1941

1941

Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce, který letos 15. února dovršil 10 let svého působení, může i v uplynulém roce vykázati pokroky na všech úsecích svého úkolu, vedoucího k záchraně, odbornému spořádání a zpracování písemné dokumentární látky k dějinám našeho hospodářství a techniky novější doby. V Archivu uložená rozsáhlá stará registratura Obchodní a živnostenské komory pražské, zachovaná takřka v úplnosti od založení komory r. 1850 – na rozdíl od všech ostatních komor v Čechách, jejichž písemnosti byly již před časem z valné části zničeny-rozmnožena o materiál z let 1927--1932, takže čítá dnes na 1.200 fasc. a krabic spisů a na 400 svazků protokolů a jiných knih. Mimo to rozmnoženy sbírky Archivu o opis pamětí statkáře Aloise Welze, skýtající zajímavý pohled do historie sklářství XVIII. a XIX. stol., o pozůstalost jindřichohradeckého kupce Václava Třebického z let 1849 až 1923, o živé vzpomínky Jana Puce, vařiče nymburského cukrovaru zejména v době Karlíkově, jakož i o pozůstalost kameníků Karla Holuba a jeho předků od let 70tých až do dnešní doby, postoupenou Archivu Technickým museem, i o jiné drobnější soubory písemných památek a fotografií. Z pořadatelských prací dlužno především připomenouti hrubou skartaci nově získaného materiálu komorního, inventarisaci pozůstalosti Třebického a Holubovy, jakož i četných fondů již dříve získaných, zejména souboru písemností lihovarnických s pozůstalostmi A. Bělohoubka, K. Kruise a A. Nydrleho. V souvislosti se zásadně již uzavřenou rozlukovou akcí, na základě které budou Stálé archivní komisi vydány plány jáchymovských dolů, registratury Porákovskýeh tuhových závodů v Českém Krumlově (Krumau), Obchodní a živnostenské komory v Liberci (Reichenberg) a rukopis J. R. Beutlera o dějinách města Nejdku (Neudek), provedena zevrubná revise všech archivních fondů. Soustavně pokračováno také v přípravných pracích na vydání tištěného katalogu Archivu. Vedle prací pořadatelských lze připomenouti soustavnou sbírku výstřižků z denního tisku, pro kterou je t. č. zpracováváno 15 deníků a 1 týdeník a pořádá se ročně 4–5.000 výstřižků, které jsou tříděny věcně do 293 oddělení. Na základě dosavadních zkušeností byl v uplynulém roce třídicí klíč přepracován. Archivní knihovna rozmnožena byla zejména několika většími dary, z menší části též nákupem, při čemž je získávána zejména literatura vztahující se k významným fondům v Archivu uloženým (na př. tisky vztahující se k našim výstavám z doby okolo roku 1900). Moravská odbočka Archivu v Brně pokračovala za vedení Dr J. Chylíka a prof. J. Šebánka v soustavném vypisování archivní látky k dějinám průmyslu a obchodu v zemském archivu v Brně. Zevrubná studie tajemníka Dr J. Klepla o zkušenostech a úkolech tak řeč. hospodářských archivů v cizině a u nás vyšla v létě v Čas. arch. školy o názvu „Péče o soukromé prameny moderních hospodářských dějin" a bude podle možností vydána Archivem v rozšířeném znění samostatně.

Jako členskou prémii pro rok 1941 vydal Archiv 11. a 12. svazek svých publikací : studii J. Klepla „Počátky továrního průmyslu lnářského v našich zemích", podávající přehled vývoje po dlouhá staletí pro naše hospodářství zvláště významného odvětví výrobního, a spis Ing. L. Nováka „Rodina vynálezců", který upozorňuje na zajímavé postavy vynálezců Romualda a Františka Božka, synů slavného Josefa Božka, i na pozoruhodnou písemnou pozůstalost Romualdovu v Archivu uchovávanou, jejíž soupis v této knížce uvedl Ing. J. Veselý. Řada prací z rozmanitých oblastí naší hospodářské minulosti jest připravena k uveřejnění. Závěrem lze zaznamenati potěšitelný vzrůst zájmu naší veřejnosti o fondy, publikace i úkoly našeho Archivu.