. Navrhovací volby do správního výboru musejí býti konány za přítomnosti aspoň 6 členů skupiny a členstvo skupiny musí býti k této volbě pozváno bud zvláštními pozvánkami nebo zprávami v denních listech, a to aspoň 3 dny přede dnem volby.

Po schválení správním výborem mohou skupiny jmenovati vynikající pracovníky svého oboru svými čestnými předsedy.

Úkolem skupiny a najmě skupinového výboru je starati se o zřízení, doplňování a instalaci sbírek spadajících do oboru skupiny, o zřizování nových sbírkových oddělení, případně o splnění jiných jim svěřených úkolů musejních, jakož i pracovati směrem vyznačeným v čl. 2. těchto stanov (Účel a prostředky spolku).

Finanční prostředky na činnost skupiny poskytuje v každém jednotlivém případě a na odůvodněnou žádost skupiny správní výbor nebo představenstvo musea.

Žádá-li to zájem musea a zvláštní činnost skupiny, může správní výbor výjimečně povoliti, aby skupina měla vlastní finanční hospodářství, jakož i aby sama podnikala akce, směřující k opatření a zvýšení skupinového jmění. V tom případě zvolí si skupina pokladníka, který jest členem výboru skupiny. Finanční hospodářství skupin podléhá kontrole pokladníka Spolku Technického musea čs. nebo jeho zástupce, jakož i revisi revisorů účtů Spolku T. M. čs. Ve svém finančním hospodářství musí se skupina říditi rozpočtem, který musí býti pro každý rok předem schválen správním výborem a pak i valnou hromadou Spolku T. M. čs. Má-li skupina vlastní jmění, může správní' výbor požádati, aby přispívala každoročně na celkovou režii musea kvotou, stanovenou v dohodě se správním výborem, případně, aby přebytky svého hospodaření odváděla ústřednímu jmění Spolku T. M. čs.

Veškery akce skupiny, jimiž se mění umístění nebo organisace sbírek nebo zřizují nová oddělení sbírek, musejí býti napřed schváleny správním výborem a – uzná-li správní výbor toho potřebu – i valnou hromadou spolku.

Pro skupiny může býti vypracován zvláštní základní a jednací řád, který ovšem musí býti v souhlase se stanovami Spolku T. M. čs. Základní i jednací řády vstupují v platnost teprve po schválení správním výborem.

Pro speciální práce svého oboru mohou skupiny zřizovati komise, členy komisí mohou býti i nečlenové Spolku T. M. čs. Členové komisí jsou voleni nebo jmenováni výborem skupiny.

Pro zvláštní práce, spadající do rámce Technického musea čs. (archivnictví, knihovnictví a.j.) může výroční schůze spolku utvořiti speciální skupiny s omezeným počtem členů. Kdo jest členem takové speciální skupiny, stanoví se v základním řádě, pro tuto skupinu vydaném; musí však býti členem Spolku Technického musea čs.

Čl. 14.

Odbory zemské, okrskové a místní.

Aby se organisovala a podporovala práce musea, hlavně získáváním předmětů a pod., mohou se členové spolku spojovati v jednotlivých zemích, obvodech nebo místech republiky Československé v odbory s názvem: zemský, nebo okrskový nebo místní odbor' Technického musea čs. Žádný člen nemá povinnosti přistoupiti k takovému odboru.

Odbory se řídí zvláštními jednacími řády, vypracovanými v rámci stanov spolku a schválenými jeho valnou hromadou. Jednání odborů s ústředím zprostředkuje výbor, odborem zvolený.

Založení odboru může se státi toliko po schválení správního výboru spolku.

Čl. 15.

Místní jednatelé.

Správní výbor může pro jednotlivé funkce nebo pro trvalé práce jmenovati jednotlivé členy mimo Prahu sídlící svými jednateli, jichž úkolem by bylo pečovati ve svém okolí o zájmy spolku.

Čl. 16.

Smírčí soud.

Neshody mezi členy, jakož i mezi členy a orgány spolku v záležitostech spolkových vyrovnává smírčí soud, skládající se ze tří zástupců dobrovolně od každé strany z členstva spolku zvolených a z předsedy, jejž zvolí sobě zástupcové obou stran z ostatního členstva. Nedohodnou-li se na osobě jeho, rozhodne mezi navrženými los. K usnesení smírčího soudu jest zapotřebí přítomnosti všech členů smírčího soudu a obou stran a absolutní většiny hlasů. Z rozhodnutí smírčího soudu není uvnitř spolku odvolání.

Čl. 17.

Zánik spolku.

Spolek Technického musea rozejde, usnese-li se na tom valná hromada většinou tříčtvrtinovou. V tom případě musí však rozchod spolku býti dán již předem na program valné hromady a všichni členové musejí k ní býti čtyři týdny předem pozváni obyčejným dopisem, jakož i zprávami v denních listech. Zanikne-li spolek bud tím, že se na tom dobrovolně usnese, nebo z jakékoli jiné příčiny, připadne veškeré jeho jmění i sbírky do vlastnictví československého státu.

Seznam skupin Technického musea čs.

1. Dřevoprůmysl.

2. Hornictví a hutnictví.

3.-5. Strojnictví všeobecné, lokomotivy, automobily, kovové zboží.

6. Elektrotechnika.

7.-8. Keramika.

9. Sklářství.

10. Průmysl papíru.

11. Průmysl textilní.

12. Chemie, průmysl chemický.

13. Cukrovarnictví.

14. Pivovarství a sladařství.

15. Lihovarství.

16. Mlynářství, průmysl potravin a poživatin.

17. Letectví.

18. Vojenská technika.

19. Fysika.

20. Architektura.

21. Stavitelství.

22. Geodesie.

23. Polygrafie.

24. Sociální politika (zábrana úrazů).

25. Lékárnictví.

26. Železnice.

27. Silnice.

28. Mosty.

29. Vodní stavby.

30. Stavba měst a obcí (urbanismus).

31. Foto- a kinematografie.

32. Průmysl kožní.

33. Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v Československu.