1939

1939

V osmém roce svého trvání pokračoval Archiv na svých úkolech v neztenčené míře. Z fondů nově získaných lze uvésti na př. Paměti Vojtěcha Plačka, organisátora spolkového života řeznického z konce minulého století, další část písemností závodů Grimmových v Kutné Hoře a jiné. Spolu s rukopisem studie Fr. Grimma o dějinách špendlikářství u nás jest tento fond patrně jedinečným pramenem o řemesle dnes již zaniklém. Písemná pozůstalost Matěje Valtery (1844–1936), obsahující mimo jiné i registraturu lounského cukrovaru do r. 1908 a čítající 20 krabic a 174 svazků účetních knih, byla definitivně uspořádána a doplněna obsáhlým vzpomínkovým úvodem jeho býv. tajemnice, dokreslujícím zajímavý obraz tohoto podnikatele. Vedle výše zmíněných spořádány ještě četné fondy menší. Z nich zaslouží připomenouti zejména písemnosti Viléma R. Weitenwebra, historiografa lékařské fakulty pražské a stálého sekretáře Král. české společnosti nauk z let padesátých. Z činnosti propagační, důležité pro záchranu soukromých písemností, lze zaznamenat dvě přednášky jednatele Archivu prof. R. Barty v rozhlase a několik statí v tisku. Pokračováno v soustavné sbírce výstřižků, zachycující současný život hospodářský pro potřeby příštího dějepisce. Příruční knihovna archivní čítala koncem r. 1939 zhruba 1500 svazků. Aby výsledky práce Jana Vaněčka „Počátky paroplavby a význam Resslovy vrtule pro její vývoj“ (vydané Archivem r. 1938) došly,jak zasluhují, rozšíření i v cizině, vydána kniha tav uplynulém roce znovu s podrobným výtahem německým a anglickým. Jako členskou prémii na rok 1939 vydal Archiv publikaci : J. Klepl, B. Mend1, J. Veselý: „Tři stati z dějin hospodářství a techniky v naších zemích",jež byla veřejností přijata se zájmem. K tisku jest připravena práce O. Říhy o počátcích cukrovarnictví u nás.

Zpráva o činnosti Průmyslového archivu. Jednatel Archivu Prof. Ing. Dr. Rudolf Barta předložil tuto zprávu:

„Také v roce.1939 snažil se Archiv získati co nejvíce starých listin a dokladů a uchrániti je tak před možnou zkázou, a uspořádáním a zpracováním je zhodnotit.

Za tím účelem prosloveno několik přednášek do radia, jež přednesl jednatel Archivu, končících vždy výzvou, aby těmi, kteří podobné listiny mají v majetku, bylo na nás pamatováno. Za týmž účelem psána i řada dopisů a konány osobní návštěvy.

Další oddíl činnosti jest pořádání získaných spisů. Především dokončena registrace pozůstalosti Matěje Valtery (1844–1936), jež včetně registratury lounského cukrovaru do r. 1908 čítá 20 krabic a 174 svazků účetních knih. Nově získána další část písemností závodů Grimmových v Kutné Hoře, takže celý tento fond spolu s rukopisem studie Fr. Grimma o dějinách špendlikářství jest jedinečným pramenem o řemesle dnes již zaniklém. Dále uspořádány písemnosti Viléma R. Weitenwebra, historiografa lékařské fakulty pražské a stálého sekretáře Král. české společnosti nauk z let padesátých, Josefa Lowaga (1849–1911) z oblasti hornictví, zlomky vědeckých pozůstalostí profesorů Bernarda Quadrata a Karla Preise- chemie, Ing. Karla Marka, býv. ministra veřejných prací, Bedřicha Napravila cukrovarnické patentní spisy, Václava Radimského, horního hejtmana, paměti Vojtěcha Plačka (1853–1926), organisátora spolkového života řeznického z konce minulého století a jiné.

Z publikačních prací budiž uvedena práce Jana Vaněčka „Počátky paroplavby a význam Resslovy vrtule pro její vývoj", kterou vydal Archiv r. 1938 a jež vydána v uplynulém roce znovu s podrobným výtahem německým a anglickým. Jako členskou premii na rok 1939 vydal Archiv publikaci: J. Klepl, B. Mendl, j. Veselý: „Tři stati z dějin hospodářství a techniky v našich zemích", jež byla veřejností přijata s živým zájmem. K tisku jsou převážně připraveny čtyři další práce z různých oblastí.

Nově rozšířena akce také na získávání fotografií a různých plánů staveb, strojů a pod.

Náš Archiv má dnes již přes 100 fondů, které čítají asi 1500 fasciklů aktového formátu, dále 600 knih jako jsou knihy obchodní, podací protokoly, paměti a jiné, na 1200 technických výkresů, plánů a map, a přes 300 svazků publikací, jež mají též cenu dokumentární (na př. jsou to komorní tisky) a zařazeny ke sbírkám archivním. Mimo to pokračujeme stále ve výstřižkové akci a naše soustavná sbírka čítá již 25.000 kusů. V příruční knihovně jest 1500 svazků.

Předsedou Archivu jest Dr. Jaroslav Preiss, místopředsedy: Prof. Dr. Josef Šusta a Ing. Ladislav Novák, prvním jednatelem Prof. Ing. Dr. Rudolf Barta, druhým jednatelem Ing. Jaroslav Veselý, pokladníkem kom. rada Miroslav Neubert, dalším členem předsednictva jest vlád. rada Dr. Bedřich Jenšovský. Práce v Archivu vede nyní jeho tajemník Dr. Jan Klepl.

Pokládám za milou povinnost všem těmto pánům vzdáti upřímný dík za péči, kterou naší věci věnovali. Očekáváme i nadále porozumění naší veřejnosti vůbec a technické především pro naši činnost.“