1938

1938

Archiv, který tvoří zvláštní (33.) skupinu Technického musea, jest od r. 1933 umístěn v budově archivu země České a soustředil tu za sedm let svého trvání na sto fondů hospodářského nebo technického rázu rozličného rozsahu. Posud největším fondem archivu jest zachovaná registratura pražské obchodní a živnostenské komory z let 1850—1926, jejíž uspořádání bylo dokončeno r. 1938, pak registratury obchodní a živnostenské komory plzeňské, zachované však bohužel až na malé výjimky jen z tohoto století. Z registratur jednotlivých průmyslových závodů největší pocházejí ze zrušených tuhových závodů bratří Poráků v Českém Krumlově a od průkopníka českého cukrovarství Matěje Valtery. V roce 1938 bylo pokračováno v pořádání a sepisování odevzdaných archivních fondů i nově získány byly některé menší celky, z nichž jako nejpozoruhodnější lze uvésti archiv zaniklých již závodů Grimmových v Kutné Hoře. Mimoto obracela se snaha archivu k získání pamětních spisů a starších výročních zpráv jednotlivých podniků, které jsou důležitým svědectvím o růstu našeho průmyslu v devatenáctém a na počátku tohoto století. Hluboké proměny přítomné doby jsou sledovány rozsáhlou sbírkou výstřižků, která byla při archivu zřízena brzy po jeho založení. Ježto původní činnost archivu se obracela zejména k užšímu okruhu českých zemí, byl na podnět Ústr. sväzu slovenského priemyslu v červnu 1938 podniknut zájezd do Bratislavy, kdež za vedení místopředsedy archivu Ing. L. Nováka došlo k dohodě o zřízení průmyslového archívu pro Slovensko v Bratislavě při chystaném tamním Technickém museu.

Z jara 1938 byl zájezdem do obchodní a živnostenské komory v Liberci také navázán styk s průmyslovou, oblastí severočeskou. V publikační činnosti archivu bylo pokračováno vydáním dokumentárního spisu Ing. J. Vaněčka „Počátky paroplavby a význam Resslovy vrtule“. Další publikační činnost utrpěla v důsledku událostí zářijových a již dříve byla přerušena práce v archivech vídeňských. Jest však usilovnou snahou archivu všechny soudobé nesnáze v každém směru překonati.