1946

1946

Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce, který letos dovršil 15 let působnosti, uložil řadu dalších fondů z nejrozmanitějších odvětví. Lze tu připomenouti zejména čtyři vzácné soubory písemných památek firmy Märky, Bromovský a Schulz v Hradci Králové a v Adamově (zal. r. 1874) a bývalé pražské Rustonky (zal. r. 1832). Velmi rozsáhlá je registratura staré pražské slévárny Kudliczovy později V. A. Křídlo; do konce 18. stol. sahají účetní knihy Hergetovy vápenky a cihelny v Praze (1792–1800) a do počátku minulého století kniha zápisů o usneseních s opisy korespondence Společnosti hr. Jiřího Buquoye a Huberta Blanqueta v Praze, která se zabývala textilním a sklářským obchodem, z let 1819–1821. Cenné paměti Baštovy a Schleydrovy doplňují nově získané železniční vzpomínky Jana Roháčka, Týž autor svěřil Archivu také původní vylíčení historie býv. železárny v Hedvikově. Další je dokumentární memoirový materiál Prof. Kristiána a Ing. Karla Petrlíka zlomek pozůstalosti montanisty JUDr. Ing. Karla Kurze, zejména také odborná pozůstalost tajemníka Prof. B. Mendla z oboru hospodářsko-historického, obsahující též některé rukopisy dosud nevydané. Nejmladšího původu je fotografický materiál z loňských jubilejních železničních výstav. Soustavně také pokračoval Archiv v doplňování sbírky výstřižků z denního tisku, zachycující přístupně současný náš život hospodářský. Nemalý důraz kladl na ochranu a evidenci rozptýlených archivalií venkovských. Jelikož je málo možností navštěvovat podniky a jiná místa osobně, Archiv jest aspoň v písemném styku s městskými archiváři a jinými zájemci zejména v pohraničí a nabádá je, aby věnovali také pozornost hodnotnému písemnému materiálu z oblasti průmyslové a obchodní.

Kniha Florovského „České sukno na východoevropském trhu v XVI. – XVIII. věku“ a významná práce Bedřicha Mendla „Dějiny řemesel a obchodu v Městech Pražských“ doplněná vyčerpávající bibliografii zvěčněného, vyjdou v nejbližší době. Z publikací připravovaných lze připomenouti zejména paměti našeho nejvýznamnějšího vynálezce Františka Křižíka.

Úkoly Archivu jsou dnes naléhavější a naše odpovědnost před budoucím badatelem i celou naší národní veřejností naléhavější, než kdykoli dříve. Postátnění převážné části průmyslu a peněžnictví, zejména všech velikých a klíčových podniků, jakož i převzetí veškerého starého, významného, dříve německého průmyslu v pohraničí, provázené hlubokými změnami organisačními a personálními; i rušením a stěhováním závodů, přináší opět nebezpečí, že staré podnikové i jiné příbuzné písemnosti, pokud nebyly již zničeny neporozuměním minulých dob, propadnou zkáze. Převratné dílo naší národní revoluce nese tak s sebou palčivou odpovědnost zabezpečiti všechna tato dokumentární svědectví, která jsou nenahraditelným statkem národním, pro potřeby historické, hospodářské, technické a sociální vědy a. prakse. Revoluční dílo skytá však zároveň nikdy nebývalé možnosti uskutečniti velkoryse příkladnou moderní archivní péči na tomto poli. Jest podlomena zásada nedotknutelnosti soukromého vlastnictví, jež byla dosud ne zřídka nepřekonatelnou překážkou úsilí o záchranu těchto dokumentů, odpadly přemrštěné zpravidla obavy před fiskálními úřady nebo před prozrazením obchodních tajemství, i také strohé kapitalistické zaměření, které bránilo všem opatřením, pokud nepřinášela bezprostředního hmotného užitku. Jest také nasnadě, že jest povinností znárodn6d6ho průmyslu a státu převzíti s dědictvím liberalismu nejen hmotné hodnoty, nýbrž, i jeho závazky kulturní.

Abychom učinili zadost této naléhavé povinnosti musíme zdolat především dva úkoly, navzájem závislé a vzájemně se doplňující

1. Zřizování t. řeč. podnikových příp. závodních archivů jako živých moderních zařízení, sloužících jak praktickým, potřebám podniků, tak vědeckému bádání, jak se osvědčily v cizině i u nás (Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Báňská a hutní a j.).

2. Vybudování ústředního archivu průmyslového.

Archiv ten bude ústředním orgánem poradním a evidenčním pro archivy podnikové, zároveň sběrnou registratur zrušených podniků, odborných pozůstalostí a jiných archivalií, které nelze uchovati na místě vzniku, rozptýlené dokumentární látky tištěné a pod., jakož badatelským střediskem pro studium našich nejnovějších dějin hospodářských.

Na základě svých zkušeností může Archiv předložiti podrobný program, jak uskutečniti tuto vzornou péči, odpovídající našim poměrům, potřebám i možnostem.

Veškeré úsilí Archivu podlamuje však naprostý nedostatek finančních prostředků. Koncem roku ztratil proto Archiv jedinou stálou sílu odbornou a místo podrobně promyšleného a připraveného a v zájmu naší vzdělanosti nutného rozvoje činnosti, jest nucen omezovati i nejzákladnější své potřeby.