1949

1949

1948/1949

Archivní fondy.

V uvedeném období získal a inventarisoval Archiv 20 fondů (č. 255 až 274). Z nich lze připomenouti na př. výkresy A, a J. Schnircha (1779–1870), které jsou dalším doplňkem vzácné rodinné pozůstalosti, Archivu již dříve svěřené, sbírku stanov bratrských pokladen (1863–1938), rukopis studie Fr. Zumana o Ing. Dr. h. c. Antonínu Rytířovi (1849–1922) a Album fotografií býv. záv. J. D. Starck (1792–1939). Zahájena byla inventarisace rozsáhlých pozůstalostí: Ing. Dr. h. c. Frant. Křižíka (1847–1941) a montanisty Ing. Rudolfa Sládečka (1857–1929).

Knihovna a sbírky.

Knihovna vzrostla o 1.005 čís. přír. a čítá 6.122 sv. Jelikož Archiv soustřeďuje zejména starší literaturu hospodářskou, vyřazovanou z knihoven sloužících ryze praktickým účelům, nezbytnou však pro studium našeho hospodářského vývoje, koná tak i v tomto směru činnost záchrannou. – Vedle knihovny doplňuje Archiv také sbírku drobných tisků a soustavnou sbírku výstřížků, pořádané věcně.

Ochrana, evidence a výzkum archivu

je hlavním úkolem Archivu. Především je třeba, aby se podniky samy, lépe než dosud, staraly o starší své cenné písemnosti a budovaly si vlastní podnikové archivy. Nenahraditelné škody působí zejména bezohledně a překotně prováděné sběry papíru. Zástupce Archivu doporučil proto na poradě min. průmyslu 1. října, aby se také v podnicích vytřiďovaly písemnosti podle skartačních směrnic, jak je tomu u veřejných úřadů. Jak brněnský tak i pražský Archiv podaly pak hosp. ministerstvům zároveň s návrhy na organisaci hospodářského archivnictví návrh těchto směrnic. Závažnost věci ocenilo zatím jedině min. financí, které vydalo 19. listopadu o č. j. 224.221/48-III/5 Směrnice pro skartaci písemností peněžních ústavů a 23. prosince o č. j. 250.125/48-III/8 obdobné směrnice pro smluvní pojišťovny.

Aby bylo podnikové archivnictví postaveno na pevný základ, vypracoval Archiv ve spolupráci s Čs. normalisační společností a Čs. dokumentační společností Řád pro podnikové archivy, který vyjde v červnu jako 11. část normy ČsNS 1411 Spisový a archivní řád pro podniky. Součástí této normy budou také směrnice pro vytřiďování písemností v podnicích. Zároveň s tím vyjde také ČsNS 1412 Spisový plán pro podniky.

Z podnětu a za spolupráce pražského (po př. brněnského) Archivu se pořádaly kursy pro podnikové archiváře a to 15. až 16. listopadu v Plzni, 18. až 19. listopadu v Olomouci a 28. až 30. dubna 1949 v Liberci. Účastníci pardubického kursu se usnesli jednomyslně na resoluci, která tlumočí nejnaléhavější potřeby hospodářského archivnictví.

Uvedené normy nesplnily by svůj účel, kdyby za nimi ne následovalo soustavné školení pracovníků. Proto Archiv společně s uvedenými společnostmi připravují pořádání 14 čtyřdenních kursů spisové dokumentace a podnikového archivnictví v tomto roce v celé ČSR. První z nich se koná v Praze od 30. května do 2. června t. r.dbočka v Liberci.

Již v červenci m. r. provedli z podnětu Archivu zaměstnanci zemského, musejního a průmyslového Archivu odbornou skartaci registratur vybraných zrušených podniků na Liberecku na způsob nárazové brigády. Další brigáda těchto zaměstnanců svezla s podporou MŠVU a FNO 10. až 15. dubna t. r. zachráněné archiválie do zvláštní místnosti, kde je spořádala. Položila tak základ k odbočce Archivu v Liberci, která se má stát ohniskem hospodářské archivní péče v našem severním pohraničí.

Publikace.

V těchto dnech vyšlo druhé vydání užitečné příručky B. Mendla: Hospodářský vývoj Evropy. Archiv chystá rozmanité pomůcky archivní a zejména vydání Křižíkových pamětí.