1970

1970

Archiv pro dějiny techniky a průmyslu, jak byl konstituován jako odborné oddělení NTM organizačním řádem na počátku r. 1969, má za úkol shromažďovat a zpracovávat písemný a jiný dokumentární materiál k dějinám techniky a průmyslu. Navazuje tak na činnost archivu pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce, ustaveného před 40 lety, i pozdějšího studijního a dokumentačního oddělení, i když s některými programovými změnami. Z nich jistě nejdůležitější je ta, že studijní a vědecké úkoly, které se do značné míry soustřeďovaly v rámci tehdejšího muzea právě v tomto útvaru, jsou dnes svěřeny samostatnému odbornému oddělení pro studium dějin techniky.

V uplynulém roce věnoval archiv ve funkci podnikového archivu NTM zvýšené úsilí registratuře muzea, která předtím byla poměrně opomíjena. Bylo třeba soustředit spisový materiál, který vzešel z činnosti ředitelství a jednotlivých oddělení i z působení bývalého Spolku NTM a jeho odborných skupin. Přes značné mezery, které se už nepodaří z převážné části zaplnit, umožňuje tato pramenná základna získat obraz o vývoji ústavu v mnoha složkách jeho činnosti i v širších souvislostech. Archiv přejímá i průběžně dokumentární materiál tištěný a obrazový vztahující se zejména k výstavní a expoziční činnosti NTM.

Druhou oblastí sběrné činnosti byly písemné pozůstalosti a rozptýlený dokumentární materiál přejímaný ze soukromých rukou, výzkumných ústavů, průmyslových závodů, vlastivědných a jiných muzeí. Podobně jako již v uplynulých letech, akvizice větších fondů ustupovala před jednotlivými dokumenty. Pozornost jsme soustřeďovali především na nevydané rukopisy studií a pamětí, obrazovou a fotografickou dokumentaci, firemní literaturu z hlavních oboru techniky, které jsou v muzeu zastoupeny trojrozměrnými sbírkami. Bohužel rozsáhlejší akviziční činnost neumožňují stísněné prostorové možnosti a ani v budoucnu není konkrétní naděje na zlepšení této neutěšené situace, ba naopak stavební stav zámku v Úholičkách, kde je soustředěna převážná část archivních fondů, je havarijní.

Z větších provenienčních celků, které byly převzaty, třeba uvést písemnou pozůstalost Václava Gutwirtha (dějiny techniky a jejich popularizace), Václava Havlíčka (keramický průmysl), Jana Klepla (dějiny průmyslu, archivnictví) a Vladislava Tomíčka (radio-telegrafie). Tím počet archivních fondů vzrostl na 414. Z pražské techniky byly dále převzaty dokumentační soubory z oboru geodézie, kde je zachycena činnost prof. Fr. Müllera, Karla Kořistky a Fr. Novotného.

Inventarizační a katalogizační práce probíhaly zejména ve sbírkách rukopisů, fotografií a grafiky, oborové dokumentace (firemní literatury), jubilejních tisků a osobností. Materiál v těchto sbírkách uložený je také nejvíce využíván pro potřeby muzea i externími badateli. Tak byl zpracováván Evou Ellederovou bohatý fotografický archiv firmy Brunner a Dvořák z let 1900–1940 a Ing. Dr. Jiřím Schenkem tematická sbírka fotografií převzatá od ministerstva paliv a čítající na 6000 negativů a pozitivů k dějinám i současnosti našeho hornictví. Naproti tomu byly předány soubory portrétních fotografií pocházející z Uměleckoprů­myslového muzea zpět tomuto ústavu v souvislosti s rozšířením jeho programu. – Ve sbírce oborové dokumentace vzrostla zejména dokumentace k vývoji našich i zahraničních automobilů (zpracovala Emilie Jirásková).

Podstatnou složku agendy archivu tvořily rešerše, posudky a porady. Tematicky zahrnovaly vývoj technický i hospodářský od nejstarších dob do současnosti, a to jak otázky metodické a dokumentační, tak i literární a osvětové využití materiálu. Nejvíce byl zastoupen automobilový průmysl, kde značná část rešerší E. Jiráskové byla určena pro zahraniční badatele, vývoj železářství a chemického průmyslu.

Vedle těchto vlastních archivních a dokumentačních úkolů pokračoval archiv soustavně v pracech bibliografických. Ve spolupráci s Janem Kořánem DrSc. připravila Dr. Svatava Šteinerová bibliografii dějin hornictví. Na rozdíl od předchozího zpracování, které bylo vydáno v Rozpravách NTM, zahrnuje i bibliografické prameny mimo naši ústavní knihovnu, ale omezuje se na české země pro těžkou přístupnost slovenských publikací. Obsáhlý a obtížný soupis technických periodik do r. 1945 připravovala Jaroslava Jílková, která současně pracovala na historickém soupisu časopisů v oboru dopravy.

Pro dvoudílný jubilejní sborník muzea byly připraveny příspěvky o archivní a dokumentační činnosti NTM (Dr. Karel Černý a arch. Ing. Antonín Hloušek), o bibliogratické činnosti a soupis publikací našeho ústavu (J. Jílková).

Z vědeckých organizací archiv zejména úzce spolupracoval s některými složkami Společnosti pro dějiny věd a techniky. Tak s pracovní skupinou pro dějiny silikátů byl uspořádán již pátý seminář věnovaný tentokrát dějinám sklářství a přednášky z předchozích akcí byly připraveny k tisku v Rozpravách. Výsledky symposií sekce pro dějiny dopravy byly uveřejněny v Rozpravách č. 37 (Z dějin čsl. dopravy) a č. 41 (Československo ve středoevropském dopravním vývoji).

Na úseku technických památek probíhaly evidenční práce a snahy o záchranu a využití některých objektů. Jako výsledek několikaletého výzkumu byl vydán Přehled technických památek v českých zemích, připravený Dr. Jiřím Vondrou a Dr. K. Černým, který zahrnuje na 400 památek. Z jednotlivých objektů, u kterých jsme se snažili uplatnit zásady památkového zákona ve spolupráci s orgány památkové péče, třeba uvést vysokou pec V Jinčích, hamr v Dobřívi, soubor hornických objektů v Příbrami, nádraží Praha – Těšnov.

V oboru kulturně-osvětové činnosti se archiv podílel na dokumentační přípravě řady výstav NTM, zejména výstavy uspořádané k 25. výročí ČSSR. Výstava o koněspřežní dráze Č. Budějovice – Linec, připravená za vedení Dr. K. Černého, měla další (již šestou) reprízu ve Švýcarsku (Verkehrshaus v Luzernu).

Značných dokumentačních výsledků dosáhl také archiv architektury a stavitelství, který za vedení arch. Ing. A. Hlouška je začleněn do archivu NTM. Jeho fondy byly obohaceny o rozsáhlé soubory architektů Pavla Janáka, Aloise Kubíčka a Oldřicha Stefana, o materiál ze soutěží na úpravy Prahy po r. 1945 aj. Na tyto nové fondy byly také kromě několika celků dalších zaměřeny pořádací práce. Pokračovalo se i ve zpřístupňování starších fondu speciálními rejstříky věcnými.

Z materiálu archivu byla připravena jubilejní výstava Josefa Gočára pořádaná Svazem českých architektů, který si také vyžádal řadu exponátů pro výstavu architektury XX. století v Londýně. Značné časové nároky vznášela na pracovníky archivu, jejichž zmenšený počet musí zápasit i s nedostatkem prostoru, badatelská služba, která v poslední době má vzrůstající tendenci, ať již jde o témata studijních prací nebo podklady pro památkové nebo projekční útvary.

Po přestávce několika let podařilo se rozvinout rekonstrukci a konzervaci ve sbírce architektonických modelů. .Tak byl zachráněn rozsáhlý model nádraží Praha – Střed, Černínského paláce, přestavby Rudolfina, zasedací síně Staré sněmovny, průkopu na Letné atd. Ovšem zdolat všechny úkoly je nad síly jediné pracovnice Hany Znamenáčkové.

V dalším archivu, který je také umístěn v budově Invalidovny, v archivu leteckém, se zaměřily práce na akvizici a zpracování dokumentu k dějinám čsl. letectví mezi dvěma válkami (zejména získány fondy Dr. Emanuela Hofa a Ing. Aloise Vicherka). Dále byla revidována sbírka fotografií a poskytnuta řada rešerší a informací institucím i badatelům.

  přírůstek 1970 stav k 31. 12. 1970
Sbírka rukopisů 45 1658 č. inv.
sbírka grafiky 722 11053
sbírka negativů 931 15221
sbírka pozitivů 1662 34562
sbírka oborové dokumentace 1922 16877+66830
sbírka jubilejních tisků 116 1467
sbírka osobností 710 16010

Archiv pro dějiny techniky a průmyslu. Stav k 30. listopadu 1970

Odborný oddíl stav. inv. č. počet kusů
Archivní fondy 413 1900 fasciklů
  1000 knih
  10000 plánů a výkresů
 
Sbírky
1. Rukopisy 1652 1652
2. Přednášky 519 519
3. Plány a výkresy 1507 1507
4. Fotonegativy 27361 27361
5. Fotopozitivy 34524 50526
6. Grafika 11053 11053
7. Plakáty 762 850
8. Biografie techniků 15710
9. Odborová dokumentace 16826 83656
10. Jubilejní tisky 1467 1600
11. Medaile 176 245
 
Letecký archiv
1. Fondy 1750 1750
2. Negativy 4970 4970
3. Plány 2600 8100
 
Železniční archiv
1. Výkresy a plány 1000
2. Fotografie 2000
3. Tištěné dokumenty 2500
 
Archiv architektury a stavitelství
1. Fondy 143 300000 výkresů
2. Sbírka fotografií 1318 2500
3. Sbírka modelů 199 199
4. Sbírka sádrových odlitků 685 1341