1936

1936

Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v ČSR.

Valná hromada Archivu, konaná dne 23. března 1936 za hojné účasti členů i hostí byla přehlídkou vykonané práce a našla příznivý ohlas v tisku. Archiv získal v roce 1936 mimo jiné zejména registratur Obchodní a živnostenské komory v Plzni (300 fasc.), která spolu s registraturou komory pražské, dnes již podrobně spořádané, jest významným pramenem pro naši hospodářskou minulost novější doby. Zesnulý továrník Matěj Valtera odkázal Archivu obchodní písemnosti lounského cukrovaru z doby svého působení. Uspořádán a katalogisován větší počet fondů, mezi jinými zejména písemnosti Václava Klementa, Rom. Božka, Ot. Breuera atd. Z podnětu Archivu zahájen výzkum pramenů k novějším hospodářským dějinám českým ve významných archivech někdejších ústředních úřadů ve Vídni; na prvém místě byly studovány dějiny českého plátenictví od pol. 18. stol. a počátky cukrovarnictví v českých zemích. 6. listopadu přednášeli v Čs. archivní společnosti o Archivu jednatel Archivu Doc. Dr. Ing. R. Barta a tajemník prof. Dr. B. Mend. S přednáškou byla spojena výstavka. Jako členská premie za r. 1936 vyjde studie Fr. Zumana „Posázavské papírny“, vydaná s podporou Prodejny spojených papíren.

1936/2

ARCHIV PRO DĚJINY PRŮMYSLU, OBCHODU A TECHNICKÉ PRÁCE V ROCE 1936

1. Činnost sběratelská.

Dne 3. dubna konal Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce svou výroční schůzi. Byl založen r. 1932, aby pečoval o zachováni listinných dokladů a o jejich vědecké zpracování. Tak jako jiní národové, i my zřídili jsme tuto instituci za účelem studia dějin výroby, peněžnictví a techniky. Pro různé listiny toho se týkající nebylo v dřívějších dobách sice namnoze zájmu, avšak přece jen se dochovaly různé registratury u úřadů i některých starých průmyslových podniků, jež mohou dosvědčiti, jak se dříve pracovalo. Rovněž v některých rodinách zachovaly se různé písemnosti, ba i nákresy a vyobrazení, velmi zajímavé pro naše hospodářské poměry uplynulých dob. Byl však opravdu nejvyšší čas započíti se soustavným sbíráním všech těchto památek, neboť podléhaly zkáze, ztracení, ba i zničení snadněji než jiné. Mnoho jich ztrouchnivělo na vlhkých půdách, mnoho jich bylo prodáno za starou makulaturu, anebo, dokonce spáleno jako nepotřebný, překážející brak.

Náš technický archiv především takové i jiné listinné a literární prameny sbírá, přijímá je do vlastnictví, anebo alespoň do uschování a ochrany. Také paměti starých mužů, zasloužilých v tom kterém oboru, sbíráme. V roce 1936 připojili jsme k registratuře obchodní a živnostenské komory pražské, jež jest největším naším fondem, také písemnosti obchodní a živnostenské komory plzeňské, pozůstalost vynikajícího českého cukrovarníka M. Valtery, další listiny a plány znamenitého konstruktéra vrch. inž. Nedomy, písemnosti z rodiny smíchovských továrníků Porgesů z Portheimu a j. Kolík obdobných listin jest ještě roztroušeno po našich úřadech, továrnách i rodinách, aniž by i majitelé blíže byli s jich obsahem obeznámeni. Kdyby je darovali neb alespoň uložili v technickém archivu – jaký prospěch by z toho mohl povstati cílům, jež sledujeme:

2. Pořádání památek.

Ačkoliv hlavní pozornost věnujeme práci sběratelské, neboť u ní jest stálé nebezpečí odkladu, přece jen nezapomíná se ani na pořádání památek, činnost badatelskou a uveřejňování výsledků práce. V r. 1936 dokončeno pořádání největšího a nejcennějšího našeho fondu, staré registratury pražské obchodní a živnostenské komory, písemností zakladatele našeho automobilového průmyslu Václava Klementa, pozůstalosti opravdu světové sbírky a dokladů slavného českého koloristy a chemika Otakara Breinera, zápisků konstruktéra parního automobilu, lodi i lokomotivy, vynálezce Romualda Božka a j. Mimo to pokračováno v rozsáhlém výstřižkovém archivu z denního a hospodářského tisku, jenž poskytuje již dnes jedinečný přehled o hospodářském vývoji posledních let. Také se stále sbírají výroční zprávy podniků a různý jejich reklamní i jiný materiál, aby jednou v něm dějepisec nalezl alespoň základní poučení jako východisko dalšího pramenného studia.

3. Činnost badatelská.

Úspěchem archivu v r. 1936 bylo, že z popudu jeho tajemníka univ. prof. dr. B. Mendla podařilo se u ministerstva školství a národní osvěty zaříditi, aby na jeho náklad byli vysláni badatelé do Vídně ke studiu bývalých archivů monarchie rakousko-uherské. Místotajemník našeho archivu dr. Jan Klepl věnoval se tam studiu konce rukodělného plátenictví v našich zemích, Ph. C. Oldřich Říha českému a moravskému cukrovarnictví do poloviny minulého století. Výsledky obou těchto prací budou předloženy našim archivem na podzimním pražském kongresu pro dějiny reálných věd.

Dále připravujeme pro tento kongres jako další příspěvek práci z pera vrch. rady inž. J. Vaněčka o počátcích paroplavby a významu Resslovy vrtule, jež prokazuje, že sice Ressel lodní šroub nevynalezl, neboť vynálezců zde bylo více, avšak co se týče praktického upotřebení a konstrukce byl když ne první, tedy jistě současně s prvním. Na kongrese předložíme také spis bývalého místotajemníka archivu arch. Křečka o K. V. Zengerovi, jímž hodláme splatiti dluh tomuto velikému muži, pojednání pisatele těchto řádků „Příspěvek k dějinám našich keramických průmyslů“ a ovšem že i tajemník archivu univ. prof. dr. B. Mendl se kongresu zúčastní.

Jak známo, má náš archiv odbočku v Brně, vedenou moravským zemským archivářem doc. Jindřichem Šebánkem; tam bylo zahájeno studium písemností někdejšího komerčního koncesu, Ani na Slovensko nezapomínáme a proto do programu letošního vídeňského výzkumu zařaděna badání o dějinách báňských měst slovenských v 16. stol., kterážto práce svěřena prof. Alžbětě Göllnerové z Bratislavy. Mimo to bude letos ve Vídni zahájeno badání o těchto tématech: doc. dr. Blaschka: Dějiny obchodní značky v Čechách v 17. a 18. stol., dr. Hráskýho: Dějiny průmyslu porculánu, dr. Husy: Hornictví v Čechách v 16. stol. a počátky Jáchymova, dr. Pešáka: Dějiny kovoprůmyslu v Čechách, dr. Žáčka: Labskovltavská plavba a obchod od 17. do 19. stol., vesměs opět nákladem ministerstva školství a národní osvěty.

4. Publikace.

Publikační činnost zahájili jsme již za dvě léta po založení archivu. Pomohli jsme vydati sborník „Sto let Jednoty k povzbuzení průmyslu v Čechách“, kde pracovali prof. dr. B. Mendl a Dr. J. Klepl, a dále práci nejlepšího našeho znalce rukodělného papírnického průmyslu Fr. Zumana: „Pootavské papírny“ (1934). R. 1935 vytiskli jsme z pera odborného sklářského spisovatele Jana Bárty: „Život na Staré Huti“ a r. 1936 od Fr. Zumana: „Posázavské papírny“, a to za peněžního přispění Prodejny sdruž. papíren. Tento náš spolupracovník, člen poradního a pracovního sboru archivu, jest opravdu neúnavný, neboť máme od něho v tisku opět novou práci „Technologii papíru a její historický vývoj“. Letos chceme také vydati soubor vybraných národohospodářských projevů z pera tajemníka archivu prof. dr. B. Mendla, jenž má zachytiti zápas za české hospodářství a průmysl od dob probuzení až do obnovení samostatnosti.

5. Personálie.

Veškerou práci archivu, jež, jak patrno, nabývá stále větších rozměrů, řídí již od počátku univ. prof. dr. Bedřich Mendl, jako tajemník archivu. On jest opravdu duchem vší naší práce, kterou nejen že sám vykonává s láskou a obětavostí, nýbrž dovede k nim nadchnouti i své spolupracovníky. Těmi jsou místotajemníci archivu, a to dva historikové, dr. Jan Klepl a dr. Fr. Beneš, a 2 technikové inž. Jar. Dolenský a inž. Mir. Bohuněk. Dále máme řadu pomocníků a příznivců v „Poradním a pracovním sboru“, jehož členové mají četné označení dopisujících členů archivu. Pracovní místnosti i deposita má technický archiv v budově archivu země české, Praha IV., Belcrediho tř. č. 5, tel. 721–98, 728–47, 752–49, a sem mohou i zájemci docházeti. Zejména má pro nás cenu odborné prostředí i odborné umístění památek a za to, i mnohou jinou pomoc děkujeme především zem. výboru Českému a řediteli Arch. země České vrch. r. dr. Jenšovskému, jenž jest také Členem předsednictva archivu. V jeho čele byli vloni opětně zvoleni vrch. ř. dr. Preiss, jako předseda a bývalí ministři inž. Lad. Novák a univ. prof. dr. Jos. Šusta jako místopředsedové. Jejich podporou umožňuje se archivu stále více se uplatňovati. Jednatelem jest pisatel těchto řádků spolu s inž. Jar. Veselým, ředitelem Technického musea, jehož samostatnou skupinou archiv vlastně jest.

6. Spolupracujte s námi!

Úkoly archivu jsou tak veliké, že potřebuje nutně spolupráci a pomoc na všech stranách. Především umožněte nám sbírání starých listinných i literárních památek, a podpořte archiv i peněžně. Korporace a odborné spolky z oboru průmyslu, obchodu, živností, peněžnictví i technické práce – všechny by se měly přihlásiti za Členy archivu. Vždyť jest to přece jich stavovskou povinností, aby také zde jich obor byl zastoupen. Členské příspěvky jsou individuální a lze je sjednati od případu k případu. Avšak také jednotlivci, hlavně velké průmyslové podniky, měly by se státi členy.

Nejen však peněžní podporou, nýbrž i spoluprací a zájmem můžete naši činnost upevniti. Tak průmyslové i obchodní podniky, staré spolky, korporace a pod. měly by uložiti své staré registratury u nás a již na základě této výzvy se hlásiti. Avšak i každý jednotlivec může prospěti dobré věci: může upozorniti, kde mají listiny, jež nás zajímají, může pomoci i při sepsání pamětí zasloužilých lidí. Vždyť tím se přece jich památka uctívá trvale.

Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce pracuje nezištně ke splnění úkolů, jež mu byly uloženy. Buďte mu i vy nápomocní a získáte si tím zásluhu o dobrou věc.