1932

1932

Zahájení činnosti Archivu umožnilo s blahovolnou ochotou ministerstvo zemědělství, jež k tomu cílí propůjčilo vhodné místnosti v podkroví své budovy v Praze II, na Těšnově. Místnosti byly zařízeny nejnutnějším nábytkem a první organisační práce i zahájení odborné činnosti provedl zkušenou rukou první tajemník Archivu Ing. V. K. Zielecki. Po jeho odchodu 1. listopadu 1932 bylo vedení Archivu svěřeno doc. dru Bedřichu Mendlovi za součinnosti PhC Karla Doskočila a dra J. Klepla. Z prvních prací Archivu dlužno uvésti převzetí a pořádání staré spisovny pražské Obchodní a živnostenské komory a pořádání archivu Jednoty pro povzbuzení průmyslu v Čechách. Letos bude postupně přebírán a zpracován archivní materiál uskladněný dosud v místnostech musea. Archiv sleduje bibliograficky produkci z oboru dějin průmyslu, obchodu a technické práce a od počátku t. r. se zřizuje archiv výstřižkový.

Při Archivu byl vytvořen poradní sbor z odborných pracovníků. Rozpočet Archivu na rok 1933 počítá s výdaji 59.100 Kč, které budou zplna kryty z příjmů a jmění Archivu.