1940

1940

Na závažném svém úkolu národně kulturním, jímž jest: záchrana a odborná péče o dokumentární látku k novějším dějinám našeho průmyslu, obchodu a techniky a postupné zpracování těchto dějin, pracoval Archiv soustavně i v devátém roce svého trvání. Největším jeho ziskem v tomto období jest soubor písemností cukrovarnických, které mu byly svěřeny v dubnu m. r. Českým technickým museem a z převážné části jsou již zevrubně inventarisovány. Jsou to sbírky: J. V. Diviše, K. C. Neumanna, Jos. Pflegra, prof. Andrlíka a četné zlomky drobnější. Písemnosti ty se vhodně doplňují s cukrovarnickými fondy již dříve do Archivu uloženými, jež byly již zpravidla uvedeny v minulých zprávách výročních, i s prameny k dějinám cukrovarnictví v jiných, zejména strojnických fondech (na př. Ing. B. Nedomy). Archivu se tak podařilo soustřediti závažný celek, bez něhož se budoucí historik našeho cukrovarnictví neobejde. Jiným velkým celkem, Archivu rovněž jeho mateřským ústavem postoupeným, jest soubor historicky závažných písemností lihovarnických s pozůstalostí prof. Ant. Bělohoubka. Z různých rukou Archiv získal a odborně spořádal mimo to řadu fondů drobnějších, jež zde nelze vypočítávat. V přehledném katalogu, který jest již připravován, bude snad lze při závěru prvního desítiletí činnosti Archivu r. 1942 ukázat veřejnosti, jak rozsáhlý a významný soubor dokumentární látky o minulosti našeho hospodářského podnikání a technické práce se zde již podařilo zajistit a pečlivě opatřit. Pokroky možno zaznamenat i v ostatních směrech našeho úsilí. Postupně se Archiv snaží zdokonalovat svou soustavnou sbírku výstřižků z denního tisku, získávat evidenci pramenné látky k dějinám průmyslu, obchodu a techniky v rukou soukromých i v jiných archivech i šířit ve veřejnosti porozumění pro dokumentární a národně kulturní hodnotu těchto písemných památek a nabádat k jejich uchování. K tomu cíli vydal Archiv koncem roku drobný informativní spisek tajemníka Dr. J. Klepla „Hospodářské archivy v cizině a u nás“. Na soustavný sběr soudobé tištěné látky, která rovněž chová pro budoucnost nepochybně svéráznou cenu historicky dokumentární, síly Archivu zatím nestačí. Byla však aspoň založena a v budoucnosti bude doplňována také na př. evidence a sbírka tisků z počátků našeho peněžnictví, zajímavé to kapitoly našeho úsilí svépomocného atd.

Jako členskou prémii na rok 1940 vydal Archiv pojednání Ing. Františka Křečka „Prof. K. V. Zenger jako vynálezce" a Ing. Jaroslava Dolenského o Ing. Bedřichu Nedomovi. Oba svazky jsou sice nevelkými tisky, lze však připomenouti, že byly vypracovány výhradně na základě písemných památek v Archivu uchovaných a spořádaných a od mladých techniko k práci na historickém poli zde vyškolených. Bohatý obsah obou písemných pozůstalostí práce ty (zejm. črta o Ing. B. Nedomovi) ovšem nevyčerpávají, spíše lze říci, naši veřejnost na zajímavé tyto pozůstalosti pouze upozorňují. Další dvě publikace jsou již vysázeny: Prof. A. Florovského o starém českém suknu na východoevropském trhu a Dr. Jana Klepla o t. řeč. hospodářských archivech, kterážto studie zároveň se zprávou o činnosti Archivu zaznamenává zevrubně obdobné snahy v zemích jiných, a jak kde o ochranu písemností průmyslových a obchodních podniků jest postaráno. Obsáhlou práci Dr. O. Říhy o počátcích našeho cukrovarnictví, těžící nemálo z dosud nepovšimnuté domácí i cizí látky archivní, bude lze předložiti naší veřejnosti snad již v první polovině tohoto roku a k tisku jsou připraveny další dvě práce: M. Šímové-Husové o práci dětí v počátcích tovární výroby a E. Mendlové přehledná studie o vývoji řemesel a obchodu v Praze. – Archiv, jenž zdolává nemalé své povinnosti, opíraje se při tom o porozumění nepříliš širokého okruhu svých přátel, s potěšením uvítal v poslední době vzrůstající zájem naší veřejnosti o novější minulost hospodářského a technického úsilí v našich zemích. Projevem tohoto zájmu jest i vznik dvou nových zařízení, jež hodlají sledovat některé z úkolů Archivu: Odbor pro dějiny promyslu při Průmyslové jednotě a Příspěvky k dějinám české technické práce, jejichž vydávání připravuje SIA. S oběma těmito středisky navázal Archiv spolupráci.