1931

1931

Hned při zřízení našeho musea byli jsme si vědomi toho, že zařizováním sbírek uskutečňuje se jen jedna, třebas značně větší, část technicko-historické práce, a že souběžné s ní dlužno pečovati i o druhou část — o sbírání, třídění a zpracování památek a dokumentů archivních. Učinili jsme k tomu náběh již v posledním roce před světovou válkou (viz Věstník T. M. z 6. prosince 1913), ale pro nedostatek finančních prostředků a z toho plynoucí nedostatek odborného personálu, zařízení i místa, nemohli jsme v tomto oboru rozvinouti soustavnější práci. Přes to vsak jsme vydali dva svazky naší knihovní sbírky „Technicko-průmyslový archiv“ a shromáždili jsme velmi mnoho cenného archivního materiálu, který jest však jen zběžně popsán, neroztříděn a rozstrkán takřka po všech koutech musea, kde bylo jen trochu místa k jeho uložení.

V roce 1930 ujali se myšlenky těch nicko-průmyslového archivu vrchní ředitel Živnostenské banky JUDr. Jaroslav Preiss a profesor Karlovy university Ph. Dr. Josef Šusta, kteří návrh na založení archivu předložili Národohospodářskému ústavu při České akademii věd a umění. Tento ústav návrh projednal za účasti interesovaných institucí a přivedl jej ke zdárnému konci, správněji řečeno k nadějnému začátku. Je to zejména zásluha presidenta Národohospodářského ústavu Dra h. c. Josefa Jana Friče a generálního tajemníka ústavu Ing.Josefa Jareše.

A tak na schůzi dne 30. října 1931 došlo ke zřízení Archivu pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce a současně byl schválen jeho základní řád. Podle něho jest Archiv včleněn do organisace Technického musea čsl. jako jeho samostatná skupina a členy archivního sboru jsou tyto korporace: Národohospodářský ústav při České akademií, Technické museum čsl., Masarykova akademie práce, Státní ústav historický, Ústřední spolek čsl. průmyslu cukrovarnického, Ústřední svaz čsl. průmyslníků, Ústředna čsl. obchodních a živnostenských komor a Československé museum zemědělské. Každá korporace vysílá do archivního sboru jednoho člena a jednoho náhradníka.

Za předsedu archivního sboru byl zvolen JUDr. Jaroslav Preiss, místopředsedové byli zvoleni dva: Ing. Ladislav Novák a Dr. Josef Šusta, jednatelé rovněž dva: Ing. Dr. Rud. Bárta a Dr. Josef Kazimour, za pokladníka byl zvolen Ing. Zdenek Kruliš.

Pro první práce Archivu poskytlo ministerstvo obchodu subvenci 50.000 Kč a jest oprávněná naděje, že i pro soustavnou a programovou činnost Archivu budou opatřeny — přes obtíže dnešní tísnivé doby — dostatečné prostředky. Zřízením Archivu byla práce Technického musea čsl. podstatně doplněna, vítáme proto upřímně jeho ustavení a přejeme jeho nastávající práci plný zdar!