1944

1944

Jedním z pramenů, k nimž historik našeho podnikání novější doby bude zpravidla nucen sáhnouti nejdříve, budou obchodní rejstříky. Dlužno proto uvítat, že pražská obchodní a živnostenská komora svěřila

V tomto roce do úschovy Archivu materiál vymazaných firem do r, 1937 (akc. společnosti, spol. s r. ob. a částečně družstva) zahrnující zatím 1981 firem uložených v 26 krabicích (C. fondů 202 a 209). Tím rozmnožen zároveň bohatý soubor komorních fondů v Archivu chovaných.

Koupí získal Archiv písemnou pozůstalost profesoru české techniky Jana Nepomuka Woldřicha (nar. 15. VI. 1834, zemi. 3. II. 1906) a Josefa Woldřicha (nar, 18. II. 1890, zemi. 3. VIII. 1937), obsahující zejména velmi cenné posudky geologické (č. 203). Technické museum uložilo v Archivu rovněž rozsáhlou odbornou pozůstalost montanisty Ing. Rudolfa Sládečka (nar. 17. IV. 1857, zemř. 16. X. 1929) (č. 210) a spisy o regulaci Vltavy a o stavbě řetězového mostu a nábřeží v Praze z pozůstalosti Vojtěcha Lanny z let 1828–1840 (č. 208). – Z oblasti cukrovarnické jsou další nové přírůstky Archivu z pozůstalostí strojmistra Antonína Malého 1866–1926 (č. 201), řed. Antonína Jelínka 1845–1901 (č. 204) a řed. Františka Mareše (nar. 23. VIII. 1852, zemi. 10. IV. 1909) (č. 211) a od České společnosti pro průmysl cukerní sbírka starých cukrovarnických akcií (č. 205), jichž Archiv chová dnes 44 různých kusů z let 1865–1926. – Svérázným a živým svědectvím o minulosti sice nedávné, avšak již zapomínané, jsou pak nově získané pamětí významného chemika Ing. Karla Petrlíka, nar. r. 1873 (č. 207), a železničáře V. Martínka z let 1881–1925 (č. 206). Pracným a nákladným úkolem Archivu v tomto roce bylo také přestěhovati rozsáhlé dnes již archivní fondy z vyšších poschodí budovy archivu země České do sklepních místností t. řeč. Kramářovy vily v rámci opatření proti leteckému nebezpečí.

Na poli péče a evidence archivů podnikových dosaženo bylo dalších pokroků. Ve smyslu oběžníku ministerstva hospodářství a práce z 10. VI. 1943 č, W I/10–303.629/1943 se Archiv snaží působiti zejména k tomu, aby podniky neničily své registratury šmahem, nýbrž vytřiďovaly jen materiál historicky bezcenný i aby si závody zabezpečily své písemní: památky před leteckým nebezpečím. Zejména dlužno připomenouti, že Spolek pro chemickou a hutní výrobu uspořádal ve dnech 2. a 3. března 1944 kurs pro archiváře svých závodů. Na podnět báňských hejtmanství v Praze a Brně připravil pak Archiv za spolupráce Hospodářské skupiny báňského průmyslu a se souhlasem ministerstva hospodářství a práce kurs pro archiváře podnikových archivů báňských na dny 4. a 5. září 1944. Vedle praktických úkolů měl kurs osvětliti účastníkům také nejvšeobecnější základy teoretické těmito přednáškami: Základní pojmy archivní teorie a prakse, O významu podnikového archivu, Pokyny pro ochranu archivalií před leteckým nebezpečím, Praktické pokyny pro založení a budování podnikových archivů, Hornické závodní archivy a co nutno v nich uchovávati, Přehled vývoje českého hornictví, Prameny k dějinám českého hornictví a Spolupráce osazenstva při budování podnikového archivu. Opatření plynoucí z totálního nasazení znemožnila uspořádání tohoto kursu, se zřením k své důležitosti byly však přednášky ty postupně uveřejněny v časopise Uhlí. Z velkých starých podniků, které, pokud jest Archivu známo, věnují soustavnou péči vybudování svých archivů podnikových, dlužno připomenouti vedle firem již jmenovaných v oblasti průmyslové Akc. společnost dříve Škodovy závody, v peněžnictví Živnostenskou bankou a z tiskařských závodů Politiku.

Archivní knihovna byla rozmnožena o 628 svazků a čítá dnes 3428. svazků, rozšířena byla také t. řeč. sbírka drobných tisků, o níž byla podrobnější zmínka ve zprávě minulé. Také na ostatních svých úkolech (sbírka výstřižků, vědecká práce) Archiv pokračuje, pokud mu současné mimořádné poměry dovolují.

Za členy Archivu přistoupily v tomto roce firmy: Philips, akc. spol., Elektra, akc. továrna na žárovky, Metalix-Roentgen, s. s r. o. a Radioelektra, s. s r. o.

Úhrnný výdaj Průmyslového archivu v roce 1944 byl K 115.314.-, příjem K 122.973.-.