1953

1953

Studijní a dokumentační skupina.

I. Plánovány byly tyto větší úkoly v roce 1953.

Publikace:

 • A. V. Florovskij, Českoruské obchodní styky do pol. 18. století, ve Státním pedagogickém nakladatelství
 • Živé prameny /nebo Dílo a život – prozatímní názvy výboru vzpomínek /buď ve Státním pedagogickém nakladatelství nebo Československý spisovatel, nebo nakladatelství Mladá Fronta.
 • Dějiny sklářství ve vzpomínkách ve spolupráci s Museem pro umělecký průmysl v Jablonci a KNV v Liberci.

Výzkum, dokumentace a ostatní vědecká činnost:

 • zahájení péče o památky, zejména stavební, vývoje průmyslu u nás ve spolupráci se Státní památkovou péčí a venkovskými musei.
 • Pokračování v akci sběru vzpomínek a pamětí starých dělníků, řemeslníků, techniků i činitelů hospodářského života.
 • Pokračování v pořádání, skartaci a inventarisaci archivních fondů a sbírek.

II. Plněny byly tyto úkoly:

 • Do vlastní úschovy převzala skupina 16 archivních větších fondů.
 • Dokončeno pořádání a inventarisace 25 fondů.
 • Celkem: 461 knih, 279 krabic, 19 thék plánů a  2929 č. invent.
archivní sbírky přírůstek celkem čítá
  č. i. kusů č. i. kusů
Vzpomínek a studií 304 304 667 667
Fotografických negativů 171 171 4934 4934
Fotografických pozitivů 49 1006 199 4002
Cechovních archiválií 14 14 110 110
Vzorkovnic 9 9 287 441
Grafiky 337 355 830 870
Archiválií různé provenience 73 365 73 365
Map a plánů 314 314 314 314
Cenných papírů 123 468 123 468
Plakátů 30 47 30 47
Celkem 1424 3053 7567 12218

Ve studijní dokumentační skupině bylo 1036 návštěv badatelů. Ze sbírek zapůjčeno 97 ústavům nebo osobám 1795 ks archiválií.

III. Knihovna; sbírky drobných tisků a výstřižků.

 • Darem získáno 2700 sv., koupí 1482 sv. Vazba 290 sv.
 • Knihovna odebírala k 31. 12. 107 časopisů.
 • Inventarisováno a katalogisováno 3623 sv., takže knihovna má k 31. 12. 1953 26959 sv. (a cca 7500 sv. nezpracovaných a cca 1200 duplikátů).
 • Plán splněn na 120%.
 • Z knihovny si vypůjčilo 362 osob 1751 sv.
 • Plán splněn na 171%.

Sbírka výstřižků

 • Nově zařazeno asi 5500 kusů, takže celkem čítá zhruba 85000 ks.
 • Revidováno oddělení 1932–1938 a 1939–1945.
 • Materiál 1945–1953: zpracovány nedodělky, tj. vystříhány, nalepeny, signovány, věcně roztříděny a chronologicky zpracovány podle měsíců.

Sbírka drobných tisků

 • Rozmnožována příležitostně.