1972

1972

1972–1973 Archiv pokračoval v plnění svého základního poslání shromažďovat a zpracovávat archivní a jiný dokumentární materiál k dějinám techniky a průmyslu.

Na úseku písemných pozůstalostí byly v roce 1972 převzaty zejména tyto větší provenienční celky: další část fondu Frant. Křižíka, rozsáhlý dokumentární materiál z oboru silikátů, skla a keramiky od Rudolfa Bárty, prof. ČVUT, písemné pozůstalosti techniků a vynálezců Vojtěcha Voleníka (slévárenství), Václava Mathausera (železniční a vodní doprava), Vítězslava Havlíčka (elektrotechnika). Z přírůstků v roce 1973 jsou nejvýznamnější: fond ing. Ivo Kruliše (studijní materiály k dějinám hutnictví), pozůstalost ing. Jaroslava Pudra (dějiny geodézie) a první část pozůstalosti prof. dr. ing. Ladislava Jeníčka (hutnictví, dějiny techniky). Z menších celků převzaty písemné pozůstalosti: Frant. Schmidta (vynálezce v oboru elektrotechniky) a redaktora Jaroslava Jezdínského (motorismus), dále dokumentární materiály k činnosti prof. Ivana Puluje (fyzika, elektrotechnika), prof. Jaroslava Hrdiny (kybernetika) a prof. Viktora Kaplana (vodní turbiny).

Na úseku technické dokumentace byl získán především soubor výkresů z technické registratury Státního bánského ředitelství v Příbrami, čítající na 5000 ks a dokládající vývoj příbramských rudných dolů a jejich strojního zařízení od 20. let 19. století do doby po l. světové válce. Značná část materiálu byla již spořádána. Celkový počet fondů dosáhl tak v roce 1973 430 jednotek (653 inv.č.).

Z archivních fondů dříve převzatých byty inventarizovány a katalogizovány mj. písemné pozůstalosti Maria Stadlera (textil), Vojtěcha Voleníka (slévárenství), část registratury Ústředního svazu čsl. vynálezců a badatelů pro zvelebování živností Praha.

II. Sbírky archivního a dokumentárního materiálu

1. Sbírky fotografií a obrazových dokumentů

Kromě zpracovaných běžných přírůstků byl prováděn výběr pro soubory náhledových snímků k dějinám techniky, které budou sloužit studijním účelům. Dále probíhalo roztřídění a inventování archivu pražského fotografického závodu Bruner a Dvořák a sbírky fotografií k dějinám hornictví z býv. ministerstva paliv, ke které zpracovávány rejstříky. Původní fotografický archiv Technického muzea zpřístupněn rejstříky osob, míst a věcí.

Založena sbírka diapozitivů, do které zařazen materiál z býv. Masarykova lidovýchovného ústavu a několika organizací odborného zaměření, rozsáhlé soubory diapozitivů, které nespadají do tematiky NTM, byly připraveny k předání jiným ústavům.

2. Sbírka oborové dokumentace (firemní literatury)

Sbírka, shromažďující tištěné dokumentární materiály technicko-ekonomického vývoje, byla podstatně rozmnožena o další katalogy, prospekty, ceníky, montážní knížky, technické návody a popisy, výzkumné zprávy, jubilejní tisky, odborné časopisy a jiné tisky k vývoji domácí i světové techniky od 2. poloviny 19. století do současnosti. Akvizice se uskutečňovala jednak vlastním výběrem z podnikových fondů a písemných pozůstalostí, jednak přejímáním z muzeí, technických knihoven a jiných institucí, od soukromníků darem i koupí. Z větších přírůstků třeba uvést materiál po ing. Fr. Štýdlovi, ing. P. Kecovi a ing. Hartmanovi (vesměs z oboru automobilismu), po ing. Oldřichu Cimburkovi (strojírenství, elektrotechnika) a z oboru hornické technologie české a sovětské po roce 1945 od ing. dr. Jiřího Schenka.

V roce 1972/1973 bylo zpracováno na základe mezinárodního desetinného třídění 6022 přírůstků, takže stav sbírky se zvýšil na 26849 jednotek. K utříděným dokumentačním materiálům byl zpracováván pomocný rejstřík.

Značná část agendy byla zaměřena na zpřístupnění a společenskovědní využití zpracovaných materiálů pro naši i zahraniční veřejnost. Vypracována řada často pracných rešerší, poskytnuty podklady a informace ve více než 300 případech pro potřeby domácích a zahraničních ústavů, muzeí, archivů, badatelů a sběratelů, pro sdělovací prostředky, různé výstavní a jiné akce i pro potřeby NTM. Tematicky tyto práce byly zaměřeny především na vývoj automobilismu a silniční dopravy.

Byly shromažďovány údaje o základních typech vozidel čsl. a zahraničních značek z firemní literatury a odborných časopisu a publikací ve formě přehledné kartotéky. Dále pokračovalo shromažďování a inventarizování fotonegativů s touto tematikou.

Sbírky patentů byly rozšířeny o soubor německých, anglických a francouzských patentů z 19. století převzatých z knihovny býv. Jednoty ku povzbuzení průmyslu v rozsahu 10 skříní.

V ostatních sbírkách akviziční a pořadatelské práce byly menšího rozsahu: Stav sbírek podává přiložená tabulka.

III. Registratura NTM

Archiv vykonává funkci podnikového archivu NTM. Zejména byl převzat spisový materiál některých oddělení muzea z let 1945–1965 a roztříděny písemnosti jednotlivých skupin Spolku NTM. Soustavně byl sbírán a tříděn dokumentární materiál současný o výstavách, expozicích a jiných úsecích činnosti ústavu, příležitostné tisky, výstřižky z denního a odborného tisku a obrazové dokumenty.

IV. Dokumentace současnosti

V souvislosti se snahami, které se v posledních letech uplatňují ve stále rostoucí míře v muzeích a jiných dokumentačních zařízeních, přistoupili jsme k výstřižkové dokumentaci současnosti z denního tisku. Výstřižkový archiv zaměřen na pokroky vědy a techniky, biografický materiál a činnost příbuzných domácích a zahraničních muzeí a institucí.

V. Lokace fondů a sbírek

V 1. pololetí 1972 byla zahájena generální rekonstrukce zámku v Úholičkách, který slouží za archivní depozitář s využitou plošnou výměrou cca 600 m2. Projekt rekonstrukce zámku, který je památkovým objektem, vypracoval Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů, stavbu provádí n. p. Pražské silniční a vodohospodářské stavby. Po celý rok pracovní kapacita oddělení byla zaměřena na stěhovací práce, třídění a nové uložení archivního materiálu v náhradních prostorách. Tyto prostory v budově Invalidovny a v hale v Čelákovicích nevyhovují pro trvalé uložení a svým nedostatečným rozsahem neumožňují přiměřené používání všeho materiálu. Vystěhování celého objektu v Úholičkách a na to navazující montážní a pořádací práce kladly na pracovníky archivu i provozu zvýšené pracovní nároky za ztížených podmínek. K podstatnému zlepšení prostorového vybavení archivu po stránce kvantitativní i kvalitativní dojde až po skončení rekonstrukce koncem roku 1975. Do té doby akviziční a pořadači práce archivu jsou pro uvedené nedostatky velmi ztíženy. VI. Vědecko-výzkumné a odborné práce

1. V rámci státního úkolu VIII-3–5/5 „Vývoj čs. techniky v 19. a na počátku 20. století“ byl prováděn výzkum obrazových pramenů k vývoji techniky v uvedeném období z fondů archivu, publikací a časopisů.

2. Připraven soupis archivních a jiných písemných pramenů k dějinám hutnictví, které jsou uloženy v archivu NTM. Soupis bude zveřejněn společně se soupisem sbírkových předmětů z fondů oddělení metalurgie.

3. Na úseku historické bibliografie byl dokončen a publikován „Historický soupis časopisů z oboru dopravy v českých zemích“, který sahá až do současnosti.

Pro soupis českých technických periodik do r. 1945 byla připravena z větší částí bibliografie časopisů z oboru hornictví a hutnictví.

Dále postupovaly práce na bibliografii české literatury knižní a časopisecké k dějinám techniky publikované v letech 1970–1972. Bibliografie bude zveřejněna v jednotlivých svazcích referátového časopisu Dějiny výrobních sil.

Z řady výběrových bibliografií tematicky zaměřených na jednotlivá průmyslová odvětví byla vydána bibliografie literatury k dějinám hutnictví ve dvou svazcích. Zahájeny práce na dalším svazku věnovaném dějinám chemického průmyslu. Budou tak podstatně doplněna předchozí zpracování vydaná v Rozpravách NTM.

Z dalších dílčích bibliografických prací třeba uvést zpracování bibliografií ing. Ivo Kruliše a prof. ing, dr. Ladislava Jeníčka, určených pro Rozpravy NTM.

4. Na úseku technických památek prováděn výzkum a dokumentace památek z industriálního období průmyslových center Čech spolu se Státním ústavem památkové péče a ochrany přírody. Připraveny návrhy na hornický skanzen v Příbrami, kde prováděn průzkum objektů a shromážděny podklady pro vyhlášení za kulturní památku podle zákona 22/56 (spolu s oddělením hornictví a jinými institucemi). Dále projednáváno vyhlášení ochrany hornických a hutnických památek v Ostravě. V rámci zvláštní komise SÚPPOP byla řešena problematika konzervace a obnovy zbytků koněspřežní železnice z Českých Budějovic do Lince jako národní kulturní památky. Vypracována dobrozdání na záchranu a využití některých mostních objektů v Praze, krovu kostela v Dolních Královicích apod.

5. Na úseku firemní literatury vypracována řada obsáhlých zpráv zejména o vývoji dopravních prostředků pro domácí a zahraniční badatele, odborné publikace apod.

6. Zahájeny práce na kalendáři výročí z dějin věd a techniky pro léta 1974—1980 (excerpce literatury, sledování aktuální dokumentace), který bude sloužit potřebám NTM a badatelské práci veřejnosti.

7. Semináře. Uspořádány dva semináře z dějin skla a keramiky na téma „Dějiny jemné keramiky“ (23. 5. 1972) a „Vývoj silikátových surovin“ (10. 12. 1973). Přednášky z předchozích seminářů publikovány v Rozpravách NTM č. 57 "Příspěvky k dějinám skla a keramiky“. Vedoucí se dále podílel na třech seminářích z dějin chemického průmyslu pořádaných Společností průmyslové chemie ČSVTS. Na semináři Čs. společnosti pro dějiny věd a techniky věnovaném koncepčním otázkám přednesl příspěvek o vztahu dějin techniky a dějin hospodářství. Na semináři o zpracování písemných pozůstalostí, který pořádala Archivní správa ministerstva vnitra v Plzni, podal referát o písemných pozůstalostech techniků.

8. Kulturně výchovná činnost

Výstava o Josefu Resslovi připravené spolu s Technickým muzeem ve Vídni a Lublani byla v roce 1972 a 1973 uskutečněna v Linci (Oberosterreichis­ches Landesmuseum), Mnichově (Deutsches Museum) a Terstu (Museo civico di storia naturale) a bude pravděpodobně instalována ještě na dalších místech v zahraničí.

Svým materiálem a konzultacemi se archiv podílel i na řadě akcí dalších, na přípravě nových expozic a výstav NTM, muzeí vlastivědných a podnikových.

9. Vědecké a odborné styky, rešerše, badatelská služba

Archiv udržoval nebo navázal styky s mnoha muzei, archívy, výzkumnými ústavy a badateli. Tato spolupráce vedla v mnoha případech k získání a výměně cenných dokumentačních materiálů. Zahraniční styky zejména prohloubilo zasedání I. sekce ICOM v Praze (říjen 1972), studijní cesta vedoucího do Budapešti a maďarských muzeí (prosinec 1972) a některé jiné akce a výstavy s mezinárodní účastí.

Z domácích institucí probíhala úzká spolupráce s orgány Státní památkové péče v čele s SÚPPOP, s řadou vlastivědných muzeí, ústavy ČSAV, Čsl. společností pro dějiny věd a techniky, Společností průmyslové chemie ČSVTS aj.

Podobně jako v předchozích letech značnou část pracovní kapacity pracovníků archivu si vyžádala badatelská, informační a rešeršní činnost pro ostatní oddělení NTM i pro žadatele mimo-ústavní. Na těchto úkolech se podíleli v rámci svých referátů všichni odborní pracovníci archivu.

10. Organizace oddělení

Archiv architektury a stavitelství byl od 15.5.1973 začleněn do oddělení stavitelství a architektury a podřízen novému vedoucímu ing. arch. Vladimíru Šlapetovi (viz příslušná zpráva).

Pracovníci oddělení:

PhDr. Karel Černý, samostatný odborný pracovník – vedoucí odd.

Eva Ellederová, prom. pedagog-psycholog, asistent I. stupně

Valerie Honzáková, asistent 1. stupně

Jaroslava Jílková, prom. knih., odborný pracovník

Emilie Jirásková, samostatný pracovník

Eliška Jirkovská, správce depozitáře (1/2 úvazek)

Bohumila Kohlerová, dozorce ve sbírkách

Ing.dr. Pavel Vitouš, asistent II. stupně (od 1.6.1973, pracovní úkoly v rámci archivu a oddělení hornictví)

ing. dr. Jiří Schenk, zaměstnán podle dohody o práci

Jiří Hort, asistent II. stupně, přidělen do odd. provozu od 1. 3. 1973

Rudolf Kůrka, asistent II. stupně, termínovaný pracovní poměr skončil k 31. 3. 1972

Eva Tichá, dokumentátor, pracovní poměr rozvázán k 15. 8. 1973

Obor stav k 1. lednu 1972 stav k 1. prosinci 1972
Odborný oddíl inv. č. kusů II. stupně inv. č. kusů II. stupně
Archivní fondy 640 417 310 645 422 314
           
Sbírky          
1. Rukopisy 1673 1673 1510 1683 1683 1520
2. Přednášky 519 519 519 519 519 519
3. Plány a výkresy 1507 1507 1507 1507 1507 1507
4. Fotonegativy 28917 28917 28917 29013 29013 29013
5. Fotopozitivy 35109 35109 35109 35448 51448 51448
6. Grafika 5670 11053 11053 5683 11066 11066
7. Plakáty 762 850 850 762 850 850
8. Biografie techniků   17106     17106
9. Odborová dokumentace 22235 22235 22235 25098 25098 25098
10. Jubilejní tisky 1483 1616 1616 1505 1630 1630
11. Medaile 176 245 245 176 245 245
12. Dokumenty 471 471 471 471 471 471
13. Cechovní archiválie 147 147 147 147 147 147
14. Vzorkovnice 514 731 731 514 731 731
15. Výstřižky   127200 127200   127200 127200
16. Knihy 41697 41697 41697 41697 41697 41697
17. Diapozitivy       25 353 353
           
Letecký archiv          
1. Fondy 1770 1770 1770 1770 1770 1770
2. Negativy 4970 4970 4970 4970 4970 4970
3. Plány 2800 8300   2800 8300
           
Železniční archiv          
1. Výkresy a plány 1150     1150  
2. Fotografie 2100     2100  
3. Tištěné dokumenty 2600     2600  
           
Archiv architektury a stavitelství          
1. Fondy 140 140 76 141 141 80
2. Sbírka fotografií 1318 2700 2700 1318 2700 2700
3. Sbírka modelů 199 199 199 199 199 199
4. Sbírka sádrových odlitků 685 1341 685 685 1341 685
5. Knihy           2500